Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
En beskidt eftertackling

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 22/3-2012

Efter at sagen havde kørt i mere end tre år, vandt min klient i begyndelsen af oktober 2011 over SKAT i Landsskatteretten. Landsskatteretten gav min klient fuldt medhold i sagen. Alligevel har SKAT nu - fem måneder efter sagen blev afsluttet i Landsskatteretten - meddelt min klient, at man agter at nægte at betale hans sagsomkostninger fuldt ud.

Min klients sag drejede om, at han i 2003 sammen med sin bror havde købt et feriehus. Brødrene var på det tidspunkt omkring 20 år gamle, og huset blev betalt med forsikringspenge, som brødrene havde fået udbetalt i forbindelse med, at de var kommet til skade.

Min klient og hans bror selvangav hvert år den lejeindtægt, som de modtog fra udlejningsbureauet, men ved en kontrolaktion i 2008 fandt den lokale afdeling af SKAT ud af, at man mente, at min klient i indkomstårene 2005 og 2006 havde indberettet henholdsvis 7.050 kr. og 2.052 kr. for lidt, mens man angiveligt mente, at min klient i 2003 havde indberettet 1.270 kr. for meget.

I den lokale afdeling af SKAT var man tilsyneladende i tvivl om, hvorvidt der i det hele taget var en sag,1) men der blev lagt pres på lokalafdelingen.2) Den lokale afdeling af SKAT nedlagde herefter påstand om, at min klients skatteansættelser skulle genoptages ekstraordinært, med den begrundelse at han skulle have handlet "groft uagtsomt".

Da den skattepligtige lejeindtægt kan beregnes efter to forskellige regelsæt, er det i det hele taget tvivlsomt, om min klient havde selvangivet for lidt. At man alligevel forfulgte en så tvivlsom sag, hænger formentlig sammen med, at udfaldet af kontrolsagerne skulle bruges som løftestang for at få gennemført en ændring af skattekontrolloven, således at udlejningsbureauerne fremover skulle forpligtes til at indberette udlejernes lejeindtægter til SKAT. Se hertil lovforslag 75, 2010/1, fremsat af skatteministeren den 17. november 2010.3) Loven blev vedtaget som lov 1560/2010.

Når man på den vis har kunnet finde på at misbruge embedsværket for at tilgodese et politisk formål, må det anses for sandsynligt, at man også ville være parat til at trække min klient gennem årelange retssager. Da Landsskatteretten traf den afgørelse, som heldigvis blev et punktum i sagen, havde man som nævnt allerede ladet sagen mod min klient køre i mere end tre år.

At sagen skulle fortsætte nogle år endnu, ville selvsagt være meget belastende for min klient. Særligt da SKAT i sagerne mod min klient og hans bror tillige syntes at have haft til hensigt at prøve at sætte trumf på, gennem at forsøge at gøre et strafferetligt ansvar gældende!

På den baggrund kan det næppe anses for urimeligt, at jeg har beregnet de godtgørelsesberettigede sagsomkostninger til at udgøre 49 timer ud af de mange timer, jeg har anvendt for effektivt at sætte en stopper for SKATs mangeårige forfølgelse af min klient, og når SKAT nu nægter at betale min klients sagsomkostninger fuldt ud, synes det derfor mest af alt at ligne en beskidt eftertackling.

Holdt jeg ikke min klient skadesløs, ville han således af egen lomme skulle betale 41.250 kr. i sagsomkostninger, og det selvom Landsskatteretten ikke blot gav min klient fuldt medhold i sagen, men samtidigt udtrykkeligt slog fast, at min klient hverken forsætligt eller groft uagtsomt havde forholdt SKAT oplysninger.


1) Eksempelvis er beløbene i en email af 30. november 2009 fra sagsbehandleren i den lokale afdeling af SKAT til en medarbejder ved Skatteankenævnssekretariatet blevet betegnet som "meget små forhøjelser".
2) Uden at SKAT, Juridisk Service, ses at have rekvireret sagens akter fra den lokale afdeling af SKAT, hedder det således i en email af 29. september 2008 til den lokale afdeling af SKAT: "Det korte svar er, at jeg mener, at det er groft uagtsomt, hvis man ikke selvangiver hele indtægten ved udlejning af sommerhus. Det er muligt, at der p.g.a. beløbets størrelse ikke gøres strafansvar gældende, men det ændrer ikke på, at ansættelsen kan foretages efter SFL § 27, stk. 1, nr. 5."
3) I pkt. 2.1.1.2 under de almindelige bemærkninger til lovforslaget hedder det bl.a.: "Et pilotprojekt vedr. sommerhusudlejning gennemført af SKAT i 2008 har vist, at en stor del af de skatteydere, som udlejer deres fritidsbolig gennem et udlejningsbureau, enten glemmer at selvangive indtægten fra udlejningen eller bevidst ikke selvangiver den."

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.