Til forside TAX.DK - skat & afgift
Kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse)

En arbejdsgiver kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en ansat efter faste kilometersatser, såfremt den ansatte anvender sin bil, motorcykel, cykel, knallert eller 45-knallert, til erhvervsmæssig transport.1) Man er også berettiget til et modtage skattefri kørselsgodtgørelse, hvis man eksempelvis anvender sin samlevers køretøj.2)

Selvstændige har mulighed for skattefrit at modtage et beløb svarende til standardsatserne for skattefri kørselsgodtgørelse eller alternativt trække udgifterne til erhvervsmæssig transport fra med standardsatserne for skattefri kørselsgodtgørelse. Se hertil Kørselsgodtgørelse til selvstændige.

Erhvervsmæssig transport

Følgende former for transport betragtes som erhvervsmæssig og berettiger derfor til skattefri kørselsgodtgørelse:3)

  • Befordring mellem arbejdspladser
  • Befordring inden for samme arbejdsplads
  • Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder

Der er således tale om erhvervsmæssig transport, hvis man i løbet af arbejdsdagen besøger kunder i forskellige byer. Sædvanlig daglig transport mellem bopæl og arbejdsplads betragtes derimod som privat transport og berettiger ikke til udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. Der er som udgangspunkt kun mulighed for Kørselsfradrag.

Hvor der også udføres arbejde i tilknytning til den private bopæl, vil det dog i visse tilfælde være muligt at få skattefri kørselsgodtgørelse for transporten mellem ens bopæl og en arbejdsplads, selvom 60-dages-reglen ikke er opfyldt.

Derudover vil man, såfremt man begynder på et nyt arbejde, altid i en periode kunne modtage skattefri kørselsgodtgørelse for transporten mellem bopæl og arbejdsplads.

Satser for kørselsgodtgørelse

I 2021 er betingelsen for at en udbetalt kørselsgodtgørelse er skattefri, at den ikke overstiger følgende satser ved kørsel i bil og motorcykel:4)

Sats kørselsgodtgørelse 2021

kørsel til og med 20.000 km årligt

3,44 kr. pr. km

kørsel ud over 20.000 km årligt

1,90 kr. pr. km

For benyttelse af cykel, knallert eller 45-knallert er satsen for skattefri kørselsgodtgørelse (2021: 0,54 kr. pr. km).5)

I 2020 er betingelsen for at en udbetalt kørselsgodtgørelse er skattefri, at den ikke overstiger følgende satser ved kørsel i bil og motorcykel:6)

Sats kørselsgodtgørelse 2020

kørsel til og med 20.000 km årligt

3,52 kr. pr. km

kørsel ud over 20.000 km årligt

1,96 kr. pr. km

For benyttelse af cykel, knallert eller 45-knallert er satsen for skattefri kørselsgodtgørelse (2020: 0,54 kr. pr. km).7)

Udbetales der kørselsgodtgørelse, som overstiger disse satser, bliver hele den udbetalte kørselsgodtgørelse skattepligtig for lønmodtageren.8)

Beregner
Indkomstår 20212020
Transportmiddel bil/motorcykelcykel/knallert/45-knallert
Kørsel pr. år km
Kørselsgodtgørelse indtil 20.000 km pr. år kr.
Kørselsgodtgørelse over 20.000 km pr. år kr.

Skattefri kørselsgodtgørelse kr.

Fradrag hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler kørselsgodtgørelse

Såfremt en lønmodtager er berettiget til at modtage skattefri kørselsgodtgørelse, men arbejdsgiveren ikke udbetaler kørselsgodtgørelse, er den ansatte berettiget til et fradrag efter satserne for befordring mellem hjem og arbejde, jf. Kørselsfradrag.9)

Et alternativ til kørselsgodtgørelse

I visse situationer kan det være en fordel at få en Firmabil (fri bil) frem for at modtage skattefri kørselsgodtgørelse.

Selvstændigt næringsdrivende

Selvstændigt næringsdrivende kan ikke modtage skattefri kørselsgodtgørelse, men kan til gengæld enten fradrage de faktiske udgifter til erhvervsmæssig transport eller foretage et fradrag efter ovennævnte satser for erhvervsmæssig kørsel.10)

Honorarlønnede

Honorarlønnede kan heller ikke modtage skattefri kørselsgodtgørelse, men kan på samme måde som selvstændigt næringsdrivende enten fradrage de faktiske transportudgifter eller foretage et fradrag efter ovennævnte satser for erhvervsmæssig kørsel.11)


1) Jf. ligningslovens § 9 B, stk. 4, og Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.3.2.
2) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.3.2.
3) Jf. ligningslovens § 9 B, stk. 1.
4) Jf. bekendtgørelse 1720/2020.
5) Jf. bekendtgørelse 1720/2020.
6) Jf. bekendtgørelse 1166/2019.
7) Jf. bekendtgørelse 1166/2019.
8) Jf. ligningslovens § 9 B, stk. 4, 1. pkt. modsætningsvis.
9) Jf. ligningslovens § 9 B, stk. 4, 2. pkt.
10) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.3.3.2.
11) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.3.3.2.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2021, kan du beregne skatten for indkomståret 2021. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2020, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2020.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2021. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2020.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.