Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvilket indhold har dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Tyskland? Hvordan beskattes udbytte fra Tyskland? Hvordan beskattes renter fra Tyskland? Hvordan beskattes en lønindtægt fra Tyskland? Hvordan beskattes et bestyrelseshonorar fra Tyskland?

C.F.9.2.19.12.2 Tyrkiet - Gennemgang af DBO'en

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 30 og den tilhørende protokol, punkt 1 - 9.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1.32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

DBO'en omfatter ikke formueskat.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark og omfatter også ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som efter dansk lovgivning og international ret er eller senere måtte blive betegnet som et område, hvor Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til

 • efterforskning og udnyttelse af naturforekomsterne på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande
 • anden virksomhed til økonomisk udnyttelse og efterforskning af området.

Færøerne og Grønland er ikke omfattet af DBO'en.

"Lovmæssige hovedkontor" betyder for Tyrkiet det registrerede kontor efter den tyrkiske handelslovgivning og for Danmark registreringsstedet efter dansk lovgivning. Se artikel 3, stk. 1, litra f.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder i denne overenskomst enhver transport med et skib, luftfartøj eller køretøj til vejtransport, der anvendes af et tyrkisk eller dansk foretagende, bortset fra tilfælde, hvor skibet, luftfartøjet eller køretøjet til vejtransport udelukkende anvendes mellem pladser beliggende på Tyrkiets eller Danmarks territorium.

Artiklen indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

For at være hjemmehørende efter DBO'en stilles der ikke krav om, at personen bliver beskattet af sin globalindkomst. Se artikel 4, stk. 1.

Artikel 4, stk. 1 nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. 

Hvis en ikke fysisk person har sin virkelige ledelse i et land og sit "lovmæssige hovedkontor" i det andet land, skal de kompetente myndigheder i de kontraherende lande ved gensidig aftale afgøre, i hvilket land personen skal anses for hjemmehørende i DBO's forstand. Se artikel 4, stk. 3.

"Lovmæssige hovedkontor" henviser til den tyrkiske handelslovgivning efter artikel 3, stk. 1, litra f.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Bygnings-, anlægs-, samle- eller monteringsarbejde udgør et fast driftssted, hvis det varer mere end 6 måneder. Se artikel 5, stk. 3.

I artiklens stk. 4, litra a)-d), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Fast driftssted foreligger desuden, hvor et foretagende i et land har en repræsentant, der i det andet land har, og sædvanligvis udøver, en fuldmagt til at indgå aftale i foretagendets navn, samt hvor repræsentanten, uden at have en sådan fuldmagt, sædvanligvis opretholder et varelager i dette andet land, hvor han på foretagendets vegne regelmæssigt leverer varer fra. Se artikel 5, stk. 5. 

Artiklens stk. 6 om uafhængige agenter indeholder ikke modeloverenskomstens bestemmelse om, at en personen ikke anses for at være en uafhængig agent, hvis personen udelukkende - eller næsten udelukkende - arbejder for et eller flere nært forbundne foretagender.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8, som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fiskepladser omfattes også af bestemmelsen. Se artikel 6, stk. 2. "Fiskepladser af enhver art" er omfattet af betegnelsen fast ejendom. Dette omfatter ikke fiskeri på åbent hav. Se protokollen, punkt 1.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 4.

Den fortjeneste, der skal henføres til det faste driftssted, skal opgøres efter samme metode år for år, medmindre der er grunde for en anden fremgangsmåde. Se artikel 7, stk. 5.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om korresponderende justering.

Se også

Artikel 8: Skibsfart, luftfart og vejtransport

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved skibsvirksomhed i international trafik kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendet er hjemmehørende. Hvis fortjenesten oppebæres ved skibsvirksomhed i den anden stat, kan denne fortjeneste imidlertid også beskattes i den anden stat, men den skat, der pålignes i denne anden stat skal nedsættes med et beløb, svarende til 50 pct. af skatten.

Artiklen omfatter også fortjeneste ved anvendelse, rådighedsstillelse eller udleje af containere, herunder anhængere, pramme og lignende materiel til transport af containere, anvendt til transport af varer i international trafik. Se artikel 8, stk. 1.

Fortjeneste ved luftfartsvirksomhed og transport med køretøjer i international trafik, kan kun beskattes i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 8, stk. 2.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 8, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Indbyrdes forbundne foretagender

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artiklen afviger fra OECD’s modeloverenskomst, se nærmere om OECD’s modeloverenskomst artikel 10, C.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte.

