Til forside TAX.DK - skat & afgift
Pensionsordninger

Der findes en række pensionsordninger, som er skattebegunstigede. Det betyder, at man enten kan få et skattefradrag ved indbetalingen, eller at man ikke skal betale skat ved udbetalingen.1)

Er pensionsordningen oprettet som led i et ansættelsesforhold, foretages indbetalingerne af arbejdsgiveren, og der ses bort fra disse indbetalinger, når den skattepligtige indkomst gøres op (bortseelsesret).2) Der er derimod ikke fradragsret og bortseelsesret ved indbetaling på en aldersforsikring, aldersopsparing og alderspension.3)

 

Aldersforsikring og aldersopsparinger4)

Aldersforsikring og Aldersopsparing

Kapitalpensionsordninger5)

Kapitalpension

Udbetaling

Engangsbeløb

Engangsbeløb

Udbetalingstidspunkt

Fra pensionsudbetalingsalderen og senest 20 år efter pensionsudbetalingsalderen.6)

Fra pensionsudbetalingsalderen og senest 20 år efter pensionsudbetalingsalderen.7)

Maksimal (fradragsberettiget) indbetaling pr. år

Der kan maksimalt indbetales (2024: 58.900 kr.; 2023: 56.900 kr.)8) pr. år fra og med det syvende indkomstår før det indkomstår, hvor folkepensionsalderen nås. Før dette tidspunkt vil der kunne indbetales (2023: 8.800 kr.; 2022: 9.100 kr.) pr. år.9)

Indbetalinger er ikke fradragsberettigede.10)

(2013-: 0 kr.;11) 2012, 2011: 46.000 kr.)12)

Beskatning ved pensionsudbetaling

Ingen beskatning13)

40%14)

En kapitalpension kan overføres eller konverteres til en alderspensionsopsparingsordning.15) I et sådant tilfælde, sker der en beskatning med 40%. Overførsler, der foretages i 2013, 2014 og 2015 beskattes dog kun med 37,3%.16)


 

Ratepensionsordninger17)

Ratepension, rateopsparing og ophørende livrenter

Pensionsordninger med løbende udbetalinger18)

Alderspension og Livrentepension

Udbetaling

Udbetaling i rater over mindst 10 år19)

Udbetaling i form af løbende ydelser til død

Udbetalingstidspunkt

Fra pensionsudbetalingsalderen og sidste rate senest 30 år efter pensionsudbetalingsalderen.20)

Fra pensionsudbetalingsalderen.21)

Maksimal (fradragsberettiget) indbetaling pr. år

(2024: 63.100 kr.; 2023: 60.900 kr.)22)

Intet maksimum

Beskatning ved pensionsudbetaling

Udbetalinger medregnes til den personlige indkomst23)

Udbetalinger medregnes til den personlige indkomst24)

Pensionsudbetalingsalderen

Pensionsudbetalingsalderen er som udgangspunkt 3 år før folkepensionsalderen.25) Der gælder dog følgende modifikationer:

  • For personer født i perioden 1. januar 1954 - 31. december 1958 er pensionsudbetalingsalderen 60 år.
  • For personer født i perioden 1. januar 1959 - 30. juni 1959 er pensionsudbetalingsalderen 60˝ år.
  • For personer født i perioden 1. juli 1959 - 31. december 1959 er pensionsudbetalingsalderen 61 år.
  • For personer født i perioden 1. januar 1960 - 30. juni 1960 er pensionsudbetalingsalderen 61˝ år.26)

Selvstændiges pensioner

Selvstændige har mulighed for at oprette en særlig pensionsordning, hvor der kan indskydes provenuet i forbindelse med ophør af selvstændig erhvervsvirksomhed. Se hertil Særlig pensionsordning for selvstændige.


1) Jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1. Indbetalingerne kan fradrages i den personlige indkomst, jf. personskattelovens § 3, stk. 2, nr. 3. Indbetalinger på kapitalpensioner medregnes dog i grundlaget for beregning af Topskat, jf. personskattelovens § 7, stk. 1. Se hertil også Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.1.9.
2) Jf. pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1.
3) Jf. pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1.
4) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.10.2.6.1.1.
5) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.10.2.5.1.1.
6) Jf. pensionsbeskatningslovens § 10, stk. 1, nr. 3, og § 12, stk. 1, nr. 3.
7) Jf. pensionsbeskatningslovens § 10, stk. 1, nr. 3.
8) For så vidt angår indkomståret 2023 fra og med det det syvende indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopspareren når folkepensionsalderen, jf. lov 1389/2022, og for så vidt angår indkomståret 2022 fra og med det det femte indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopspareren når folkepensionsalderen, jf. lov 1682/2017 § 1, nr. 9.
9) Jf. pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1.
10) Jf. pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1.
11) Jf. pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1.
12) Jf. pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1. Har man både en privat oprettet pensionsordning og en pensionsordning oprettet som led i et ansættelsesforhold, gælder dette maksimum for ordningerne under ét, jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 2.
13) Jf. pensionsbeskatningslovens § 25 A.
14) Jf. pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1.
15) Jf. L 196 A, 2011-2012, § 1, nr. 19.
16) Jf. lov 1531/2014 § 7, nr. 1.
17) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.10.2.2.
18) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.10.2.1.1.1.
19) Jf. pensionsbeskatningslovens § 8, stk. 1, og § 11 A, stk. 1.
20) Jf. pensionsbeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3.
21) Jf. pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, litra a.
22) Jf. pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 2.
23) Jf. pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 1, nr. 2, sammenholdt med personskattelovens § 3, stk. 1.
24) Jf. pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med personskattelovens § 3, stk. 1.
25) Jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a, stk. 1.
26) Jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a, stk. 2.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2024, kan du beregne skatten for indkomståret 2024. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2023, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2023.
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2024. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2023.
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
BEREGNER
Beregn, hvad det koster dig at sætte arbejdstiden et par timer ned om ugen.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.