Til forside TAX.DK - skat & afgift
Firmabil (fri bil)

Stiller arbejdsgiveren en bil til rådighed for en ansat, hvor den ansatte har lov til også at anvende bilen privat, beskattes den ansatte af et fast beløb, som alene afhænger af bilens pris, og hvornår bilen er anskaffet.1) Må en firmabil anvendes til privat kørsel, har det ingen skattemæssig betydning, hvor mange private kilometer, den ansatte kører i bilen. Arbejdsgiveren må afholde alle udgifter, der har en driftsmæssig sammenhæng med brugen af firmabilen.2)

Selvstændige vil i visse tilfælde også kunne få firmabil. Se hertil Firmabil som selvstændig.

En ansat med firmabil har mulighed for at undgå beskatning ved at afskære sig muligheden for at anvende sin firmabil til privat kørsel. I den forbindelse tillægges det eksempelvis vægt, om der foreligger en skriftlig aftale mellem den ansatte og firmaet om, at bilen ikke er til rådighed for privat brug.3)

Beskatningsreglerne for en firmabil finder ikke anvendelse for biler med gule plader, hvor der ikke skal betales tillæg for privat anvendelse efter vægtafgiftsloven.4) Se hertil Privat anvendelse af biler på gule plader.

Det beløb den ansatte indehaver af en firmabil årligt bliver beskattet af opgøres således:5)

(2024: 23,0%; 2023: 23,5%)6) af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. og

(2024: 22,0%; 2023: 21,5%)7) af resten,

således at bilens værdi dog mindst ansættes til 160.000 kr.

Fra indkomståret 2010 medregnes til det skattepligtige beløb et miljøtillæg. Miljøtillægget udgør den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter vægtafgiftsloven.8) Fra og med indkomståret 2013 forhøjes dette miljøtillæg med 50%.9)

Fastsættelsen af bilens værdi afhænger af, hvornår den pågældende firmabil er anskaffet af arbejdsgiveren:

  • Firmabil anskaffet højst tre år efter første indregistrering: Bilens værdi opgøres til den oprindelige nyvognspris i indtil 36 måneder regnet fra og med den måned, hvori første indregistrering er foretaget og herefter til 75% af nyvognsprisen.10)
  • Firmabil anskaffet mere end tre år efter første indregistrering: Bilens værdi opgøres til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter.
Beregner
Indkomstår 20242023
Bilens værdi (ansættes til mindst 160.000 kr.) kr.
% af bilens værdi indtil 300.000 kr. kr.
% af bilens værdi over 300.000 kr. kr.

Til beskatning (ekskl. miljøtillæg) kr.

Hvor en firmabil kun er til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori bilen ikke har været til rådighed.11)

Udgangspunktet for beskatningen er, at arbejdsgiveren afholder alle omkostninger vedrørende en firmabil. Herunder udgifter til benzin. Betaler den ansatte et beløb til arbejdsgiveren, reduceres den skattepligtige værdi med det erlagte.12)

Kørselsgodtgørelse som alternativ til firmabil

I visse tilfælde vil det bedre kunne betale sig at anvende egen bil til erhvervsmæssig kørsel. Køres erhvervsmæssigt i egen bil for arbejdsgiveren, vil der kunne modtages Skattefri kørselsgodtgørelse.


1) Der skal tillige betales Arbejdsmarkedsbidrag af den skattepligtige værdi af den fri bil.
2) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.9
3) Det kræves som minimum, at der er en skriftlig aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren om, at firmabilen ikke må anvendes til privat kørsel, herunder kørsel mellem hjem og arbejde, jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.11.
4) Jf. ligningslovens § 16, stk. 4.
5) Jf. ligningslovens § 16, stk. 4, og Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.6.
6) Jf. lov 203/2021 § 4, nr. 7.
7) Jf. lov 203/2021 § 4, nr. 7.
8) Jf. lov 519/2009 § 1, nr. 56.
9) Jf. lov 921/2012 § 1, nr. 4, og Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.6
10) Jf. lov 921/2012 § 1, nr. 5.
11) Jf. ligningslovens § 16, stk. 4.
12) Jf. ligningslovens § 16, stk. 4, og Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.8.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2024, kan du beregne skatten for indkomståret 2024. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2023, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2023.
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2024. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2023.
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
BEREGNER
Beregn, hvad det koster dig at sætte arbejdstiden et par timer ned om ugen.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.