TAX.DK - skat & afgift
21. april 2018 | Om tax.dk
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
Kalender
April
21
22
Ma2317
Ti24
On25
To26
Fr27
28
29
Ma3018
Maj
Ti1
On2
To3
Fr4
5
6
Ma719
Ti8
On9
To10
Fr11
Regler mv.
Den Juridiske Vejledning:
Ligningsvejledningen mv. (afsluttende udgaver):
Satser og procenter
2018 2017
Arbejdsmarkedsbidrag: 8%
Særlig pensionsopsparing: 0%
Kommuneskat inkl. kirkeskat (gennemsnit): 26,2%
Sundhedsbidrag: 1%
Bundskat: 11,15%
Topskat: 15%
Udligningsskat: 2%
Skatteloft: 52,02%
Skråt skatteloft, positiv nettokapitalindkomst: 42%
Personfradrag: 46.000 kr.
Personfradrag <18 år: 34.500 kr.
Grænse topskat: 498.900 kr.
Grænse udligningsskatskat: 397.000 kr.
Grænse ejendomsværdiskat: 3.040.000 kr.
Ejendomsværdiskat under grænse: 1%
Ejendomsværdiskat over grænse: 3%
Aktieskat indtil 52.900 kr.: 27%
Aktieskat fra 52.900 kr.: 42%
Bundgrænse lønmodtagerfradrag: 6.100 kr.
Bagatelgrænse personalegodebeskatning: 6.100 kr.
Selskabsskat: 22%
Momssats (VAT): 25%
Grænse for momsregistrering (alm.): 50.000 kr.
Maksimal årlig afskrivning for driftsmidler og skibe: 25%
Grænse for straksafskrivning (småsaldigrænse): 13.500 kr.
Myndigheder
BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

SKAT laver cirkusnumre med retsstaten
,, SKAT ville imidlertid ikke give aktindsigt med den begrundelse, at SKAT betragter reglerne som »interne dokumenter«. Et regelsæt efter hvilket en skatteyder af SKAT automatisk gives et befordringsfradrag på flere tusinde kroner, selvom den pågældende skatteyder har oplyst til SKAT, at en sædvanlig lønindkomst i en periode er erstattet af dagpenge og derfor ikke har angivet at skulle have et befordringsfradrag for transport mellem hjem og arbejde, vil formentlig påkalde sig både smil og latter. Men SKAT må se at få lært, at man ikke skal lave cirkusnumre med retsstaten. I en retsstat findes ingen hemmelige retsregler.
SKAT laver cirkusnumre...  

Advokat hugger hovedet af alvorligt syg klient
,, Advokat Tommy V. Christiansen har efterfølgende gjort gældende, at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag
Advokat hugger hovedet af alvorligt syg klient...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

Er de ansatte i SKAT dygtige nok?
,, Jeg er derfor enig med Skatteministeriets departementschef, Jens Brøchner, når han i samme udgave af medlemsbladet for Dansk Told & Skatteforbund forudser, at der i årene fremover vil komme en drøftelse med Finansministeriet og den politiske forligskreds, om SKAT har de fornødne kompetencer, der skal til for at løse opgaverne.
Er de ansatte i SKAT dygtige nok?...  

Praksisændring eller ren og skær lovlydighed?
,, Betragter man de tilfælde, i hvilke skattemyndighederne har skiftet kurs, synes der at være en overvægt af tilfælde, hvor disse kursændringer af skattemyndighederne er blevet betegnet som »praksisændringer«. Betegnelsen rammer ikke altid plet.
Praksisændring eller ren og skær lovlydighed?...  

Landsskatteretten tvunget til at fjerne kendelse fra afgørelsesdatabasen
,, Da kendelsen således giver en læser det indtryk, at min klient har erkendt at have gjort sig skyldig i et muligt strafbart forhold, anmodede jeg Landsskatteretten om at fjerne kendelsen fra Landsskatterettens afgørelsesdatabase.
Landsskatteretten tvunget...  

Skatteministeren under EU-tøflen
,, Der var engang, hvor ministeren var herre i eget hus. Den tid er forbi. I dag må skatteministeren erkende, at EU-rettens regler til sikring af arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed, skridt for skridt sætter stadigt snævrere grænser for, hvad han som minister kan tillade sig.
Skatteministeren under EU-tøflen...  

En beskidt eftertackling
,, At man alligevel forfulgte en så tvivlsom sag, hænger formentlig sammen med, at udfaldet af kontrolsagerne skulle bruges som løftestang for at få gennemført en ændring af skattekontrolloven, således at udlejningsbureauerne fremover skulle forpligtes til at indberette udlejernes lejeindtægter til SKAT. Se hertil lovforslag 75, 2010/1, fremsat af skatteministeren den 17. november 2010. Loven blev vedtaget som lov 1560/2010.
En beskidt eftertackling...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

Færre får medhold i Landsskatteretten, i takt med at sagsbehandlingstiden skæres ned
I løbet af en periode på 8 år har Landsskatteretten skåret den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ned med cirka 5 måneder. Til gengæld får skatteyderne sjældnere medhold i Landsskatteretten. Andelen af sager, i hvilke skatteyderne får helt eller delvist medhold, er således faldet, i takt med at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er skåret ned.
Færre får medhold i Landsskatteretten...  

Skatteministeren afskærer adgangen til at klage over mangelfuld vejledning
Fremover er det SKAT selv, der skal afgøre, om reglerne er overholdt, når der klages over mangelfuld vejledning hos SKAT.
Afskæring af klageadgang...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

Arkiv
 
 
 
 
 
 

,, SKAT kommer til at fremstå som en myndighed, der fifler med love og regler og grundlæggende principper for ordentlighed i forvaltningen. Det ser meget lidt rart ud

Borgmester Hans Toft i Politiken 6. juni 2016

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.