Til forside TAX.DK - skat & afgift
Medarbejderobligationer (medarbejderobligationsordninger)

Reglerne om medarbejderobligationer er ophævet med virkning fra 1. januar 2010.1)

En virksomhed kan tildele sine medarbejdere medarbejderobligationer, uden at medarbejderne af den grund skal beskattes.2) Ordningen kan betragtes som et alternativ til Medarbejderaktier.

Adgangen til at erhverve de pågældende medarbejderobligationer skal stå åben for alle i virksomheden. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog anerkendes.3) Eksempelvis kan adgangen til at få tildelt obligationer være betinget af, at medarbejderen har været ansat i virksomheden i en vis tid.4)

Virksomheden skal betale en afgift på 45% af det beløb, hvormed obligationens værdi overstiger (2009: 5.200 kr.; 2008: 5.000 kr.). Til gengæld kan virksomheden fradrage en eventuel afgift ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.5)

Det er en betingelse for skattefriheden, at der ikke kan ske overdragelse, pantsætning eller anden råden over de tildelte medarbejderobligationer før 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen har fundet sted.6) Det er endvidere en betingelse, at værdien af de pågældende medarbejderobligationer inklusive afgift ikke må overstige 10% af den ansattes årsløn.7)

Medarbejderobligationer og bruttolønnedgang

En aftale om tildeling af medarbejderobligationer kan etableres i forbindelse med en aftale mellem virksomheden og den ansatte om en bruttolønnedgang.8)

Medarbejderobligationer til ejer af selskab

Der vil kunne tildeles medarbejderobligationer til en ansat eneejer af et selskab. Også i tilfælde, hvor ejeren er den eneste ansatte i selskabet.9)


1) Jf. lov 519/2009 § 1, nr. 9, sammenholdt med § 5, stk. 5.
2) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1.
3) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 2, 1. og 2. pkt.
4) Jf. Ligningsvejledningen pkt. A.B.1.10.
5) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, 5. pkt.
6) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, 3. pkt.
7) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, 4. pkt.
8) Jf. Ligningsvejledningen pkt. A.B.1.10 og SKM2005.287.
9) Jf. SKM2007.122.SR.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.