Til forside TAX.DK - skat & afgift
Aktiebeskatning

Fortjeneste på aktier optræder i forbindelse med 1) aktieudbytte udbetalt af selskabet eller ved 2) aktieavance ved aktiesalg. Ved salg af aktier kan der desuden opstå 3) aktietab.

Beskatning af aktieudbytte udbetalt af selskabet

Aktieudbytte beskattes som aktieindkomst med varierende procentsatser.1) Se hertil Aktieskat.

Beskatning ved avance/tab i forbindelse med aktiesalg

Beskatning af aktieavance i forbindelse med personers aktiesalg afhænger af en række forskellige momenter. Disse regler gælder, hvadenten aktierne er danske eller udenlandske:

Aktier optaget til handel på et reguleret marked2)

Avance

Skattepligtig (aktieindkomst)3)

Tab

Fradrag i avancer og udbytter fra andre aktier optaget til handel på et reguleret marked.4)

Et tab, der ikke fuldt ud kan fradrages i årets avancer og udbytter, kan fradrages i de følgende indkomstårs avancer og udbytter.5)


Aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked6)

Avance

Skattepligtig (aktieindkomst)7)

Tab

Fradrag i aktieindkomst8)

De væsentligste overgangsregler:

  • Gevinst og tab på børsnoterede aktier,9) der er erhvervet før den 1. januar 2006, og som indgår i en beholdning af børsnoterede aktier, der pr. 31. december 2005 har en samlet kursværdi på eller under en grænse på (ugifte: 136.600 kr.; gifte: 273.100 kr.) beskattes ikke.10) Skattefritagelsen gælder ikke for aktier, der på afståelsestidspunktet har været ejet i mindre end 3 år.11) Når disse aktier har været ejet i 3 år, vil de imidlertid også kunne sælges skattefrit.12)
  • Hvis en skattepligtig har en gevinst på aktier, der er anskaffet før den 1. januar 2006, og som har været ejet i under 3 år, kan den del af den skattepligtige fortjeneste, der skal beskattes som aktieindkomst med en sats på over 28%, i stedet overføres til beskatning som kapitalindkomst.13)

Medarbejderaktier

Se hertil Medarbejderaktier.


1) Jf. personskattelovens § 8 a.
2) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.B.2.1.1.20.
3) Jf. aktieavancebeskatningslovens § 12, personskattelovens § 4 a. stk. 1, nr. 4, og Den Juridiske Vejledning afsnit C.B.2.2.1.2.
4) Jf. aktieavancebeskatningslovens § 13 A, stk. 1, personskattelovens § 4 a. stk. 1, nr. 4, og Den Juridiske Vejledning afsnit C.B.2.2.1.4.
5) Jf. aktieavancebeskatningslovens § 13 A, stk. 2.
6) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.B.2.1.1.20.
7) Jf. aktieavancebeskatningslovens § 12.
8) Jf. aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1, jf. L 78, fremsat den 16. november 2005, sammenholdt med personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 4, jfr. L 79, fremsat den 16. november 2005 og Den Juridiske Vejledning afsnit C.B.2.2.1.3.
9) Der sondres nu ikke længere mellem børsnoterede og ikke-børsnoterede aktier, men derimod mellem aktier optaget på et reguleret marked og aktier ikke optaget på et reguleret marked.
10) Jf. aktieavancebeskatningslovens § 44, stk. 1, jf. L 78, fremsat den 16. november 2005.
11) Jf. aktieavancebeskatningslovens § 44, stk. 3, jf. L 78, fremsat den 16. november 2005.
12) Jf. herved de specielle bemærkninger til § 44 i L 78, fremsat den 16. november 2005.
13) Jf. aktieavancebeskatningslovens § 45, jf. L 78, fremsat den 16. november 2005.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2024, kan du beregne skatten for indkomståret 2024. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2023, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2023.
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2024. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2023.
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
BEREGNER
Beregn, hvad det koster dig at sætte arbejdstiden et par timer ned om ugen.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.