Kildelandet kan beskatte udbytter med 20 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Ejerandelskrav

Hvis det modtagende selskab direkte ejer mindst 25 pct. af den samlede aktiekapital i det udbetalende selskab, som anses for hjemmehørende i kildelandet, og det modtagende selskab (dog ikke interessentskab eller et kommanditselskab) anses for at være den retmæssige ejer af udbyttet, kan kildelandet dog kun beskatte udbytter med 15 pct. Der er ikke noget krav om, at kapitalandelen skal have været ejet i en bestemt periode inden udbetalingen af udbyttet. Se artikel 10, stk. 2, litra a).

Et fast driftssted kan pålægges en yderligere udbytteskat på 7,5 pct. af overskud efter skat. Se artikel 10, stk. 4.

Artikel 10 finder ikke anvendelse i de situationer, hvor den retmæssige ejer driver erhverv i den stat, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende, gennem et fast driftssted eller udøver frit erhverv. Se nærmere om den situation i artikel 10, stk. 5.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL (ligningsloven) § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Bemærk

Begge lande har ret til at nægte at indrømme de aftalte overenskomstfordele, hvis modtageren af udbytterne direkte eller indirekte kontrolleres af personer hjemmehørende i tredje lande. Nægtes en skatteyder overenskomstfordele grundet denne tilføjelse/præcisering, skal den anden kompetente myndighed orienteres. Se protokollen, punkt 3.

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan beskatte renter med højst 15 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 11, stk. 2. Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Renter, der betales til regeringen, Den Tyrkiske Centralbank (Türkiske Cumhuriyet Merkez Bankasi) eller til Danmarks Nationalbank, er fritaget for beskatning i kildelandet. Se artikel 11, stk. 3.

Renter af betaling i en aftalt periode, i forbindelse med salg af varer eller udstyr af industriel kommerciel eller videnskabelig art, er fritaget for beskatning i kildelandet. Se artikel 11, stk. 8.

Bemærk

Begge lande har ret til at nægte at indrømme de aftalte overenskomstfordele, hvis modtageren af renterne direkte eller indirekte kontrolleres af personer hjemmehørende i tredje lande. Nægtes en skatteyder overenskomstfordele grundet denne tilføjelse/præcisering, skal den anden kompetente myndighed orienteres. Se protokollen, punkt 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECDs modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties.

Royalties kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Kildelandet kan beskatte royalties med højst 10 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 12, stk. 1 og 2.

"Royalties" omfatter også vederlag for salg af ophavsrettigheder nævnt i artiklen, vederlag for optagelser til brug for radio og fjernsyn samt betaling for anvendelsen af, eller retten til at anvende (leasing) industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr. Se artikel 12, stk. 3.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, der betaler royalties, eller det land, hvor en politisk underafdeling, lokal myndighed eller den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra. Se artikel 12, stk. 5. Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 Royalty og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3 Modtager af udbytte.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 Beskatningsretten til royalties om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Bemærk

Begge lande har ret til at nægte at indrømme de aftalte overenskomstfordele, hvis modtageren af royalties direkte eller indirekte kontrolleres af personer hjemmehørende i tredje lande. Nægtes en skatteyder overenskomstfordele grundet denne tilføjelse/præcisering, skal den anden kompetente myndighed orienteres. Se protokollen, punkt 3.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved

 • salg af andre formuegoder end fast ejendom,
 • rørlig formue, der udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted eller et fast sted,
 • skibe, luftfartøjer eller køretøjer til vejtransport,

kan beskattes i kildelandet, hvis perioden mellem erhvervelse og afståelse ikke overstiger et år.

Se artikel 13, stk. 4.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 13, stk. 3.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomsten artikel 13, stk. 4, om beskatning i kildelandet af fortjeneste ved salg af aktier i ejendomsaktieselskaber. Denne fortjeneste er derfor omfattet af artikel 13, stk. 4 (opsamlingsbestemmelse).

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Frit erhverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeoverenskomsten i 2000.

Kildelandet kan også beskatte indkomst fra personer, der driver frit erhverv uden fast sted, hvis opholdet i landet varer mindst 183 dage inden for en sammenhængende 12-månedersperiode. Se artikel 14, stk. 1, litra b.

