Til forside TAX.DK - skat & afgift
Kongres- og studierejser

Har man deltaget i en studierejse eller en kongresrejse, vil udgifterne kunne fradrages. Det er en betingelse for skattefradrag ved deltagelse i studierejser og kongresrejser, at deltagelsen indebærer, at man vedligeholder eller ajourfører en viden, som man gør brug af i sit nuværende arbejde. Se også Kursusudgifter.

Det taler for fradrag, at en arbejdsgiver har anbefalet deltagelse, at der er givet et økonomisk tilskud til deltagelse, og/eller at der er givet tjenestefrihed med løn.1) At en rejse sker på skatteyderens eget initiativ og ikke efter krav fra en arbejdsgiver udelukker imidlertid ikke fradrag.2)

Fradrag er udelukket i tre hovedtilfælde: Hvor der er tale om videreuddannelse, hvor en rejse indeholder for mange turistmæssige elementer og hvor det faglige indhold er for generelt.

1. Der er tale om videreuddannelse

Hvor deltagelsen ikke har til formål at vedligeholde eller ajourføre en viden, man anvender i sit nuværende arbejde, men har til formål at oparbejde kompetencer, som kan anvendes i en ny stilling, er der tale om videreuddannelse, og der kan ikke opnås fradrag.3)

Derimod vil man kunne få fradrag, hvor der blot er tale om, at man holder sig ajour med udviklingen inden for det fag eller fagområde, inden for hvilket man aktuelt arbejder.4)

2. En rejse indeholder for mange turistmæssige elementer

Fradrag for udgifter til studierejser eller kongresrejser kan udelukkes, hvis en rejse indeholder for mange turistmæssige elementer i form af f.eks. udflugter til seværdigheder. Er det tilfældet, betragtes udgiften til studierejsen som en privatudgift.

At et kursus afholdes på et sædvanligt turiststed udelukker imidlertid ikke i sig selv, at der kan opnås fradrag.5)

Er der kun et begrænset turistmæssigt islæt i rejsen, kan fradrag godt gives.6)

3. Det faglige indhold er for generelt

Det faglige indhold kan have en så generel eller almen karakter - f.eks. at en advokat modtager undervisning i hukommelsesteknik - at det ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at sikre den aktuelle indkomsterhvervelse.7) I disse tilfælde kan der ikke gives fradrag.


1) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.1.4.
2) Jf. TfS 1994.878 HD, hvor en lektor på Geologisk Centralinstitut på Københavns Universitet fik anerkendt fradrag for sine udgifter til forskningsrejser til en række lande, hvor han kunne foretage undersøgelser og indsamling af sten på stedet.
3) Jf. f.eks. LSR 1973 nr. 50, hvor en premierløjtnant ved flyvevåbnet ikke fik fradrag for udgifter til et kursus til erhvervelse af et trafikflyvercertifikat, der gav ret til at gøre tjeneste som luftfartschef i al slags lufttrafik. Se hertil også SKM 2003.552 VLR om deltagelse i kurset "Procesorienteret Familierådgivning". Fradrag blev ikke anerkendt, da skatteyderen på tidspunktet for påbegyndelsen af kurset var ansat som leder af en "almindelig" daginstitution.
4) Jf. f.eks. UfR 1979.413 V om en damefrisør, der havde sin egen salon, og som fik fradrag for udgifter til en rejse til Wien, hvor hun overværede verdensmesterskaberne i frisørkunst. Formålet med rejsen var gennem overværelse af demonstrationer i klippeteknik og demonstrationer af præparater mv. at få kendskab til de sidste nyheder inden for faget. Se også LSR 1983 nr. 162 om en gas- og vandmester, som fik fradrag for udgiften til deltagelse i et 168 timers kursus om naturgasprojekter. Se endvidere LSR 1977 nr. 168 om en blikkenslager, der fik fradrag for udgiften til et 120 timers praktisk og teoretisk svejsekursus.
5) I TfS 1995.363 VLD fik en selvstændig revisor således fradrag for udgifterne til deltagelse i et kursus i dansk skatteret, med en dansk underviser, som blev afholdt på Kreta, selvom Vestre Landsret lagde til grund, at der ikke var nogen faglig begrundelse for at kurset blev afholdt på Kreta.
6) Jf. TfS 2000.508 LSR, hvor en overlæge fik fradrag for udgifter til deltagelse i en kongres i Sydney.
7) Jf. eksempelvis TfS 1985.102 LSR, hvor en advokat ikke fik fradrag for udgifterne til deltagelse i et kursus i dynamisk virksomhedsledelse. Kurset omfattede bl.a. forståelse af værdinormer, holdninger og menneskelig adfærd, effektiv kommunikation, fundamental talerteknik, analyseteknik, målsætningsteori samt mentale og fysiske ressourcer og effektive problemløsningsteknikker, hukommelsesteknik og salgsteknik.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.