Til forside TAX.DK - skat & afgift
Medarbejderaktier (medarbejderaktieordninger)


 

Medarbejderaktieordninger, som kan gælde for udvalgte medarbejdere

Ordning

§ 281)

§ 7 P2)

Typer af papirer

Købe- og tegningsretter til aktier3)

Aktier samt købe- og tegningsretter til aktier4)

Tildelingsbegrænsninger

Ingen

Maksimalt 10% af årslønnen pr. år5)

Rådighedsbegrænsninger

Ingen

Der må ikke kunne ske overdragelse af modtagne købe- og tegningsretter. Kun købte aktier må afhændes efter denne ordning6)

Beskatning

På udnyttelses- eller afståelsestidspunktet som løn

Beskatning ved salg af aktier som aktieavance. Se hertil Aktiebeskatning

De tidligere gældende regler

Der gjaldt 3 forskellige særordninger for aflønning af medarbejdere med aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier. Disse medarbejderaktieordninger kan inddeles i ordninger, som skal være åbne for alle medarbejdere og ordninger, som kun behøver at gælde for udvalgte medarbejdere. Falder en tildeling af aktier til en medarbejder ikke ind under en af disse 3 særordninger, vil en tildeling af aktier mv. blive beskattet som løn på tildelingstidspunktet.7) Et alternativ til disse ordninger var tidligere Medarbejderobligationer.

Ordningen efter § 7 H er ophævet for aftaler om tildeling af aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier, når aftalen er indgået den 21. november 2011 eller senere.8) Ordningen efter § 7 A er ophævet for tildelinger, der sker den 1. januar 2012 eller senere. For aftaler mellem den ansatte og virksomheden om tildeling af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, finder de hidtil gældende regler dog fortsat anvendelse, hvis aftalen er indgået inden den 21. november 2011 og tildelingen sker senest den 31. december 2012.9)

 

Medarbejderaktieordninger, som kan gælde for udvalgte medarbejdere

Medarbejderaktieordninger, som skal være åbne for alle medarbejdere

Ordning

§ 28

§ 7 H

§ 7 A

Typer af papirer

Købe- og tegningsretter til aktier

Aktier samt købe- og tegningsretter til aktier

Aktier samt købe- og tegningsretter til aktier

Tildelingsbegrænsninger

Ingen

Maksimalt 10% af årslønnen pr. år10)

Før 1. januar 2010: Alternativt tildeling af købe- og tegningsretter til aktier uden begrænsning, hvor udnyttelseskursen er maksimalt 15% lavere end aktiernes kursværdi samt aktier til maksimalt 10% af årslønnen pr. år11)

Køberetter og tegningsretter (køb af aktier til favørkurs):

Værdi maksimalt 10% pr. år af årslønnen12)

Aktier modtaget uden vederlag:

Maksimalt (2012: 22.800 kr.) årligt13)

Rådighedsbegrænsninger

Ingen

Der må ikke kunne ske overdragelse af modtagne købe- og tegningsretter. Kun købte aktier må afhændes efter denne ordning14)

Aktier (købt til favørkurs): Må først sælges efter 5 år15)

Aktier som den ansatte har fået uden vederlag: Må først sælges efter 7 år16)

Beskatning

På udnyttelses- eller afståelsestidspunktet som løn

Beskatning ved salg af aktier som aktieavance. Se hertil Aktiebeskatning

Beskatning ved salg af aktier som aktieavance. Se hertil Aktiebeskatning


1) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.17.2.3.1
2) Jf. L 149 B, vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. maj 2016. Se hertil også Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.17.3.1.
3) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.17.2.1
4) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.17.2.1
5) Jf. ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 2.
6) Jf. ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 6.
7) Jf. ligningslovens § 16.
8) Jf. L 31, 2011-12, § 16, stk. 4.
9) Jf. L 31, 2011-12, § 16, stk. 3.
10) Jf. ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra a. Nu § 7 H, stk. 2, jfr. lov 519/2009 § 1, nr. 13.
11) Jf. ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b. Reglen er ophævet med lov 519/2009 § 1, nr. 13.
12) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 1.
13) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2.
14) Jf. ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 6.
15) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 1.
16) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2024, kan du beregne skatten for indkomståret 2024. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2023, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2023.
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2024. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2023.
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
BEREGNER
Beregn, hvad det koster dig at sætte arbejdstiden et par timer ned om ugen.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.