Til forside
tax.dk - skat og afgift
Kørselsfradrag

Både lønmodtagere og selvstændigt næringsdrivende kan få kørselsfradrag for transport mellem hjem og arbejde. Størrelsen af dette kørselsfradrag afhænger alene af, hvor lang transportvejen er - beregnet som den normale transport ved kørsel i bil1) - når man befordrer sig mellem hjem og arbejdsplads. Måden hvorpå man transporterer sig har således ingen betydning for, hvor stort et kørselsfradrag man er berettiget til.2)

Man behøver ikke at vælge den korteste vej

Når transportvejen, som danner grundlag for beregningen af kørselsfradraget, skal gøres op, er man som skatteyder forholdsvist frit stillet. Man behøver således ikke nødvendigvis vælge den korteste vej.

Transportvejen skal opgøres på grundlag af den normale transportvej ved kørsel i bil. Hvis den skattepligtige f.eks. på cykel kommer frem og tilbage til arbejde ad stier, der gør den tilbagelagte strækning væsentligt kortere end den normale transportvej ved bilkørsel, er dette uden betydning for kørselsfradraget, der alligevel skal beregnes på grundlag af den normale transportvej ved kørsel med bil.3)

Ved fastlæggelsen af den normale transportvej ved kørsel med bil kan der tages hensyn til

  • de givne geografiske forhold,
  • det tidsmæssige forbrug og
  • økonomisk rimelighed4)

Skattemyndighederne har pligt til at lægge betydelig vægt på den skattepligtiges eget valg af transportvej.5)

Man vil kunne vælge en længere transportvej, fordi den valgte rute er mere trafiksikker end den korteste rute.6)

Man vil også kunne vælge en længere transportvej, hvis man ad denne rute kommer hurtigere frem, fordi den eksempelvis er mindre trafikeret.

Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor lang en transportvej, man vil kunne få kørselsfradrag for. Er der tale om en ekstraordinært lang transportvej, vil bevisbyrden for at transporten har fundet sted dog blive skærpet.7)

Arbejdsgiverbetalt befordring

En arbejdsgiver kan i stedet vælge at betale for den ansattes befordring mellem hjem og arbejde. Dette kan ske enten ved at arbejdsgiveren betaler for at den ansatte kan lade sig transportere med offentlige eller private transportmidler8) eller ved at arbejdsgiveren stiller en Firmabil til rådighed for den ansatte. Er der derimod tale om erhvervsmæssig transport, vil arbejdsgiveren kunne udbetale skattefri Kørselsgodtgørelse.

Satserne

Kilometersatsen, som anvendes ved beregning af kørselsfradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, er for indkomståret 2019:

Sats kørselsfradrag 2019

0 - 24 km inkl.

Intet fradrag

25 - 120 km inkl.

1,98 kr. pr. km

over 120 km

0,99 kr. pr. km

Kilometersatsen, som anvendes ved beregning af kørselsfradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, er for indkomståret 2018:

Sats kørselsfradrag 2018

0 - 24 km inkl.

intet fradrag

25 - 120 km inkl.

1,94 kr. pr. km

over 120 km

0,97 kr. pr. km

Se nedenfor vedr. forhøjet kørselsfradrag for lavindkomstgrupper, særligt fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen og Øresundsbroen, færgetransport, forhøjet kørselsfradrag, hvis man bor i udvalgte kommuner, samt særligt kørselsfradrag for personer med varigt nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom.

Beregner
Indkomstår  2019  2018
Daglig befordring i (hele) kilometer? 
Antal arbejdsdage i indkomståret? 
Bopælskommune? 
Daglig udgift til færge-/flytransport? 
Daglig antal passager af Storebæltsbroen med bil mv.? 
Daglig antal passager af Storebæltsbroen med kollektiv trafik? 
Daglig antal passager af Øresundsbroen med bil mv.? 
Daglig antal passager af Øresundsbroen med kollektiv trafik? 
 km á 
 km á 
 km á 
 
 
Daglig udgift til færge-/flytransport (nedsat hvis daglig befordring mindre end 24 km)
 
Kilometerfradrag pr. dag
Passage af Storebæltsbroen med bil mv.  gange á 
Passage af Storebæltsbroen med kollektiv trafik  gange á 
Passage af Øresundsbroen med bil mv.  gange á 
Passage af Øresundsbroen med kollektiv trafik  gange á 
 
Dagsfradrag
gange 
 
Samlet kørselsfradrag i indkomståret

Forhøjet kørselsfradrag for lavindkomstgrupper

Skattepligtige med en indkomst på under (2019: 278.100 kr.; 2018: 272.100 kr.) kan trække yderligere (2019: 64%; 2018: 58%) af det beregnede kørselsfradrag fra, men dog højst yderligere (2019: 15.400 kr.; 2018: 13.900 kr.) årligt.9)

