Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 1/12-2015

I min artikel »Armlængdens lov«1) har jeg beskrevet, hvordan SKAT i stedet for at slå op i loven traf afgørelse på grundlag af et forsikringsselskabs fejlagtige beskrivelse af gældende ret på selskabets hjemmeside. SKAT mente, at min klient var skattepligtig af en avance ved salg af en ejerlejlighed, mens han efter loven ikke skulle betale skat af avancen.

I en anden sag nægtede SKAT min klient lempelse efter ligningslovens § 33 A, fordi hun havde fået udbetalt et tillæg i forbindelse med en udstationering. Efter loven ville hun ikke være berettiget til lempelsen, hvis tillægget var udbetalt af EU-Kommissionen. Tillægget var imidlertid udbetalt af Rådet.

SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.

Og SKAT fortsætter. For nylig har SKAT gjort gældende, at en af min klienter ikke er berettiget til omkostningsgodtgørelse i en skattesag. Læser man loven, er der ingen tvivl om, at min klient har krav på omkostningsgodtgørelse. Men SKAT påstår, at det modsatte følger af en dom afsagt af Vestre Landsret.2)

Hvordan kan SKAT komme så galt af sted? Læser man Vestre Landsrets dom, er det klart, at den drejer sig om en helt anden situation.

Da jeg gennemgik SKATs forslag til afgørelse, fandt jeg forklaringen:

Vestre Landsrets afgørelse var blevet anket til Højesteret, og Højesteret havde afsagt dom nogle måneder før SKAT gjorde sit synspunkt gældende over for min klient. Alligevel nævner SKAT slet ikke Højesterets dom. Selvom der henvises til Højesterets afgørelse i den gengivelse af Vestre Landsrets dom, som SKAT henviser til.

SKATs sagsbehandler har således aldrig læst dommen, men vil nægte min klient omkostningsgodtgørelse på grundlag af resuméet af dommen i Den Juridiske Vejledning.3)

Jeg venter spændt på, at SKAT træffer afgørelse på grundlag af noget, SKAT har læst i Anders And!


1) Optrykt i festskrift til professor, dr. jur. Peter Blume, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010.
2) SKAT henviser i sit forslag til afgørelse til gengivelsen af dommen i SKM 2014.399 VLR.
3) Resuméet af Vestre Landsrets dom er gengivet i SKATs forslag til afgørelse.

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.