Til forside TAX.DK - skat & afgift
Arbejde i udlandet

Er man fuldt skattepligtig til Danmark, men har indtægt fra arbejde i udlandet, vil indtægten fra arbejdet i udlandet skulle beskattes i Danmark (globalindkomstprincippet).1) Man vil dog kunne få lempelse i den danske skat efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, efter ligningslovens § 33 eller efter ligningslovens § 33 A.

Lempelse efter en dobbeltbeskatningsoverensskomst

Såfremt Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det land, i hvilket man har arbejdet, vil der kunne ske lempelse som fastsat i dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Denne lempelse vil i reglen ske efter creditmetoden2) således, at den danske skat bliver lempet med den skat, der er betalt i udlandet, men vil i enkelte tilfælde også kunne ske efter den mere fordelagtige eksemptionsmetode,3) hvor der ved den danske skatteberegning i realiteten ses bort fra udenlandske indkomst.

Lempelse efter ligningslovens § 33

Selvom Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, har en skattepligtig, der har betalt skat i udlandet, mulighed for at få nedslag i den danske skat efter creditmetoden således, at den danske skat nedsættes med den skat, der er betalt i udlandet.4)

Lempelse efter ligningslovens § 33 A ved udlandsarbejde af mindst 6 måneders varighed

Såfremt arbejdet i udlandet har været af mindst 6 måneders varighed, vil der kunne ske lempelse efter eksemptionsmetoden, således at der i realiteten helt ses bort fra den udenlandske indkomst ved den danske skatteberegning.5)


1) Jf. Statsskattelovens § 4.
2) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.F.8.2.2.23.3.
3) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.F.8.2.2.23.2.
4) Jf. ligningslovens § 33 og Den Juridiske Vejledning afsnit C.F.4.1.
5) Jf. ligningslovens § 33 A og Den Juridiske Vejledning afsnit C.F.4.2.1.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.