Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.10.3.2 Beskatningsret for det land, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende (kildelandet)

Indhold

Dette afsnit handler om beskatningsret for det land, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Undtagelser
 • Oversigt over beskatning af udbytte i danske DBO'er, når Danmark er kildeland
 • Tilbagebetaling af dansk udbytteskat
 • Tilbagebetaling af udenlandsk udbytteskat

Hovedregel

Det land, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende (kildelandet), kan beskatte modtageren af udbyttet. Skatten kan dog ikke overstige 15 pct. af udbyttets bruttobeløb. Se modeloverenskomstens artikel 10, stk. 2, litra b. 

Bemærk

Satsen på 15 pct. er modeloverenskomstens udgangspunkt for almindelige aktionærer. Nogle danske DBO'er indeholder andre procentsatser for almindelige aktionærer. 

DBO'ens sats regulerer som udgangspunkt ikke det enkelte lands bestemmelser om indeholdelse af udbytteskat. Enkelte lande har dog indgået særlige aftaler om dette.

Hvis et kildeland indeholder skat af udbytte med en højere sats end det er aftalt i DBO'en, kan den for meget betalte skat søges tilbage. Se nedenfor i afsnittet om tilbagesøgning af kildeskat.

Se også

 • C.F.3.1.7 om begrænset skattepligt af udbytte
 • A.B.4.1.4.1 om indeholdelse af udbytteskat
 • A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat
 • C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber)

 • SKM2012.117.SKAT om nettoindeholdelse af udbytteskat

Automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti i udlandet 

Siden 2017 har Danmark hvert år automatisk modtaget oplysninger om finansielle konti i udlandet, som ejes eller kontrolleres af danske skattepligtige. Udvekslingen omfatter bl.a. oplysninger om renter, udbytter og visse andre former for indkomst.

Der modtages oplysninger fra lidt over 100 lande og jurisdiktioner, herunder alle EU-lande. 

Se også

 • C.F.8.1.2.3.3 om automatisk udveksling af finansielle kontooplysninger
 • C.F.8.1.2.4 om bistandsdirektivet
 • C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger

Undtagelser

Det land, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende (kildelandet), skal for visse aktionærers vedkommende:

 • undlade at beskatte det udbytte, de modtager, eller
 • beskatte det udbytte, de modtager, men med en lavere sats end den, der gælder for almindelige aktionærer

Der er mange undtagelser og mange forskellige skattesatser i de danske DBO'er. Nedenfor nævnes de vigtigste og mest almindelige undtagelser. Opregningen er ikke udtømmende. Særreglerne er omtalt under de enkelte landes DBO'er.

Datterselskabsudbytte

Udbytte, som et datterselskab i det ene land betaler til sit moderselskab i det andet land, kan kildelandet typisk beskatte med en lavere procentsats, forudsat at moderselskabet er den retmæssige ejer. I modeloverenskomsten er satsen 5 pct. Se modeloverenskomstens artikel 10, stk. 2, litra a.

I en række nyere danske DBO'er er satsen 0 pct. Det betyder, at kildelandet ikke må beskatte datterselskabsudbytte.

Et selskab er i denne sammenhæng moderselskab, hvis det ejer en vis andel af kapitalen i det andet selskab. I modeloverenskomsten er denne ejerandel sat til 25 pct. I en række nyere danske DBO'er er andelen 10 pct. Udtrykket kapital skal grundlæggende forstås sådan, at det henviser til, hvad der er kapital ifølge selskabsretten. Se punkt 15 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 10 for en uddybning.

Modeloverenskomstens artikel 10, stk. 2, litra a, stiller krav om, at moderselskabet skal have ejet kapitalen i datterselskabet i en periode på mindst 365 dage inklusive dagen, hvor udbyttet bliver udloddet (når man beregner denne periode, skal man ikke tage højde for ændringer i ejerforholdene, som er et direkte resultat af en virksomhedsmæssig omorganisering, såsom en fusion eller en opdeling af organisationen, i det selskab som ejer aktierne eller som udbetaler udbyttet).

Reglen gælder også, hvis modtageren (den retmæssige ejer) er et interessentskab, der ikke betragtes som en transparent enhed i det land, hvor det er hjemmehørende.

Reglen gælder ikke, hvis modtageren er en fysisk person.

