Til forside TAX.DK - skat & afgift
Aktiebeskatning

Fortjeneste på aktier optræder i forbindelse med 1) aktieudbytte udbetalt af selskabet eller ved 2) aktieavance ved aktiesalg. Ved salg af aktier kan der desuden opstå 3) aktietab.

Beskatning af aktieudbytte udbetalt af selskabet

Aktieudbytte beskattes som aktieindkomst med varierende procentsatser.1) Se hertil Aktieskat.

Beskatning ved avance/tab i forbindelse med aktiesalg

Beskatning af aktieavance i forbindelse med personers aktiesalg afhænger af en række forskellige momenter. Disse regler gælder, hvadenten aktierne er danske eller udenlandske:

Aktier optaget til handel på et reguleret marked2)

Avance

Skattepligtig (aktieindkomst)3)

Tab

Fradrag i avancer og udbytter fra andre aktier optaget til handel på et reguleret marked.4)

Et tab, der ikke fuldt ud kan fradrages i årets avancer og udbytter, kan fradrages i de følgende indkomstårs avancer og udbytter.5)


Aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked6)

Avance

Skattepligtig (aktieindkomst)7)

Tab

Fradrag i aktieindkomst8)

De væsentligste overgangsregler:

  • Gevinst og tab på børsnoterede aktier,9) der er erhvervet før den 1. januar 2006, og som indgår i en beholdning af børsnoterede aktier, der pr. 31. december 2005 har en samlet kursværdi på eller under en grænse på (ugifte: 136.600 kr.; gifte: 273.100 kr.) beskattes ikke.10) Skattefritagelsen gælder ikke for aktier, der på afståelsestidspunktet har været ejet i mindre end 3 år.11) Når disse aktier har været ejet i 3 år, vil de imidlertid også kunne sælges skattefrit.12)
  • Hvis en skattepligtig har en gevinst på aktier, der er anskaffet før den 1. januar 2006, og som har været ejet i under 3 år, kan den del af den skattepligtige fortjeneste, der skal beskattes som aktieindkomst med en sats på over 28%, i stedet overføres til beskatning som kapitalindkomst.13)

Medarbejderaktier

Se hertil Medarbejderaktier.


1) Jf. personskattelovens § 8 a.
2) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.B.2.1.1.20.
3) Jf. aktieavancebeskatningslovens § 12 og Den Juridiske Vejledning afsnit C.B.2.2.1.2.
4) Jf. aktieavancebeskatningslovens § 13 A, stk. 1, og Den Juridiske Vejledning afsnit C.B.2.2.1.4.
5) Jf. aktieavancebeskatningslovens § 13 A, stk. 2.
6) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.B.2.1.1.20.
7) Jf. aktieavancebeskatningslovens § 12.
8) Jf. aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1, jf. L 78, fremsat den 16. november 2005, sammenholdt med personskattelovens § 4a, stk. 1, nr. 4, jfr. L 79, fremsat den 16. november 2005 og Den Juridiske Vejledning afsnit C.B.2.2.1.3.
9) Der sondres nu ikke længere mellem børsnoterede og ikke-børsnoterede aktier, men derimod mellem aktier optaget på et reguleret marked og aktier ikke optaget på et reguleret marked.
10) Jf. aktieavancebeskatningslovens § 44, stk. 1, jf. L 78, fremsat den 16. november 2005.
11) Jf. aktieavancebeskatningslovens § 44, stk. 3, jf. L 78, fremsat den 16. november 2005.
12) Jf. herved de specielle bemærkninger til § 44 i L 78, fremsat den 16. november 2005.
13) Jf. aktieavancebeskatningslovens § 45, jf. L 78, fremsat den 16. november 2005.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.