Indkomst ved frit erhverv, herunder arbejde som tilsynsførende eller andet arbejde af lignende art, der erhverves af en virksomhed i et af landene, kan beskattes i kildelandet, hvis:

 • virksomheden enten har et fast driftssted i det andet land, eller
 • arbejdsperioden varer mindst 183 dage inden for en sammenhængende 12-måneders-periode.

Virksomheden kan i disse tilfælde i stedet vælge at blive beskattet efter artikel 7. Se artikel 14, stk. 2.

"Frit erhverv" omfatter også anden virksomhed, der kræver særlige professionelle færdigheder. Se artikel 14, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.14 Artikel 14: Frit erhverv om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

183-dages-reglen anvendes i forhold til kalenderåret. Se artikel 15, stk. 2, litra a.

Vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, som udføres om bord på et skib, luftfartøj eller i forbindelse med et køretøj til vejtransport, der anvendes i international trafik af et foretagende i et af landene, beskattes i dette land. Se artikel 15, stk. 3.

Lønindkomst, som en person, der er hjemmehørende i Danmark, har tjent ved arbejde ombord på et af SAS' luftfartøjer i international trafik, kan kun beskattes i Danmark. Se artikel 15, stk. 4.

Gage, løn og andet lignende vederlag, der tjenes af en statsborger i et land for arbejde udført i det andet land gennem et fast driftssted tilhørende et luftfartsselskab eller luftfartskonsortium i det førstnævnte land, kan kun beskattes i det land, hvor han er statsborger. Hvis det land, hvor personen er statsborger, efter sin lovgivning ikke kan beskatte betalingerne, kan disse kun beskattes i det land, hvor arbejdet er udført. Se artikel 15, stk. 5.

Lempelse af skat af indkomst, der er omfattet af artikel 15, stk. 5, sker efter metoden almindelig credit. Se protokollen, punkt 5.

Se også

Se også

Artikel 16: Bestyrelseshonorarer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan ikke beskatte vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk efter artikel 17,når besøget i kildelandet i væsentligt omfang er støttet af offentlige midler fra bopælslandet. Se artikel 17, stk. 3.

Bemærk

Artikel 17 anvendes ikke på optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat. De er enten omfattet af artikel 19, stk. 1, om vederlag for offentligt hverv eller artikel 15 eller 16, hvis der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 19, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 18: Pensioner, livrenter og lignende ydelser

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan beskatte

 • private pensioner, der stammer fra et tidligere tjenesteforhold
 • pensioner, vederlag, udbetalinger og lignende vederlag, der udbetales efter den sociale sikringslovgivning
 • livrenter.

Se artikel 18, stk. 1.

Kildelandet skal dog nedsætte skatten (efter skatteværdi af personfradrag) med 50 pct. Se artikel 18, stk. 1.

Hvis ydelserne efter artikel 18, stk. 1, kun består af pensioner, vederlag, udbetalinger og lignende ydelser, der udbetales i henhold til den sociale sikringslovgivning, kan disse ydelser kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 18, stk. 1, 2. pkt.

Private pensioner, der ikke stammer fra tidligere tjenesteforhold og ikke er livrenter, er omfattet af artikel 21, og kan beskattes i kildelandet. Se artikel 21.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 19: Offentlige hverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Vederlag og pensioner for varetagelse af offentligt hverv kan kun beskattes i kildelandet, det vil sige det land, der udbetaler vederlaget.

Lokalt ansat personale ved den tyrkiske ambassade i Danmark kan derfor kun beskattes i Tyrkiet.

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af bestemmelserne i denne artikel og ikke af artikel 17.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 20: Lærere og studerende

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Hvis betingelserne for skattefritagelse er opfyldt, gælder fritagelsen for

 • beløb, som en studerende eller praktikant modtager fra udlandet til sit underhold, studium eller uddannelse
 • løn tjent i opholdslandet, når arbejdet står i forbindelse med studiet eller uddannelsen og lønnen er nødvendig som supplement til de midler, der er til rådighed for personens underhold (gæstestuderendefradrag).

Gæstestuderendefradrag

I Danmark er det beløb, der er nødvendigt for en studerendes underhold, fastsat til 46.600 kr. i 2022 (46.700 kr. i 2021). Studerende, der har påbegyndt studieophold i Danmark før 1. januar 2011, er berettiget til fortsat at anvende fradraget for 2010, nemlig 71.000 kr., så længe betingelserne for det er opfyldt.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.20.2 Beskatningsretten til studerendes indkomst om betingelserne for at få fradrag som gæstestuderende.

