Til forside TAX.DK - skat & afgift
Kørselsfradrag

Både lønmodtagere og selvstændigt næringsdrivende kan få kørselsfradrag for transport mellem hjem og arbejde. Størrelsen af dette kørselsfradrag afhænger alene af, hvor lang transportvejen er - beregnet som den normale transport ved kørsel i bil1) - når man befordrer sig mellem hjem og arbejdsplads. Måden hvorpå man transporterer sig har således ingen betydning for, hvor stort et kørselsfradrag man er berettiget til.2)

Man behøver ikke at vælge den korteste vej

Når transportvejen, som danner grundlag for beregningen af kørselsfradraget, skal gøres op, er man som skatteyder forholdsvist frit stillet. Man behøver således ikke nødvendigvis vælge den korteste vej.

Transportvejen skal opgøres på grundlag af den normale transportvej ved kørsel i bil. Hvis den skattepligtige f.eks. på cykel kommer frem og tilbage til arbejde ad stier, der gør den tilbagelagte strækning væsentligt kortere end den normale transportvej ved bilkørsel, er dette uden betydning for kørselsfradraget, der alligevel skal beregnes på grundlag af den normale transportvej ved kørsel med bil.3)

Ved fastlæggelsen af den normale transportvej ved kørsel med bil kan der tages hensyn til

  • de givne geografiske forhold,
  • det tidsmæssige forbrug og
  • økonomisk rimelighed4)

Skattemyndighederne har pligt til at lægge betydelig vægt på den skattepligtiges eget valg af transportvej.5)

Man vil kunne vælge en længere transportvej, fordi den valgte rute er mere trafiksikker end den korteste rute.6)

Man vil også kunne vælge en længere transportvej, hvis man ad denne rute kommer hurtigere frem, fordi den eksempelvis er mindre trafikeret.

Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor lang en transportvej, man vil kunne få kørselsfradrag for. Er der tale om en ekstraordinært lang transportvej, vil bevisbyrden for at transporten har fundet sted dog blive skærpet.7)

Arbejdsgiverbetalt befordring

En arbejdsgiver kan i stedet vælge at betale for den ansattes befordring mellem hjem og arbejde. Dette kan ske enten ved at arbejdsgiveren betaler for at den ansatte kan lade sig transportere med offentlige eller private transportmidler8) eller ved at arbejdsgiveren stiller en Firmabil til rådighed for den ansatte. Er der derimod tale om erhvervsmæssig transport, vil arbejdsgiveren kunne udbetale skattefri Kørselsgodtgørelse.

Satserne

Kilometersatsen, som anvendes ved beregning af kørselsfradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, er for indkomståret 2024:

Sats kørselsfradrag 2024

0 - 24 km inkl.

Intet fradrag

25 - 120 km inkl.

2,23 kr. pr. km

over 120 km

1,12 kr. pr. km

Kilometersatsen, som anvendes ved beregning af kørselsfradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, er for indkomståret 2023:

Sats kørselsfradrag 2023

0 - 24 km inkl.

Intet fradrag

25 - 120 km inkl.

2,19 kr. pr. km

over 120 km

1,10 kr. pr. km

Se nedenfor vedr. forhøjet kørselsfradrag for lavindkomstgrupper, særligt fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen og Øresundsbroen, færgetransport, forhøjet kørselsfradrag, hvis man bor i udvalgte kommuner, samt særligt kørselsfradrag for personer med varigt nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom.

Beregner
Indkomstår  2024  2023
Daglig befordring i (hele) kilometer? 
Antal arbejdsdage i indkomståret? 
Bopælskommune? 
Daglig udgift til færge-/flytransport? 
Daglig antal passager af Storebæltsbroen med bil mv.? 
Daglig antal passager af Storebæltsbroen med kollektiv trafik? 
Daglig antal passager af Øresundsbroen med bil mv.? 
Daglig antal passager af Øresundsbroen med kollektiv trafik? 
 km á 
 km á 
 km á 
 
 
Daglig udgift til færge-/flytransport (nedsat hvis daglig befordring mindre end 24 km)
 
Kilometerfradrag pr. dag
Passage af Storebæltsbroen med bil mv.  gange á 
Passage af Storebæltsbroen med kollektiv trafik  gange á 
Passage af Øresundsbroen med bil mv.  gange á 
Passage af Øresundsbroen med kollektiv trafik  gange á 
 
