Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Skatteberegning 2023
De indtastede oplysningerne behandles på den computer, du sidder ved.
Intet bliver sendt ud på internettet.
1. Forskellige oplysninger
Skatteyder Ægtefælle
Gift ?  ja  nej
Under 18 år hele indkomståret ?  ja  nej   ja  nej 
Mere end 15 år til folkepensionsalderen ?  ja  nej   ja  nej 
Medlem af Folkekirken ?  ja  nej   ja  nej
Bopælskommune pr. 5. september ?
Bolig ?  lejebolig
 egen andelsbolig
 eget enfamiliehus
 egen ejerlejlighed
Ejendomsværdi af enfamiliehus/ejerlejlighed
Enfamiliehus/ejerlejlighed erhvervet senest 1. juli 1998 ?  ja  nej 
Grundværdi enfamiliehus/ejerlejlighed
Sommerhus ?  ja  nej 
Ejendomsværdi af sommerhus
Beliggenhed sommerhus
Sommerhus erhvervet senest 1. juli 1998 ?  ja  nej 
Grundværdi sommerhus
Bidrag og præmie til arbejdsgiveradministreret pension med løbende udbetalinger og ratepension
2. Indkomst og fradrag i 2023
Skatteyder Ægtefælle
Personlig indkomst
Løn, honorarer mv. (helårsindkomst før fradrag af AMB)
- reduceres med arbejdsmarkedsbidrag (AMB) - -
Pensioner, dagpenge mv. og SU samt anden personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AMB
Indskud på privattegnet kapitalpension - -
Bidrag og præmie til privattegnet pension med løbende udbetalinger og ratepension - -
Personlig indkomst i alt
Eget og arbejdsgivers indskud på arbejdsgiveradministreret kapitalpension (efter fradrag af AMB)
Kapitalindkomst
Renteindtægter
Anden kapitalindkomst
Renteudgifter - -
Kapitalindkomst i alt
Ligningsmæssige fradrag
Befordring
Arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent
Øvrige lønmodtagerudgifter over
Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag
Andre ligningsmæssig fradrag
Beskæftigelsesfradrag
Jobfradrag
Ekstra pensionsfradrag
Ligningsmæssige fradrag i alt - -
Skattepligtig indkomst i alt
Aktieindkomst
Udbytte af aktier, hvoraf der er indeholdt 27% udbytteskat (beløb før indeholdelse af udbytteskat)
Udbytte af aktier, hvoraf der ikke er indeholdt 27% udbytteskat, samt gevinst/tab på aktier. Et evt. negativt beløb angives med minus
Aktieindkomst i alt
3. Indkomstskat
Kommunal skat, sundhedsbidrag og kirkeskat
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Beregningsgrundlag
/ % af beregningsgrundlag
I alt
Bundskat
Personlig indkomst
Positiv nettokapitalindkomst
Personfradrag
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
Topskat
Personlig indkomst
Indskud på privattegnet kapitalpension
Indskud på arbejdsgiveradm. kapitalpension
Bundgrænse
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
Topskat af personlig indkomst og kapitalpensionsindskud
Positiv nettokapitalindkomst over
Bundgrænse
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
Topskat af positiv nettokapitalindkomst
I alt
Aktieskat
Aktieindkomst
I alt
Progressionsgrænse +
Beregningsgrundlag indtil grænse
Beregningsgrundlag over grænse
% af beregningsgrundlag indtil grænse
% af beregningsgrundlag over grænse
I alt
Arbejdsmarkedsbidrag (AMB)
Løn, honorarer mv. (før fradrag af AMB)
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
Nedslag for negativ nettokapitalindkomst under 50.000 kr.
Nettokapitalindkomst
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
Indkomstskat i alt (grøn check er ikke fratrukket)
4. Skat af fast ejendom
Ejendomsværdiskat
Ejendomsværdi enfamiliehus/ejerlejlighed
% af ejendomsværdi indtil kr.
% af ejendomsværdi over kr.
Nedslag -
Ejendomsværdiskat enfamiliehus/ejerlejlighed
Ejendomsværdi sommerhus
% af ejendomsværdi indtil kr.
% af ejendomsværdi over kr.
Nedslag -
Ejendomsværdiskat sommerhus
I alt
Grundskyld (ejendomsskat)
Grundværdi enfamiliehus/ejerlejlighed
promille af grundværdi
Grundværdi sommerhus
promille af grundværdi
I alt
Skat af fast ejendom i alt
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.