Til forside
tax.dk - skat og afgift
Flytning til udlandet

Flytter man til udlandet for en kortere eller længere periode, skal man i visse tilfælde fortsat betale skat til Danmark. Enten af alle indtægtskilder (fuld skattepligt) eller af et begrænset antal indtægtskilder (begrænset skattepligt). I andre tilfælde ophører pligten til at betale skat til Danmark helt som følge af flytningen.

Fortsat fuld skattepligt til Danmark

Man vedbliver med at være fuldt skattepligtig til Danmark, så længe man fortsat anses for at have bopæl i Danmark.1)

Om man fortsat er fuldt skattepligtig til Danmark efter en fraflytning afhænger af en helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på, om man har haft til hensigt at opgive sin bopæl i Danmark.2) Man vil godt kunne anses for at have opgivet sin bopæl i Danmark, selvom man fortsat ejer en helårsbolig i Danmark. Også selvom ens familie i en periode efter fraflytningen måtte blive boende i denne.3) I praksis lægges der dog i almindelighed vægt på, om man fortsat har en helårsbolig til rådighed i Danmark efter fraflytningen.4)

Såfremt man trods flytning til udlandet fortsat er fuldt skattepligtig til Danmark, skal man som udgangspunkt betale skat til Danmark af al indkomst, uanset om den stammer fra Danmark eller fra udlandet. Men skatten kan blive lempet:

Såfremt Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det land, hvortil man er flyttet, vil man i almindelighed ikke komme til at betale skat til Danmark af alle indkomster, eller skatten vil blive nedsat for så vidt angår de indkomster, som man også betaler skat af til det andet land.

Har Danmark ikke indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land, vil skatten i Danmark alligevel kunne blive reduceret efter interne danske regler, enten ved at man får nedslag i den danske skat for de skatter, man har betalt i udlandet, eller ved at den indkomst som beskattes i udlandet, ikke bliver beskattet i Danmark.5)

Begrænset skattepligt til Danmark

Såfremt den fulde skattepligt til Danmark ophører, vil man kunne blive begrænset skattepligtig til Danmark. Det bliver man, hvis man har bestemte former for indkomst fra kilder i Danmark.

De vigtigste tilfælde er:6)

  • Man har lønindkomst fra arbejde udført i Danmark for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i Danmark
  • Man har lønindkomst fra arbejde om bor på skibe eller fly med hjemsted i Danmark
  • Man modtager andre former for A-indkomst, som f.eks. pension, folkepension, SU, arbejdsløshedsdagpenge, bestyrelseshonorar mv.
  • Man udøver et erhverv med fast driftssted i Danmark
  • Man har indkomst af fast ejendom, som ligger i Danmark, f.eks. lejeindtægter fra ens hus
  • Man modtager udbytte fra danske aktieselskaber

Er man begrænset skattepligtig til Danmark, skal man alene betale skat af de indkomster, der betinger, at man er begrænset skattepligtig til Danmark. Skyldes den begrænsede skattepligt således udelukkende, at man udlejer sit hus i Danmark, bliver man alene skattepligtig til Danmark af lejen.

I nogle dobbeltbeskatningsoverenskomster har Danmark dog helt eller delvist givet afkald på beskatning af visse indkomster, som ellers ville være undergivet begrænset skattepligt til Danmark.

Ingen skattepligt til Danmark

Er man hverken fuldt skattepligtig eller begrænset skattepligtig til Danmark, skal man ikke længere betale skat til Danmark af sine indkomster.


1) Se nærmere kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.
2) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.F.1.2.3.
3) Jf. TfS.1986.299.ØLD.
4) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.F.1.2.3.
5) Jf. creditreglen i ligningslovens § 33 og eksemptionsreglen i ligningslovens § 33 A.
6) Se nærmere kildeskattelovens § 2, stk. 1.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.