Se mere om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Stater og statslige institutioner

Nogle danske DBO'er indeholder en bestemmelse, som friholder:

 • den anden stat
 • dens centralbank
 • andre offentlige myndigheder og offentlige institutioner, som kontrolleres af regeringen i den anden stat, fra beskatning i kildelandet

Bestemmelsen kan enten være et særligt stykke i artikel 10 eller et litra under artikel 10, stk. 2, hvor satsen for kildelandets beskatning er sat til 0 pct.

Mange lande afstår i deres eget retssystem fra at beskatte udbytte, som et selskab i landet betaler direkte til staten i det andet land eller til statslige institutioner i det andet land som fx landets nationalbank. Danmark og mange andre lande gør det, fordi den fremmede stat anses for omfattet af det immunitetsprincip, der knytter sig til fremmede stater. Se punkt 6.38 og 6.39 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 1. Se også TfS 1994, 236 DEP og afsnit C.F.8.2.2.1.4 Stater, offentlige myndigheder, statslige institutioner og lignende om i hvilken udstrækning stater og andre offentlige myndigheder og institutioner er omfattet af modeloverenskomsten.

En række lande kan dog kun afstå fra at beskatte udbyttebetalinger til andre stater mv., hvis der er en særlig hjemmel til det i DBO'en.

Pensionskasser

En række nyere danske DBO'er indeholder en bestemmelse, som fritager udbytte, der betales til pensionskasser og andre skattemæssigt anerkendte pensionsordninger i det andet land, fra kildelandets udbyttebeskatning. Bestemmelsen står typisk som et litra under modeloverenskomstens artikel 10, stk. 2, hvor satsen for kildelandets beskatning er sat til 0 pct.

Om dansk beskatning af pensionsafkast se afsnit C.G.3.3.4 Skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne. om skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne.

Se også

 • C.F.8.1.1 om kildeland, bopælsland og hvad det vil sige at have beskatningsretten
 • C.F.8.2.2.1.4 (artikel 1) om stater, andre offentlige myndigheder og institutioner
 • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om skattemæssigt hjemsted. 

Oversigt over beskatning af udbytte i danske DBO'er, når Danmark er kildeland

Nedenfor findes en oversigt over Danmarks beskatningsret til udbytte efter en DBO. Oversigten indeholder procentsatsen for almindelige aktionærer og i moder-/datterselskabsforhold. Hvis der er en særlig bestemmelse i en DBO vedrørende staten, offentlige institutioner mv. eller pensionskasser, fremgår procentsatsen af rubrikken.

Hvis en DBO afviger fra artikel 10 i OECD's modeloverenskomst, fremgår det af rubrikken "Bemærk".

OECD's modeloverenskomst artikel 10 omhandler udbytte, der udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i en af de kontraherende stater til en person, som er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Udtrykket "selskab" betyder enhver juridisk person eller anden sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person.

Udtrykket "person" omfatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer.

Udtrykket "hjemmehørende" omfatter enhver person, som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepligtig der på grund af hjemsted, bopæl, ledelsens sæde eller et andet lignende kriterium. Udtrykket omfatter tillige staten, enhver politisk underafdeling og lokal myndighed. Dog omfatter udtrykket ikke en person, som er skattepligtig til den pågældende stat udelukkende af indkomst fra kilder i denne  stat.

Udbytte kan beskattes i bopælslandet, men kildelandet kan med visse begrænsninger også beskatte udbytte fra selskaber i kildelandet.

Hvis der ikke er anført noget i rubrikken "Bemærk" i skemaet nedenfor, betyder det, at den pågældende DBO følger OECD's modeloverenskomst med hensyn til kildelandets beskatningsret. Det vil i moder-/datterselskabsforhold sige, at den retmæssige ejer er et selskab, som direkte ejer mindst 25 pct. af kapitalen i det selskab, der udbetaler udbyttet, og som har ejet denne kapitalandel i mindst 365 dage inklusive dagen, hvor udbyttet bliver udloddet. Reglen gælder også, hvis den retmæssige ejer er et interessentskab, der ikke betragtes som en transparent enhed i det land, hvor det er hjemmehørende.