Professorregel

Vederlag til en lærer eller instruktør for undervisning eller forskning beskattes ikke i opholdslandet, hvis

 • personen er eller var hjemmehørende i det andet land umiddelbart før besøget i opholdslandet og
 • opholdet primært finder sted for at undervise eller deltage i videnskabelig forskning
 • opholdet ikke overstiger 2 år
 • vederlaget betales af kilder uden for opholdslandet, og
 • forskningen drives i offentlighedens interesse og ikke til fordel for private personer.

Se artikel 18, stk. 3 og 4.

Se også

Se også afsnit

 • C.F.8.2.2.15.2.2. om professorreglen
 • C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Andre indkomster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Andre indkomster kan beskattes i kildelandet, hvis de stammer fra dette land. Hvis indkomsten er fra et tredjeland kan den kun beskattes i bopælslandet.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 22: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Begge lande giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, der efter overenskomsten kan beskattes i det andet land. Se artikel 22, stk. 1, litra a og b, og stk. 2, litra a og b.

Begge lande giver lempelse efter metoden exemption med progression på skat af indkomst, der kun kan beskattes i det andet land. Se artikel 22, stk. 1, litra c, og stk. 2, litra c.

Lempelse af skat af lønindkomst for arbejde udført i et fast driftssted for et luftfartsselskab af en person, der er statsborger i det land, hvor selskabet er hjemmehørende, sker efter metoden almindelig credit. Se artikel 15, stk. 5 og protokollen, punkt 5.

Matching credit

Danmark skal give credit for tyrkiske skatter, som om der var betalt tyrkisk skat, når skatterne er nedsat eller bortfaldet som foranstaltning til at fremme den økonomiske udvikling. Se artikel 22, stk. 1, litra d.

Danmark skal dog højst give creditlempelse for den procentsats, der

 • er fastsat i artikel 10 for udbytte, artikel 11 for renter og artikel 12 for royalties eller
 • en lavere tyrkisk skattesats på udbytte, renter og royalties for begrænset skattepligtige.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 23: Ikke-diskriminering

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 24, stk. 2, om statsløse personer.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 24, stk. 6, om hvilke skatter artiklen finder anvendelse på..

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 24: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure) om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 25: Udveksling af oplysninger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 26, stk. 4, om anmodning om oplysninger og artikel 26, stk. 5, om at nægte at afgive oplysninger.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure) om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 26: Administrativ bistand

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder bestemmelser om bistand til forkyndelse og opkrævning af skatter, der er omfattet af artikel 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger om OECD's modeloverenskomst artikel 27.

Artikel 27: Medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Diplomater skal anses for hjemmehørende i det land, de er blevet udsendt af, hvis de dér er undergivet samme skattemæssige forpligtelser med hensyn til beskatning af hele indkomsten, som personer, der er hjemmehørende i udsendelseslandet, og diplomaten, efter folkerettens bestemmelser, er skattefritaget i modtagerlandet af indkomst uden for dette land. Se artikel 27, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.28 Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 28: Territorial udvidelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.29 Artikel 29: Entitlement to benefits om OECD's modeloverenskomst artikel 29 om territorial udvidelse.

Artikel 29: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 23. juni 1993 og har virkning fra 1. januar 1994.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Territorial udvidelse om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 30: Opsigelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Ikrafttræden om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2019.223.SR

Artikel 7, 12 og 14.

Spørger havde indgået serviceaftaler og franchise-aftaler om drift og branding af et antal virksomheder i Tyrkiet. Ejerne var ikke koncernforbundet med Spørger. Som vederlag for Spørgers ydelser i henhold til disse kontrakter betalte medkontrahenterne honorarer til Spørger.

Skatterådet bemærkede, at de nævnte honorarer så vidt muligt skal brydes op i enkeltelementer og hver del henføres til de relevante artikler af dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Skatterådet bekræftede, at honorarer for ledelse og administration af de tyrkiske virksomheder, adgang til A-system samt markedsføringsbidrag var omfattet af artikel 7 i den dansk-tyrkiske dobbeltbeskatningsoverenskomst om indtægter ved erhvervsvirksomhed.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at franchise fees som et hele kan omfattes af artikel 12 i den dansk-tyrkiske dobbeltbeskatningsoverenskomst om royalties. Skatterådet kunne dog bekræfte, at de honorarer, som i anmodningen er beskrevet som royalty, og som udgør en del af de samlede franchise fees, var omfattet af artikel 12 i den dansk-tyrkiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.