Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>
En kapitalpensionsordning er en pensionsordning, der giver pensionsopspareren ret til at få udbetalt et engangsbeløb i tidsrummet fra pensionsopspareren når sin pensionsudbetalingsalder og indtil 20 år efter, at pensionsopspareren har nået sin pensionsudbetalingsalder.

C.A.10.2.5.1.1 Hvad er en kapitalpensionsordning?

En kapitalpensionsordning er en pensionsordning, der giver pensionsopspareren ret til at få udbetalt et engangsbeløb (sumudbetaling) i tidsrummet fra pensionsopspareren når sin pensionsudbetalingsalder og indtil 20 år efter, at han eller hun har nået sin pensionsudbetalingsalder. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 1 a, og afsnit (C.A.10.2.1.1.2.1 Krav til en livsvarig alderspension) om pensionsudbetalingsalderen. Se også  lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 4, der med virkning fra 1. januar 2018 forlænger forfaldstidspunktet for seneste udbetaling med 5 år, dvs. fra 15 år til 20 år efter forsikredes pensionsudbetalingsalder. 

Pensionsopspareren har mulighed for at få udbetalt engangsbeløbet på et tidligere tidspunkt, hvis han eller hun

En kapitalpensionsordning skal være oprettet inden det seneste udbetalingstidspunkt, der er 20 år efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen, og kan oprettes, selvom der ikke tidligere er oprettet en kapitalpensionsordning. Pensionsopspareren kan oprette flere kapitalpensionsordninger.

En kapitalpensionsordning kan enten oprettes som en

  • forsikringsordning (kapitalforsikring i pensionsøjemed), jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 10-11. Se afsnit (C.A.10.2.5.1.2), eller
  • kapitalopsparing i et pengeinstitut (opsparing i pensionsøjemed), jf.  PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 12-13. Se afsnit (C.A.10.2.5.1.3).

En kapitalpensionsordning kan enten oprettes som en privattegnet ordning eller som en arbejdsgiveradministreret ordning i et ansættelsesforhold.

Bemærk

Overgangsregler for arbejdstagere, der inden indkomståret 1987 er indtrådt i en kapitalpensionsordning, se Ligningsvejledningen 1990, afsnit I 2.7.11, side 554.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.