Til forside
tax.dk - skat og afgift
Personalegoder

Personalegoder er ting eller ydelser, der stilles til rådighed for den ansatte, og som anvendes eller kan anvendes privat. Ting eller ydelser, der udelukkende stilles til rådighed for den ansatte for at denne kan passe sit arbejde, anses ikke for at være personalegoder.

Der findes personalegoder, der er skattefri, og personalegoder af hvilke der skal betales skat. Arbejdsgiveren kan fradrage udgiften til et personalegode.1)

Almindelig personalepleje

Goder uden den store værdi, der ydes til den ansatte på arbejdspladsen, som f.eks. kaffe- og frugtordninger, beskattes ikke.

Personalegoder som i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde

Personalegoder, der ikke er omfattet af almindelig personalepleje og som årligt ikke overstiger (2019: 6.200 kr.; 2018: 6.100 kr.) beskattes ikke. Såfremt grænsen overskrides, vil hele beløbet blive beskattet.2) Den ansatte har dog mulighed for ved egenbetaling at bringe beløbet under grænsen.3)

Andre personalegoder

Personalegoder, som ikke er omfattet af almindelig personalepleje og som ikke i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde, bliver kun beskattet, hvis den samlede værdi overstiger (2019: 1.200 kr.; 2018: 1.100 kr.) årligt. Overskrides grænsen, beskattes hele beløbet.4)

Personalegoder omfattet af særlig beskatning

En række personalegoder er omfattet af særlig beskatning. Det drejer sig bl.a. om følgende:

Bolig

Fribolig

Bil

Firmabil (fri bil)

Telefon

Fri telefon

Uddannelse

Fri undervisning

Sundhedsbehandlinger og sundhedsforsikringer

Sundhedsbehandlinger og sundhedsforsikringer

Andre tilfælde

Personalegodet beskattes hos lønmodtageren svarende til markedsværdien.5)


1) Jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.
2) Jf. ligningslovens § 16, stk. 3.
3) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.1.3.
4) Jf. ligningslovens § 16, stk. 3. Se hertil lov 554/2011.
5) Jf. ligningslovens § 16, stk. 3.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.