Til forside TAX.DK - skat & afgift
Skattestraffesager

Hvis du har betalt for lidt i skat eller afgift, vil du kunne blive mødt af et krav om at betale det, SKAT1) mener, der mangler.

Er SKAT af den opfattelse, at du har forsøgt at »snyde«, vil du imidlertid også kunne blive mødt af et krav om at skulle betale en bøde.

Det almindelige forløb i en skattestraffesag2)

  • SKAT træffer afgørelse om, hvorvidt du har betalt for lidt i skat eller afgift
  • SKAT vurderer, om du har forsøgt at »snyde« (ansvarsvurdering)
  • SKAT rejser en sigtelse mod dig
  • SKAT fremsender et bødeforlæg til dig
  • SKAT oversender sagen til politiet med henblik på indbringelse af sagen for domstolene, hvis du ikke vil betale bøden

Hvis du ikke er enig

Hvis du ikke er enig i, at du har betalt for lidt i skat eller afgift, kan du klage over SKATs afgørelse. Se hertil Klage til Skatteankestyrelsen. Får du medhold i klagesagen, vil der ikke kunne rejses en straffesag mod dig.

Du kan få juridisk bistand i sagen

I forbindelse med sagen vil du kunne få dækket dine udgifter til en rådgiver3) og få beskikket en forsvarer.4)

Du kan selv vælge, hvem du ønsker, skal bistå dig.


1) Skatteankestyrelsen.
2) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit A.C.3.1.1.
3) Jf. herved Omkostningsgodtgørelse.
4) Jf. forsvarerbistandslovens § 1.
Skatteberegnere
Skattesager

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.