Til forside TAX.DK - skat & afgift
Momsregistrering

Momsregistrering

Såfremt man som erhvervsdrivende sælger for mere end 50.000 kr. om året, skal man lade sig momsregistrere.1)

Hvornår skal der betales moms?

Der skal betales moms af varer og ydelser, som leveres i Danmark.2) Der skal også betales moms af varer, som udtages af virksomheden til privat brug.3)

Hvilke varer og ydelser er fritaget for moms?

En række forskellige varer og ydelser er fritaget for moms. Det drejer sig bl.a. om:4)

  • Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed5)
  • Social forsorg og bistand6)
  • Undervisnings- og kursusvirksomhed7)
  • Forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed
  • Sportsaktiviteter- og arrangementer8)
  • Kulturelle aktiviteter9)
  • Kunstnerisk virksomhed10)
  • Finansielle aktiviteter11)
  • Velgørende arrangementer12)

Se nærmere under Momsfritagelse.

Hvornår får man refunderet moms?

Momsregistrerede virksomheder får refunderet moms, som er pålagt varer og ydelser, som virksomheden erhverver.

Såfremt varer og ydelser anvendes både til erhvervsmæssige og private formål, kan der kun refunderes moms svarende til den erhvervsmæssige anvendelse.13)

Momssatsen

Der skal betales moms med 25%.14)

Se også Moms.


1) Jf. momslovens § 47, stk. 1, sammenholdt med § 48, stk. 1.
2) Jf. momslovens § 1.
3) Jf. momslovens § 5, stk. 1.
4) Jf. momslovens § 13, stk. 1.
5) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.1.
6) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.2.
7) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.3.
8) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.5.
9) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.6.
10) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.7.
11) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.11.
12) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.17.
13) Jf. momslovens § 38, stk. 2.
14) Jf. momslovens § 33.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2021, kan du beregne skatten for indkomståret 2021. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2020, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2020.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2021. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2020.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.