Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.C.3.1.1 Kompetencen til at afslutte en straffesag

Indhold

Dette afsnit beskriver Skattestyrelsens kompetence til administrativt at afgøre straffesager om overtrædelser af skatte-, afgifts- og toldlovgivningen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Afgrænsning af kompetencen til at afgøre sager om bøde eller frihedsstraf
  • Praksis for bødestørrelse
  • Vedtaget bødeforelæg.

Regel

Skattestyrelsen er bemyndiget til administrativt at afslutte en straffesag når

  • sagen kan afgøres med bødestraf og
  • den pågældende skatte- eller afgiftspligtige erklærer sig enig i Skattestyrelsens vurdering.

Kompetencen er beskrevet i en række næsten enslydende bestemmelser. Se fx SKL (skattekontrolloven) § 86 for så vidt angår skat og OPKL § 18 for så vidt angår moms og øvrige afgifter.

Skattestyrelsens straffesagsenheder behandler straffesager for hele Skatteforvaltningen, fx også sager fra Toldstyrelsen og Motorstyrelsen.

Bemærk

Skattestyrelsen kan også afslutte en straffesag administrativt i de tilfælde, hvor overtrædelsen er begået af udlændinge og udenlandske selskaber på dansk territorium. Se STRFL §§ 6-9 a, hvoraf det fremgår, hvornår danske domstole har straffemyndighed.

Når den skatte- eller afgiftspligtige ikke er enig i Skattestyrelsens vurdering

Når den skatte- eller afgiftspligtige ikke er enig i Skattestyrelsens vurdering, er det altid domstolene, der har kompetencen til at sanktionere strafbare overtrædelser. Enhver, der er sigtet for en strafbar overtrædelse, har således krav på at få afgjort skyldsspørgsmålet og strafudmålingen ved retten.

Afgrænsning af kompetencen til at afgøre sager om bøde eller frihedsstraf

Skattestyrelsen kan kun afslutte sager med et bødeforelæg, hvis den skatte- og afgiftspligtige er enig heri. Skattestyrelsen har ikke kompetence til at afslutte sager, hvor der kan blive tale om frihedsstraf.

Det er domstolene, der fastsætter praksis for, i hvilke tilfælde frihedsstraf kan idømmes, efter indstilling fra anklagemyndigheden.

Skattestyrelsen kan ikke afslutte administrative told-, skatte- eller afgiftsstraffesager, når en forsætlig unddragelse overstiger:

  • 250.000 kr. for overtrædelse af skattelovgivningen, momsloven og lønsumsafgiftsloven
  • 100.000 kr. for overtrædelse af punktafgiftslovene
  • 15.000 kr. for overtrædelse af toldloven ved erhvervsmæssigt smugleri
  • 30.000 kr. for overtrædelse af toldloven ved smugleri af ikke-erhvervsmæssig karakter.

Bemærk

Hvis ansvarssubjektet er en juridisk person, kan Skattestyrelsen afslutte sagen med et bødeforlæg, selv om en forsætlig unddragelse overstiger beløbene ovenfor. Skattestyrelsen har ikke kompetencen til at sigte for overtrædelse af STRFL § 289. Der er forskel på forældelsesfristen for forsætlig unddragelse efter SKL (skattekontrolloven), hvorefter der gælder en femårig forældelse, jf. STRFL § 93, stk. 2, nr. 2, og overtrædelse af STRFL § 289, der er undergivet ti års strafferetlig forældelse. 
Der er intet til hinder for, at Skattestyrelsen sigter en juridisk person for overtrædelse af SKL (skattekontrolloven) for fx en skatteunddragelse på 700.000 kr.
Hvis vurderingen bliver, at der er forsæt til unddragelse, kan Skattestyrelsen afslutte sagen med et bødeforlæg for overtrædelse af SKL (skattekontrolloven), hvis forholdet ikke er forældet efter STRFL § 93, stk. 2, nr. 2.
I eksemplet med en forsætlig unddragelse på 700.000 kr. vil normalbøden være 1.340.000 kr.
Hvis sagen er forældet efter den femårige strafferetlige forældelse, sender Skattestyrelsen sagen til politiet, der kan sigte for overtrædelse af STRFL § 289, hvor den strafferetlige forældelse er ti år, jf. STRFL § 93, stk. 1, nr. 3. Bødepåstanden er uændret.

Se også

Se afsnit A.C.3.5 Sanktioner om sanktioner. Se afsnit A.C.3.2.3 Ansvarssubjekter Ansvarssubjekter. Se afsnit A.C.3.2.2 Strafferetlig forældelse om strafferetlig forældelse.

Praksis for bødestørrelse 

Da sager vedrørende administrative bødeforelæg er straffesager, skal de straffeprocessuelle principper om den sigtedes rettigheder og bevisbyrdereglerne anvendes. Se afsnit A.C.3.4.2 Sigtelse om sigtelse og afsnit A.C.3.4.3 Bevisvurdering og sagstilskæring om bevisbyrde.

I en straffesag er det Skattestyrelsen og anklagemyndigheden, der har bevisbyrden for, at der er begået et strafbart forhold. Bødens størrelse er afledt af retspraksis eller fremgår af lovforslagets bemærkninger. Ved ny lovgivning eller ønske om en ændret praksis har der været ført en række prøvesager ved domstolene.

Rigsadvokaten har tiltrådt, at det fremadrettet ikke er påkrævet at føre prøvesager, hvis det ønskede bødeniveau er klart beskrevet i bemærkningerne til et lovforslag, og hvis det ikke fremgår af lovforslagets bemærkninger, at der skal føres prøvesager.

I lovforslag, der indeholder nye straffebestemmelser eller en beskrivelse af et politisk ønske om at hæve et hidtidigt sanktionsniveau for overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen, har det ønskede bødeniveau de senere år været beskrevet i bemærkningerne til lovforslagene. Skattestyrelsen anvender herefter det sanktionsniveau, der er beskrevet i bemærkningerne, i forbindelse med administrativ behandling af sagerne.

Vedtaget bødeforelæg

Et vedtaget bødeforelæg har samme retsvirkning som en endelig dom. Se RPL § 832, stk. 4.

Der kan indgås forlig om betaling af omkostninger til beskikket forsvarer. Se afsnit A.C.3.3 Regler om forsvarerbistand om forsvarerbistand.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.