Dagsfradrag
gange 
 
Samlet kørselsfradrag i indkomståret

Forhøjet kørselsfradrag for lavindkomstgrupper

Skattepligtige med en indkomst på under (2024: 313.700 kr.; 2023: 303.000 kr.) kan trække yderligere (2024, 2023: 64%) af det beregnede kørselsfradrag fra, men dog højst yderligere (2024, 2023: 15.400 kr.) årligt.9)

Særligt fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen

Skattepligtige som passerer Storebæltsforbindelsen, når de transporterer sig mellem hjem og arbejde, kan yderligere mod dokumentation fradrage et beløb på (2024, 2023: 110 kr.) pr. passage ved benyttelse af bil og et beløb på (2024, 2023: 15 kr.) pr. passage ved benyttelse af kollektiv trafik.10) Man er således også tillige berettiget til det sædvanlige kørselsfradrag beregnet på grundlag af det antal kilometer hele strækningen udgør.11)

Særligt fradrag for passage af Øresundsbroen

Skattepligtige som passerer Øresundsbroen er også berettiget til et yderligere fradrag i forbindelse med rejser over Øresundsbroen, hvor der er tale om rejser mellem hjem og arbejde. Fradraget udgør (2024, 2023: 50 kr.) pr. passage ved benyttelse af bil eller motorcykel og med (2024, 2023: 15 kr.) pr. passage for brugere af kollektiv trafik.12)

Færge- eller flytransport

Er man på en del eller hele strækningen nødt til at anvende færge eller fly, kan man for denne del af strækningen ikke få det sædvanlige kilometerfradrag, men kan til gengæld få fradrag for de faktiske udgifter til færge- eller flytransport. Desuden vil man kunne få det sædvanlige kilometerfradrag for transport til og fra færgen eller flyet. Man vil endvidere kunne få fradrag for de faktiske udgifter til at få en bil, en motorcykel eller et andet køretøj med færgen til brug for transport til og fra færgen.13)

Forhøjet kørselsfradrag, hvis man bor i udvalgte kommuner

For indkomståret 2019 og frem beregnes kørselsfradrag for befordring over 120 km også med den høje sats (25-120 km satsen), hvis man bor i en af kommunerne Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa, eller på en af øerne Bågø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø, Tunø og Årø.14)

Særligt kørselsfradrag for personer med varigt nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom

Godtgør den skattepligtige, at den pågældende som følge af invaliditet eller kronisk sygdom, har særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads, kan den skattepligtige i stedet for at anvende det sædvanlige kørselsfradrag, fratrække sine faktiske befordringsudgifter efter fradrag af kr. 2.000. Det er en forudsætning, at den normale befordringsudgift overstiger kr. 2.000.15)


1) En vejledende afstandsberegning kan foretages på Google Maps.
2) Jf. ligningslovens § 9 C, stk. 1.
3) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.1.3.
4) Jf. bekendtgørelse 578/2009.
5) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.1.3.
6) Jf. eksempelvis SKM.2006.669.LSR.
7) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.1.3.
8) Jf. ligningslovens § 9 C, stk. 7.
9) Jf. ligningslovens § 9 C, stk. 4, og L 519/2009 § 1, nr. 45. Procentsatsen og maksimumbeløbet på 6.000 kr. reduceres med henholdsvis (2019-: 1,28 procentpoint; 2018: 1,16 procentpoint; 2017: 1,04 procentpoint; 2016: 0,94 procentpoint; 2015: 0,84 procentpoint; 2014: 0,74 procentpoint) og med 2,0% pr. 1.000 kr., som indkomsten overstiger grundbeløbet.
10) Jf. ligningslovens § 9 C, stk. 9.
11) Jf. de almindelige bemærkninger til lovforslag L 41 fremsat den 31. oktober 2002 af skatteministeren.
12) Jf. ligninglovens § 9 C, stk. 9.
13) Jf. bekendtgørelse 1044/2012 og Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.1.3. Fradraget begrænses med et beløb svarende til det beregnede kørselsfradrag for 24 kilometers daglig befordring. Se beregner.
14) Jf. ligningslovens § 9 C, stk. 3.
15) Jf. ligningslovens § 9 D og Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.2.4.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2024, kan du beregne skatten for indkomståret 2024. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2023, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2023.
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2024. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2023.
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
BEREGNER
Beregn, hvad det koster dig at sætte arbejdstiden et par timer ned om ugen.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.