Til forside TAX.DK - skat & afgift
Klage til Landsskatteretten

Der kan klages til Landsskatteretten over afgørelser truffet af SKAT.1) Der kan derimod ikke længere klages til Landsskatteretten over afgørelser truffet af et skatteankenævn eller et vurderingsankenævn.2)

Klagen skal indgives til Skatteankestyrelsen, hvor en sagsbehandler vil forberede sagen. Selvom Skatteankestyrelsen måtte stille forslag om, at sagen skal behandles i et ankenævn, har man tidligere kunnet vælge, at sagen skulle behandles i Landsskatteretten.3) Dette er ikke længere muligt.4)

Klagefrist

En klage skal være modtaget i Skatteankestyrelsen senest 3 måneder efter, at man har modtaget SKATs afgørelse.5) Skatteankeforvaltningen kan se bort fra en fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder taler derfor.6)

Klageafgift

Der skal betales en klageafgift på (2024: 1.200 kr.; 2023: 1.100 kr.) ved klage til Landsskatteretten.7) Klageafgiften tilbagebetales, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen af Landsskatteretten eller ved en efterfølgende domstolsprøvelse af Landsskatterettens afgørelse.8)

Henstand med skatten

Når man klager til Landsskatteretten over en afgørelse truffet af SKAT, kan man få henstand med den skat, som afgørelsen vedrører.9) Man skal i den forbindelse dog være opmærksom på, at såfremt man ikke får medhold i sagen, vil der skulle betales forholdsvis høje renter.

Omkostningsgodtgørelse

Får man fuldt medhold eller medhold i overvejende grad i klagen, godtgøres de udgifter (honorar til juridisk rådgiver, udgifter til syn og skøn mv.), som man har haft i forbindelse med klagen til Landsskatteretten. Får man derimod ikke fuldt ud medhold, eller medhold i overvejende grad, dækkes kun 50% af udgifterne.10) Se hertil Omkostningsgodtgørelse i skattesag.

Anke

Landsskatterettens afgørelse kan indbringes for domstolene.11) Indbringelsen af sagen for domstolene skal ske inden 3 måneder efter, at Landsskatteretten har truffet sin afgørelse.12)


1) Jf. skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1.
2) Jf. lov 649/2013.
3) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 5. Dette gælder dog ikke sager omfattet af § 35 b, stk. 3, og sager der er visiteret til et motorankenævn.
4) Jf. lov 1125/2019 § 1, nr. 2, og § 3, stk. 2.
5) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3.
6) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6.
7) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 1.
8) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 4.
9) Jf. skatteforvaltningslovens § 51.
10) Jf. skatteforvaltningslovens kap. 19. Såfremt der skal betales retsafgift til Landsskatteretten godtgøres retsafgiften dog ikke, jfr. skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 2.
11) Jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1.
12) Jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.
Skatteberegnere
Skattesager

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.