Til forside TAX.DK - skat & afgift
Arv og arveafgift (boafgift)

Hvem arver og hvor meget?

1. Der er ikke oprettet testamente

Hvis der ikke er oprettet testamente, arver ægtefællen halvdelen og børnene den resterende halvdel.1)

Eksempel: En person efterlader sig en ægtefælle og 4 børn. Der skal fordeles en arv på 100.000 kr. Ægtefællen får 1/2 x 100.000 kr. = 50.000 kr., mens hvert af børnene får en arv på (1/2 x 100.000 kr.) / 4 = 12.500 kr.

Er der ikke børn i ægteskabet, arver ægtefællen det hele.2)

Er ægtefællen afgået ved døden, arver børnene det hele.3)

Såfremt et barn er afgået ved døden, arver barnets børn i stedet.4)

En eventuel ugift samlever arver ikke, uanset varigheden af samlivet. Skal en ugift samlever arve, kræver det, at afdøde har begunstiget samleveren i et testamente.

Efterlader den afdøde sig hverken ægtefælle eller børn, arver den afdødes forældre.5) Er forældrene døde arver disses børn i stedet.6) Er et barn afgået ved døden, arver barnets børn i stedet.

Kan der ikke findes nogle arvinger ad ovennævnte vej, arver bedsteforældrene7) eller i tilfælde af at de er døde, deres børn.8)

Beregner
Beregn, hvor stor en arv de enkelte familiemedlemmer får, efter at der er betalt boafgift.
Hvor stor bliver arven efter boafgift?

Hvor stor bliver arven efter boafgift?

2. Der er oprettet testamente

Ægtefællen har krav på af sin arvelod.9) Det samme gælder for børnene, men deres arv kan dog altid begrænses til 1.000.000 kr. (beløbet reguleres årligt)10) Det resterende kan testamenteres bort til andre. Enhver kan begunstiges i et testamente, f.eks. en ugift samlever, gode venner eller en forening. Men også en ægtefælle eller børn, kan begunstiges i et testamente. På den vis vil en ægtefælle f.eks. kunne få mere end halvdelen af arven i konkurrence med børnene.

Eksempel: Efter en person, som er gift og har 3 børn, falder 100.000 kr. i arv. Børnene og ægtefællen har krav på de 25.000 kr. tilsammen, mens de må respektere, at afdøde har testamenteret 75.000 kr. bort til en god ven. Ægtefællen får derfor en arv på 1/2 x 25.000 = 12.500 kr., mens børnene hver får en arv på (1/2 x 25.000) / 3 = 4.167 kr.

Arveafgift (boafgift)

Af arvebeholdningen skal der betales arveafgift (boafgift):

  • Der skal ikke betales arveafgift (boafgift) af den efterlevende ægtefælles arveandel.11)
  • Der skal betales 15% i arveafgift (boafgift) af arv til arvinger i den nærmeste familie, som overstiger et bundfradrag på (2023: 321.700 kr.; 2022: 312.500 kr.)12) Til den nærmeste familie henregnes afdødes børn, stedbørn og disse afkom; afdødes forældre; afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle (svigerbørn), uanset om barnet eller stedbarnet lever eller er afgået ved døden; personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig; afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle samt plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.13)
  • Når arveafgift (boafgift) på 15% er fratrukket, skal boet derudover betale en tillægsarveafgift (tillægsboafgift) på 25% af arv til arvinger uden for den nærmeste familie.14)

Eksempel 1:15) Afdøde, der ikke sad i uskiftet bo, efterlod sig 680.000 kr. til sine 2 børn (bemærk, at bundfradraget efter udarbejdelsen af eksemplet er hævet):

Arvebeholdning

680.000 kr.

 

minus bundfradrag16)

180.000 kr.

 

15% boafgift af

500.000 kr.

= 75.000 kr.

Børnene deler formuen mellem sig efter 15% afgift:

 

680.000 kr.

 

minus boafgift

75.000 kr.

 
 

605.000 kr.

/2 = 302.500 kr. til hver

Eksempel 2:17) I dette bo er den ene arving en niece, der er omfattet af tillægsboafgiften, og den anden arving et barn:

Arvebeholdning

680.000 kr.

 

minus bundfradrag18)

180.000 kr.

 

15% boafgift af

500.000 kr.

= 75.000 kr.

Niece og barn deler formuen efter 15% boafgift:

 

680.000 kr.

 

minus boafgift

75.000 kr.

 
 

605.000 kr.

/ 2 = 302.500 kr. til hver

Niecen skal imidlertid også betale tillægsboafgift på

25% af 302.500 kr. = 75.625 kr.

I sidste ende får hun derfor

302.500 kr. - 75.625 kr. = 226.875 kr.


1) Jf. arvelovens § 9, stk. 1. Ægtefællen har imidlertid mulighed for at udskyde skiftet (sidde i uskiftet bo) for så vidt angår ægtefællernes fælleseje, således at børnene først får deres arv på et senere tidspunkt, jf. arvelovens § 17.
2) Jf. arvelovens § 9, stk. 2.
3) Jf. arvelovens § 1, stk. 1.
4) Jf. arvelovens § 1, stk. 2.
5) Jf. arvelovens § 2, stk. 1.
6) Jf. arvelovens § 2, stk. 2.
7) Jf. arvelovens § 3, stk. 1.
8) Jf. arvelovens § 3, stk. 2.
9) Jf. arvelovens § 10.
10) Jf. arvelovens § 5, stk. 2.
11) Jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra a.
12) Jf. boafgiftslovens § 1, stk. 1, sammenholdt med stk. 2, samt § 6, stk. 1, litra a.
13) Jf. boafgiftslovens § 1, stk. 2.
14) Jf. boafgiftslovens § 1, stk. 2, samt § 7.
15) Jf. bemærkninger til lovforslag L 254 fremsat den 4. maj 1995 af skatteministeren.
16) (2023: 321.700 kr.; 2022: 312.500 kr.)
17) Jf. bemærkninger til lovforslag L 254 fremsat den 4. maj 1995 af skatteministeren.
18) (2023: 321.700 kr.; 2022: 312.500 kr.)

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2024, kan du beregne skatten for indkomståret 2024. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2023, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2023.
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2024. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2023.
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
BEREGNER
Beregn, hvad det koster dig at sætte arbejdstiden et par timer ned om ugen.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.