Procentsatsen for indeholdelse af udbytteskat efter DBO'erne fremgår under rubrikken "Moder-/datterselskabsforhold", og afviger i mange DBO'er fra de 5 pct. i OECD-modellen.

Bemærk

Skemaet viser kun Danmarks beskatningsret ifølge DBO'erne. Beskatningsretten kan være begrænset af Danmarks interne regler for beskatning af udbytte. 

Land

Alm. aktionær

(Angivet i pct.) 

Moder-/ datterselskabsforhold

(Angivet i pct.)

Stat, offentlige institutioner m. fl.

(Angivet i pct.)

Pensionskasse og lignende


(Angivet i pct)

Bemærk

Argentina

15

10*

*Ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.1.6.2 Argentina - Gennemgang af DBO'en

Armenien

15

0 eller 5 pct.*

0**

*Ejerandel, se artikel 10, C.F.9.2.1.7.2 Armenien - Gennemgang af DBO'en

Retmæssig ejer**, se artikel 10, C.F.9.2.1.7.2 Armenien - Gennemgang af DBO'en

Aserbajdsjan

15*

5**

   

*Retmæssig ejer, se artikel 10, C.F.9.2.1.9.2 Aserbajdsjan - Gennemgang af DBO'en

**Ejerandel samt krav om investering, se artikel 10, C.F.9.2.1.9.2 Aserbajdsjan - Gennemgang af DBO'en

Australien

15

15*

*Retmæssig ejer, *ejertid,  se artikel 10, C.F.9.2.1.10.2 Australien - Gennemgang af DBO'en

Bangladesh

15

10*

*Ejerandel, se artikel 10, C.F.9.2.2.3.2 Bangladesh - Gennemgang af DBO'en.

Belarus (SNG)

15

15

C.F.9.2.2.5

Belgien

15

0*

*Ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.2.6.2 Belgien - Gennemgang af DBO'en

Brasilien

25

25

*Ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.2.12.2 Brasilien - Gennemgang af DBO'en

Bulgarien

15

5*

Retmæssig ejer*, ejertid*, se artikel 10, C.F.9.2.2.14.2 Bulgarien - Gennemgang af DBO'en

Canada

15

5*

0**

*Ejertid, *retmæssig ejer, se artikel 10 og 30, jf. C.F.9.2.3.2.2 Canada - Gennemgang af DBO'en

Chile

15

5

*Ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.3.4.2 Chile - Gennemgang af DBO´en

Cypern

15

0*

0**

0**

* Ejerandel, *ejertid og *retmæssig ejer, se artikel 10, C.F.9.2.3.9.2 Cypern - Gennemgang af DBO'en.
 **Retmæssig ejer, se artikel 10, C.F.9.2.3.9.2 Cypern - Gennemgang af DBO'en

Egypten

20

15*

*Retmæssig ejer og *ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.5.2.2 Egypten - Gennemgang af DBO'en

Estland

15

5

Retmæssig ejer* og ejertid*, se artikel 10, C.F.9.2.5.5.2 Estland - Gennemgang af DBO'en

Filippinerne

15

10*

*Retmæssig ejer og *ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.6.1.2 Filippinerne - Gennemgang af DBOen

Finland (Norden)

15 

0* 

*Ejerandel, se artikel 10, C.F.9.2.14.8.2 Norden - Gennemgang af DBO'en

Særregel for personsammenslutninger og dødsboer, se artikel 10, C.F.9.2.14.8.2 Norden - Gennemgang af DBO'en

Færøerne (Norden)

15 

0*

*Ejerandel, se artikel 10, C.F.9.2.14.8.2 Norden - Gennemgang af DBO'en.

Særregel for personsammenslutninger og dødsboer, se artikel 10, C.F.9.2.14.8.2 Norden - Gennemgang af DBO'en

Georgien

10

0/5*

0

*Ejertid og *ejerandel, se artikel 10, stk. 2, litra a og c, C.F.9.2.7.2.2 Georgien - Gennemgang af DBO'en.

Ghana

15

5*

5**

5**

*Ejerandel, se artikel 10
**Retmæssig ejer, se artikel 10, C.F.9.2.7.3.2 Ghana - Gennemgang af DBO'en.
Subsidiær beskatningsret, se artikel 23, C.F.9.2.7.3.2 Ghana - Gennemgang af DBO'en.

