Til forside TAX.DK - skat & afgift
Klage til skatteankenævnet

Der kan klages til skatteankenævnet over en afgørelse truffet af SKAT. Alternativt kan der klages til Landsskatteretten. Se hertil Klage til Landsskatteretten.

Klagen skal indgives til Skatteankestyrelsen, hvor en sagsbehandler vil forberede sagen. Selvom Skatteankestyrelsen måtte stille forslag om, at sagen skal behandles i et ankenævn, har man tidligere kunnet vælge, at sagen skulle behandles i Landsskatteretten.1) Dette er imidlertid ikke længere muligt.2)

Klagefrist

En klage skal være modtaget i Skatteankestyrelsen senest 3 måneder efter, at man har modtaget SKATs afgørelse.3) Skatteankeforvaltningen kan se bort fra en fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder taler derfor.4)

Klageafgift

Der skal betales en klageafgift på (2024: 1.200 kr.; 2023: 1.100 kr.) ved klage til skatteankenævnet eller Landsskatteretten.5) Klageafgiften tilbagebetales, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen af skatteankenævnet eller ved en efterfølgende domstolsprøvelse af skatteankenævnets afgørelse.6)

Henstand med skatten

Når man klager til skatteankenævnet over en afgørelse truffet af SKAT, kan man få henstand med den skat, som afgørelsen vedrører.7) Man skal i den forbindelse dog være opmærksom på, at såfremt man ikke får medhold i sagen, vil der skulle betales forholdsvis høje renter.

Omkostningsgodtgørelse

Får man fuldt medhold eller medhold i overvejende grad i klagen, godtgøres de udgifter (honorar til juridisk rådgiver, udgifter til syn og skøn mv.), som man har haft i forbindelse med klagen til Landsskatteretten. Får man derimod ikke fuldt ud medhold, eller medhold i overvejende grad, dækkes kun 50% af udgifterne.8) Se hertil Omkostningsgodtgørelse i skattesag.

Anke

Skatteankenævnets afgørelse kan ikke længere indbringes for Landsskatteretten.9) Afgørelsen kan derimod indbringes for domstolene senest 3 måneder efter, at skatteankenævnet har truffet sin afgørelse.10)


1) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 5. Dette gælder dog ikke sager omfattet af § 35 b, stk. 3, og sager der er visiteret til et motorankenævn.
2) Jf. lov 1125/2019 § 1, nr. 2, og § 3, stk. 2.
3) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3.
4) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6.
5) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 1.
6) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 4.
7) Jf. skatteforvaltningslovens § 51.
8) Jf. skatteforvaltningslovens kap. 19. Såfremt der skal betales retsafgift til Landsskatteretten godtgøres retsafgiften dog ikke, jfr. skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 2.
9) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 f.
10) Jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.
Skatteberegnere
Skattesager

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.