Til forside
tax.dk - skat og afgift
Medarbejderobligationer (medarbejderobligationsordninger)

Reglerne om medarbejderobligationer er ophævet med virkning fra 1. januar 2010.1)

En virksomhed kan tildele sine medarbejdere medarbejderobligationer, uden at medarbejderne af den grund skal beskattes.2) Ordningen kan betragtes som et alternativ til Medarbejderaktier.

Adgangen til at erhverve de pågældende medarbejderobligationer skal stå åben for alle i virksomheden. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog anerkendes.3) Eksempelvis kan adgangen til at få tildelt obligationer være betinget af, at medarbejderen har været ansat i virksomheden i en vis tid.4)

Virksomheden skal betale en afgift på 45% af det beløb, hvormed obligationens værdi overstiger (2009: 5.200 kr.; 2008: 5.000 kr.). Til gengæld kan virksomheden fradrage en eventuel afgift ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.5)

Det er en betingelse for skattefriheden, at der ikke kan ske overdragelse, pantsætning eller anden råden over de tildelte medarbejderobligationer før 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen har fundet sted.6) Det er endvidere en betingelse, at værdien af de pågældende medarbejderobligationer inklusive afgift ikke må overstige 10% af den ansattes årsløn.7)

Medarbejderobligationer og bruttolønnedgang

En aftale om tildeling af medarbejderobligationer kan etableres i forbindelse med en aftale mellem virksomheden og den ansatte om en bruttolønnedgang.8)

Medarbejderobligationer til ejer af selskab

Der vil kunne tildeles medarbejderobligationer til en ansat eneejer af et selskab. Også i tilfælde, hvor ejeren er den eneste ansatte i selskabet.9)


1) Jf. lov 519/2009 § 1, nr. 9, sammenholdt med § 5, stk. 5.
2) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1.
3) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 2, 1. og 2. pkt.
4) Jf. Ligningsvejledningen pkt. A.B.1.10.
5) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, 5. pkt.
6) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, 3. pkt.
7) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, 4. pkt.
8) Jf. Ligningsvejledningen pkt. A.B.1.10 og SKM2005.287.
9) Jf. SKM2007.122.SR.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.