Grækenland

18

18

C.F.9.2.7.6.2

Grønland

15

0

C.F.9.2.7.7.2

Indien

25

15

*Ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.9.1.2 Indien - Gennemgang af DBO'en

Indonesien

20

10*

*Retmæssig ejer, *ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.9.2.2 Indonesien - Gennemgang af DBO'en

Irland

15*

0*

*Retmæssig ejer og *ejertid, se artikel 10.Subsidiær beskatningsret, se artikel 23, stk. 5, C.F.9.2.9.4.2 Irland - Gennemgang af DBO'en.

Island (Norden)

15

0*

*Ejerandel. Særregel for personsammenslutninger og dødsboer. Se artikel 10, C.F.9.2.14.8.2 Norden - Gennemgang af DBO'en.

Israel

10

0*

0

0

*Ejerandel og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.9.7.2 Israel - Gennemgang af DBO'en.

Italien

15

0*

*Ejertid og *retmæssig ejer, se artikel 10, stk. 2, litra a, C.F.9.2.9.8.2 Italien - Gennemgang af DBO'en.

Jamaica

15

10*

*Ejerandel, *retmæssig ejer og *ejertid, se artikel 10. Subsidiær beskatningsret, se artikel 24, stk. 4. Bortfald af skattefritagelse, se artikel 14. C.F.9.2.10.1.2 Jamaica - Gennemgang af DBO'en.

Japan

15

0*

0 *Ejerandel, *retmæssig ejer og *ejertid. Se artikel 10, stk. 3 samt de særlige ekstra krav i artikel 21, stk. 1-10. Artikel 21, stk. 10, begrænser fordelene i kildestaten, når en person hjemmehørende i en stat alene beskattes af indkomst, der er indført eller modtaget i denne stat. C.F.9.2.10.2.2 Japan - Gennemgang af DBO'en.

Jugoslavien

15

5*

*Ejerandel, *retmæssig ejer og *ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.10.5.2 Jugoslavien - Gennemgang af DBO'en.

Kenya

30

20*

*Ejerandel og *ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.11.3.2 Kenya - Gennemgang af DBO'en.

Kina

10

5*

*Ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.11.4.2 Kina - Gennemgang af DBO'en

Korea (Syd)

15

15

C.F.9.2.11.6.2 

Kroatien

10

5*

5**

 *Retmæssig ejer, se artikel 10. C.F.9.2.11.7.2 Kroatien - Gennemgang af DBO'en.

**Retmæssig ejer, se artikel 10, C.F.9.2.11.7.2 Kroatien - Gennemgang af DBO'en.

Kuwait

15

0*

0**

5**

*Ejertid og retmæssig ejer, se artikel 10, C.F.9.2.11.8.2 Kuwait - Gennemgang af DBO'en

**Retmæssig ejer, se artikel 10, C.F.9.2.11.8.2 Kuwait - Gennemgang af DBO'en.

Letland

15

5*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.12.1.2 Letland - Gennemgang af DBO'en

Litauen

15

5*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.12.5.2 Litauen - Gennemgang af DBO'en

Luxembourg

15

5*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.12.6.2 Luxembourg - Gennemgang af DBO'en

Makedonien

15

5*

0**

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.13.2.2.

**Retmæssig ejer, se artikel 10, C.F.9.2.13.2.2.

Malaysia

0

0

Se artikel 10 om betingelse for skattefritagelse i DK, C.F.9.2.13.3.2 Malaysia - Gennemgang af DBO'en.

Subsidiær beskatningsret, se artikel 21 A, C.F.9.2.13.3.2 Malaysia - Gennemgang af DBO'en.

Malta

15

0*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.13.5.2 Malta - Gennemgang af DBO'en.

 
Subsidiær beskatningsret, artikel 24, C.F.9.2.13.5.2 Malta - Gennemgang af DBO'en.

Marokko

25

10*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.13.6.2 Marokko - Gennemgang af DBO'en

Mexico

15

0*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.13.10.2 Mexico - Gennemgang af DBO'en

Montenegro (Jugoslavien)

15

5*

*Ejerandel, retmæssig ejer og ejertid,  se artikel 10, C.F.9.2.10.5.2 Jugoslavien - Gennemgang af DBO'en.

Nederlandene

15

0*

*Ejerandel og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.14.3.2 Nederlandene - Gennemgang af DBO'en.

