Til forside TAX.DK - skat & afgift
Privat anvendelse af biler på gule plader

Dagsbeviser

Der kan købes dagsbeviser, hvorefter det er tilladt at anvende en gulpladebil privat. Der kan købes 20 dagsbeviser pr. kalenderår.1)

Kørsel på gule plader i øvrigt

En gulpladebil vil i visse tilfælde kunne anvendes privat, uden at der skal betales tillæg for privat anvendelse. Følgende kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen, er tilladt:2)

  • Der køres lejlighedsvis mellem bopælen og det faste arbejdssted op til 25 gange om året, når bilen den efterfølgende dag skal bruges erhvervsmæssigt, eller bilen medtages på bopælen om aftenen efter, at den udelukkende er blevet brugt erhvervsmæssigt og den efterfølgende dag kører direkte fra den sædvanlige bopæl til arbejdspladsen.
  • Kørsel til spisning eller afhentning af mad, når det foregår i arbejdstiden og i et vare- og lastmotorkøretøj med tilladt totalvægt på ikke over tre ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen.
  • Kørsel til spisning eller afhentning af mad, når det foregår i arbejdstiden og i et vare- og lastmotorkøretøj med tilladt totalvægt på over tre ton men ikke over fire ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen.
  • Lejlighedsvis kørsel inden for rammerne af lovlig kørsel efter momsreglerne mellem hjem og arbejde i op til en gang pr. uge for at supplere køretøjets lager af værktøj, afhentning af arbejdssedler, tegninger eller lignende under nærmere betingelser.
  • Køretøjets chauffør er blevet pålagt at hente en kollega af sin arbejdsgiver. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke være en specifik situation.

Ved vurderingen af, om der konkret er tale om et specialindrettet køretøj, skal der altid være tale om, at køretøjet ikke egner sig som et alternativ til en privat bil, og

  • at der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde, og
  • at det specialindrettede køretøj er nødvendigt for at brugeren kan udføre sit arbejde

Registreringsafgift

Se hertil Registreringsafgift.

Biler på gule plader må i almindelighed ikke anvendes til transport af personer uden for førerrummet.3)

Vægtafgift

Der skal betales vægtafgift af biler på gule plader eller grøn ejerafgift.4). I det omfang gulpladebiler anvendes privat, skal der desuden betales tillæg for privat anvendelse.5)

For biler på gule plader som anvendes blandet privat og erhvervsmæssigt, betales tillæg med 50 pct. af tillægget for udelukkende privat anvendelse.6) Se hertil Firmabil (fri bil).

Moms

Moms vedrørende anskaffelse af gulpladebiler med en tilladt totalvægt på højst 3 tons kan ikke fradrages, medmindre køretøjerne udelukkende bruges i forbindelse med virksomhedens momspligtige leverancer.7) Der kan derfor ikke ske fradrag af moms, hvor en bil på gule plader anvendes blandet privat og erhvervsmæssigt.

Der kan derimod fradrages moms vedrørende drift af en sådan gulpladebil uanset bilen kun delvis anvendes til fradragsberettigede formål i virksomheden.8)


1) Jf. lov 1337/2008 § 2 og L 52, 2012-13, § 13, vedtaget ved 3. behandling den 14. december 2012, og momslovens § 29 a.
2) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.12.
3) Jf. L 217 § 1, nr. 16 (§ 5, stk. 3).
4) Vægtafgiftslovens § 2, stk. 1.
5) Vægtafgiftslovens § 2, stk. 1.
6) Vægtafgiftslovens § 4, stk. 2.
7) Momslovens § 41, stk. 1.
8) Momslovens § 41, stk. 2.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2024, kan du beregne skatten for indkomståret 2024. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2023, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2023.
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2024. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2023.
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
BEREGNER
Beregn, hvad det koster dig at sætte arbejdstiden et par timer ned om ugen.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.