Til forside TAX.DK - skat & afgift
Dobbelt husførelse

Enlige forsørgere, der har børn under 18 år ved indkomstårets begyndelse, ugifte samlevende og gifte, der har behov for en ekstra bolig, kan få fradrag for dobbelt husførelse.1) Et skattefradrag vil f.eks. kunne opnås, hvor man er nødsaget til at leje et værelse i den anden ende af landet for dér at kunne bestride en midlertidig stilling.

Man kan enten uden dokumentation fradrage 400 kr. pr. uge,2) eller man kan fradrage de dokumenterede meromkostninger til kost og logi.3) Fra og med indkomståret 2010 kan fradraget maksimalt udgøre (2023: 30.500 kr.; 2022: 29.600 kr.) i et indkomstår.4)

Tre betingelser skal være opfyldt, for at man er berettiget til fradrag: 1) Der skal være en erhvervsmæssig begrundelse for den ekstra bolig, 2) behovet for den ekstra bolig skal være af midlertidig karakter og 3) der skal være en vis afstand mellem boligerne:

1. Erhvervsmæssig begrundelse

En erhvervsmæssig begrundelse foreligger eksempelvis, hvor skatteyderen er blevet ansat på en arbejdsplads, der ligger langt fra den nuværende bolig.5)

En erhvervsmæssig begrundelse foreligger derimod ikke, hvor den ekstra bolig f.eks. er begrundet i samlivsproblemer, hensynet til børns skolegang el.lign.6)

2. Midlertidig karakter

Behovet for den ekstra bolig er af midlertidig karakter, hvis et ansættelsesforhold eksempelvis på forhånd er aftalt til kun at være af afgrænset varighed. Lægers ansættelse i turnusstillinger sidestilles med ansættelse på et midlertidigt arbejdssted.7)

Hvor der er tale om en ansættelse på prøve, vil man kunne opnå fradrag i prøveperioden, også selvom man fortsætter i stillingen efter prøveperioden.

Fradragsret gives normalt for maksimalt 2 år, men det er dog ikke udelukket, at fradraget kan gives for en længere periode.8)

3. Vis afstand

Afstanden mellem boligerne skal være så stor, at skatteyderen ikke med rimelighed kan henvises til dagligt at rejse frem og tilbage.9)

Tilflytter, hvor ægtefællen bliver i hjemlandet

En gift person, der har midlertidig bolig og arbejde her i landet, men som samtidig opretholder bolig for familien i hjemlandet, er berettiget til fradrag for dobbelt husførelse efter samme regler, som gælder for personer, der opretholder dobbelt husførelse her i landet.10)


1) Jf. Statsskattelovens § 6 litra a og Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.7.4.
2) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.7.4.
3) Jf. statsskattelovens § 6, litra a. For lønmodtagere finder ligningslovens § 9, stk. 1, anvendelse, jf. Lønmodtagerfradrag.
4) Jf. ligningslovens § 9 A, stk. 7, og lov 519/2009 § 1, nr. 36, sammenholdt med § 5, stk. 4 og lov 921/2012 § 1, nr. 2. Se hertil betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009 til L 199 2008-09.
5) Se f.eks. LSR 1983 nr. 17, hvor en kontorfunktionær, som havde bopæl i Jylland sammen med ægtefællen og deres børn, fik arbejde i København. Landskatteretten anerkendte fradrag for merudgiften til at leje en lejlighed i København til brug på ugens hverdage i forbindelse med arbejdet.
6) Jf. f.eks. LSR 1985 nr. 109 hvor en dobbelt bolig skyldtes manglende ønske fra den ene ægtefælles side om at opholde sig på den anden ægtefælles bopæl.
7) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.7.4.
8) Jf. TfS 1995.194 H.
9) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.7.4.
10) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.7.4.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.