New Zealand

15

15

C.F.9.2.14.5.2

Nordirland (Storbritannien)

15

0

Subsidiær beskatningsret, se artikel 28, C.F.9.2.18.17.2 Storbritannien - Gennemgang af DBO'en

Norge (Norden)

15

0*

*Ejerandel og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.14.8.2 Norden - Gennemgang af DBO'en.

Særregel for personsammenslutninger og dødsboer. Se artikel 10, C.F.9.2.14.8.2 Norden - Gennemgang af DBO'en.

Pakistan

15*

15

*Gælder ikke fysiske personer.

Se C.F.9.2.15.1.2 Pakistan - Gennemgang af DBO'en.

Polen

15

0*

5

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.15.6.2 Polen - Gennemgang af DBO'en.

Portugal

10

0*

*Betingelser i EU's moder/datterselskabsdirektiv skal være opfyldt, se artikel 10, C.F.9.2.15.7.2 Portugal - Gennemgang af DBO'en.

Rumænien

15

10*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.17.1.2 Rumænien - Gennemgang af DBO'en

Rusland

10

10

Se C.F.9.2.17.2.2 Rusland - Gennemgang af DBO'en

Schweiz

15

0*

0**

*Ejerandel, retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, jf. C.F.9.2.18.4.2 Schweiz - Gennemgang af DBO'en. **Retmæssig ejer, se artikel 10,  jf. C.F.9.2.18.4.2 Schweiz - Gennemgang af DBO'en.

Serbien

15

5*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.18.6.2 Serbien - Gennemgang af DBO'en

Singapore

10

0*

5

*Ejertid og retmæssig ejer, se artikel 10, jf. C.F.9.2.18.8.2 Singapore - Gennemgang af DBO'en.

Det er en betingelse for afkald på beskatning eller reduktion af skat på indkomst fra kilder i Danmark, at indkomsten hjemtages til Singapore, se artikel 22, stk. 1, jf. C.F.9.2.18.8.2 Singapore - Gennemgang af DBO'en.

Slovakiet (Tjekkoslovakiet)

15

15

Se C.F.9.2.19.6.2 Tjekkoslovakiet - Gennemgang af DBO'en.

Slovenien

15

5

5**

**Retmæssig ejer, se artikel 10, jf. C.F.9.2.18.11.2 Slovenien - Gennemgang af DBO´en.

Sri Lanka

15

15

Se C.F.9.2.18.14.2 Sri Lanka - Gennemgang af DBO'en.

Storbritannien

15

0*

*Ejertid. Danmark er som kildeland ikke forpligtet til at nedsætte skat på indkomst, som ikke er overført til Storbritannien og ikke er beskattet der, se artikel 10 og 28, stk. 1, jf. C.F.9.2.18.17.2 Storbritannien - Gennemgang af DBO'en.

Sverige (Norden)

15

0*

*Ejerandel og ejertid. Særregel for personsammenslutninger og dødsboer. Se artikel 10, jf.  C.F.9.2.14.8.2 Norden - Gennemgang af DBO'en.

Sydafrika

15

5*

*Ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.18.20.2 Sydafrika - Gennemgang af DBO'en.

Taipei/Taiwan

10

10

Se C.F.9.2.19.2.2 Taiwan - Gennemgang af DBO'en

Tanzania

15

15*

*Retmæssig ejer og ejerandel, se artikel 10, jf. C.F.9.2.19.3.2 Tanzania - Gennemgang af DBO'en 

Thailand

10

10*

*Retmæssig ejer og ejerandel.

Subsidiær beskatningsret. Se artikel 10 og 24, jf. C.F.9.2.19.4.2 Thailand - Gennemgang af DBO'en.

Tjekkiet

15

0*

0**

*Retmæssig ejer, ejertid og ejerandel, se artikel 10, C.F.9.2.19.5.2 Tjekkiet - Gennemgang af DBO'en.
**Retmæssig ejer, se artikel 10, C.F.9.2.19.5.2 Tjekkiet - Gennemgang af DBO'en.

Tunesien

15

15

C.F.9.2.19.9.2

Tyrkiet

20

15*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.19.12.2 Tyrkiet - Gennemgang af DBO'en

Tyskland

15

5*

*Ejerandel og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.19.13.2 Tyskland - Gennemgang af DBO'en.

