Til forside TAX.DK - skat & afgift
Telefonudgifter

Både lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at fradrage samtaleudgifter, som er afholdt i forbindelse med arbejdet under anvendelse af den private telefon.1)

Fradrag for telefonudgifter

Samtaleudgifter kan trækkes fra, hvis en lønmodtager eller en selvstændigt erhvervsdrivende har ringet erhvervsmæssigt fra sin private telefon.2) Abonnementsudgiften kan derimod ikke trækkes fra.3)

Godtgørelse af telefonudgifter

Betaler en arbejdsgiver for specificerede samtaler, skal der ikke betales skat af det modtagne beløb.4)

Hvis en arbejdsgiver derimod helt eller delvist betaler samtale- og abonnementsudgifter for den ansattes private telefon, skal den ansatte beskattes af det modtagne beløb.5)

Arbejdsgiverens betaling af den ansattes telefonregning op til et vist bestemt beløb anses som en telefon stillet til rådighed for privat brug og er omfattet af reglerne om Fri telefon.6)


1) Jf. Statsskattelovens § 6, litra a, og ligningslovens § 16, stk. 2, 3. pkt. For lønmodtagere finder ligningslovens § 9, stk. 1, anvendelse, jf. Lønmodtagerfradrag.
2) Jf. ligningslovens § 16, stk. 2, 3. pkt.
3) Jf. ligningslovens § 16, stk. 2, 1. pkt.
4) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.3.1.6.
5) Jf. ligningslovens § 16, stk. 1.
6) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.3.1.6.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.