Særligt fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen

Skattepligtige som passerer Storebæltsforbindelsen, når de transporterer sig mellem hjem og arbejde, kan yderligere mod dokumentation fradrage et beløb på (2019, 2018: 110 kr.) pr. passage ved benyttelse af bil og et beløb på (2019, 2018: 15 kr.) pr. passage ved benyttelse af kollektiv trafik.10) Man er således også tillige berettiget til det sædvanlige kørselsfradrag beregnet på grundlag af det antal kilometer hele strækningen udgør.11)

Særligt fradrag for passage af Øresundsbroen

Skattepligtige som passerer Øresundsbroen er også berettiget til et yderligere fradrag i forbindelse med rejser over Øresundsbroen, hvor der er tale om rejser mellem hjem og arbejde. Fradraget udgør (2019, 2018: 50 kr.) pr. passage ved benyttelse af bil eller motorcykel og med (2019, 2018: 8 kr.) pr. passage for brugere af kollektiv trafik.12)

Færge- eller flytransport

Såfremt man på en del eller hele strækningen er nødt til at anvende færge eller fly, kan man for denne del af strækningen ikke få det sædvanlige kilometerfradrag, men kan til gengæld få fradrag for de faktiske udgifter til færge- eller flytransport. Desuden vil man kunne få det sædvanlige kilometerfradrag for transport til og fra færgen eller flyet. Man vil endvidere kunne få fradrag for de faktiske udgifter til at få en bil, en motorcykel eller et andet køretøj med færgen til brug for transport til og fra færgen.13)

Forhøjet kørselsfradrag, hvis man bor i udvalgte kommuner

For indkomståret 2007 og frem beregnes kørselsfradrag for befordring over 120 km også med den høje sats (25-120 km satsen), hvis man bor i en af nedenstående kommuner:14)

Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Samsø, Svendborg, Tønder, Vesthimmerland og Ærø.

Fra indkomståret 2015 og frem beregnes kørselsfradrag for befordring over 120 km også med den høje sats (25-120 km satsen), hvis man bor i en af nedenstående kommuner:15)

Jammerbugt, Odsherred, Skive, Slagelse, Struer, Sønderborg, Thisted, Vordingborg og Aabenraa.

Særligt kørselsfradrag for personer med varigt nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom

Godtgør den skattepligtige, at den pågældende som følge af invaliditet eller kronisk sygdom, har særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads, kan den skattepligtige i stedet for at anvende det sædvanlige kørselsfradrag, fratrække sine faktiske befordringsudgifter efter fradrag af kr. 2.000. Det er en forudsætning, at den normale befordringsudgift overstiger kr. 2.000.16)


1) En vejledende afstandsberegning kan foretages på Google Maps.
2) Jf. ligningslovens § 9 C, stk. 1.
3) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.1.3.
4) Jf. bekendtgørelse 578/2009.
5) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.1.3.
6) Jf. eksempelvis SKM.2006.669.LSR.
7) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.1.3.
8) Jf. ligningslovens § 9 C, stk. 7.
9) Jf. pressemeddelelse fra SKAT af 15/11-2016.
10) Jf. ligningslovens § 9 C, stk. 4, og L 519/2009 § 1, nr. 45. Procentsatsen og maksimumbeløbet på 6.000 kr. reduceres med henholdsvis (2019-: 1,28 procentpoint; 2018: 1,16 procentpoint; 2017: 1,04 procentpoint; 2016: 0,94 procentpoint; 2015: 0,84 procentpoint; 2014: 0,74 procentpoint) og med 2,0% pr. 1.000 kr., som indkomsten overstiger grundbeløbet.
11) Jf. ligningslovens § 9 C, stk. 9.
12) Jf. de almindelige bemærkninger til lovforslag L 41 fremsat den 31. oktober 2002 af skatteministeren.
13) Jf. ligninglovens § 9 C, stk. 9.
14) Jf. bekendtgørelse 1044/2012 og Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.1.3. Fradraget begrænses med et beløb svarende til det beregnede kørselsfradrag for 24 kilometers daglig befordring. Se beregner.
15) Jf. ligningslovens § 9 C, stk. 3, med de ændringer der følger af L 32 vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 14. december 2006 og lov 519/2009 § 1, nr. 42.
16) Jf. lov 1374/2014 § 1, nr. 2.
17) Jf. ligningslovens § 9 D og Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.2.4.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.