Uganda

15

10*

0

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.20.1.2 Uganda - Gennemgang af DBO'en

Ukraine

15

5*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.20.2.2 Ukraine - Gennemgang af DBO'en

Ungarn

15

0*

15 0* *Retmæssig ejer, se artikel 10, jf. C.F.9.2.20.3.2 Ungarn - Gennemgang af DBO'en.

USA

15

0/5*

0* 0* *Retmæssig ejer, ejertid og ejerandel, se artikel 10, jf. C.F.9.2.20.5.2 USA - Gennemgang af DBO'en.

Venezuela

15

5*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, jf. C.F.9.2.21.2.2 Venezuela - Gennemgang af DBO'en.

Vietnam

15

5/10*

*Retmæssig ejer, ejertid og ejerandel, se artikel 10 og C.F.9.2.21.3.2 Vietnam - Gennemgang af DBO'en.

Zambia

15

15*

*Retmæssig ejer og ejerandel, se artikel 10, jf.  C.F.9.2.22.1.2 Zambia - Gennemgang af DBO´en

Østrig

15

0*

*Retmæssig ejer og ejerandel, se artikel 10, jf. C.F.9.2.23.1.2 Østrig - Gennemgang af DBO'en.

Tilbagebetaling af dansk udbytteskat

Se afsnit A.B.4.1.4.2 Tilbagebetaling af udbytteskat om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Tilbagebetaling af udenlandsk udbytteskat

Hvis et kildeland indeholder skat af udbytte med en højere sats end det er aftalt i DBO'en, kan den for meget betalte skat søges tilbage.

Anmodningen skal indgives til skattemyndighederne i det pågældende land. Oplysninger om tilbagesøgning, herunder hvilke blanketter, som eventuelt skal anvendes, må søges ved henvendelse til myndighederne i det pågældende land eller eventuelt det pågældende lands ambassade i Danmark. Se afsnit C.F.9.2 Danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler om danske DBO'er og internationale aftaler.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteret

SKM2021.353.HR

Udenlandske investeringsinstitutter havde ikke krav på fritagelse for kildeskat af udbytter fra danske selskaber, selvom EU-Domstolen havde underkendt betingelsen om, at en investereringsforening skal være hjemmehørende i Danmark for at kunne opnå kildeskattefritagelse, som værende i strid med TEUF- artikel 63 om kapitalens fri bevægelighed. Kravene i ligningslovens § 16 C, som en investeringsforening også skulle opfylde for at opnå kildeskattefritagelse, var ikke i strid med EU-retten. De omhandlede investeringsforeninger, som ikke opfyldte kravene i ligningslovens § 16 C, havde derfor ikke krav på tilbagebetaling af indeholdte kildeskatter.

Tidligere instanser: SKM2009.452.LSR og SKM2019.383.ØLR.

Skatterådet

►SKM2022.97.SR◄

►Sagen omhandlede en tysk alternativ investeringsfond (Spørger), der ejede 100% af anparterne i et dansk ejendomsselskab (datterselskab).

I spørgsmål 1 kunne Skatterådet bekræfte, at Spørger ikke skulle anses som begrænset skattepligtig til Danmark i relation til udbytte udloddet fra det danske datterselskab.

Skattepligten omfatter ikke udbytter af datterselskabsaktier, når beskatningen af udbytter skal frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, 5. pkt.

Idet Spørger som udgangspunkt vurderedes at være berettiget til nedsættelse af udbytteskatten efter den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst artikel 10, stk. 3, havde Spørger således en fordel (skattefritagelse) efter den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

I spørgsmål 2 kunne Skatterådet bekræfte, med henvisning til begrundelsen i spørgsmål 1, at Spørger ikke skulle anses som begrænset skattepligtig til Danmark i relation til renter af kontrolleret gæld, hvor låntageren var det danske datterselskab.◄

 

SKM2021.647.SR

Ved anvendelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz udgør udbytte fra et selskab i Spanien en tredjelandsindkomst. Bestemmelsen i artikel 10 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten vedrører imidlertid alene udbytte fra et selskab i et af de to lande, som har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Beskatningsretten til indkomst i form af udbytte fra et spansk selskab til Spørger som retmæssig ejer tilkom herefter Schweiz ifølge artikel 21 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.