Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

C.A.5.14.1.8 Den ansattes egenbetaling for rådigheden

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatningen af fri bil, når medarbejderen helt eller delvis betaler for rådigheden over bilen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Omkostninger til firmabilen
  • Fradrag
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.A.5.14.1.9 Udgifter i forbindelse med firmabil Udgifter i forbindelse med firmabil.

Regel

Hvis den ansatte betaler firmaet for råderetten over bilen, reduceres den skattepligtige værdi af den fri firmabil med beløbet.

Reduktionen kan ikke overstige den skattepligtige værdi af firmabilen.

Den ansatte skal betale for råderetten

  • i det indkomstår, hvor han eller hun bliver beskattet af firmabilen
  • af beskattede midler
  • direkte til firmaet.

Det er uden betydning, om betalingen foretages ratevis over året eller som en samlet sum. Hvis betalingen ikke falder ratevis i takt med lønudbetalingerne, skal firmaet dog foretage A-skattetræk i lønnen i forhold til det beløb, der faktisk er indgået i det forløbne år på lønberegningstidspunktet.

Firmaet skal indtægtsføre den ansattes betalinger for råderetten.

Ligningsrådet udtalte i en konkret sag, at medarbejdere der i begrænset omfang lejer en virksomheds biler, skal beskattes af fri bil. Medarbejderne skal i så fald beskattes af værdien af fri bil med fradrag af den foretagne egenbetaling (lejen). Se LL § 16, stk. 4. se TfS 1994, 730 LR.

Eksempel 1

Betaler den ansatte 500 kr. om måneden til arbejdsgiveren for den private brug af en "ny firmabil" til 200.000 kr., opgøres den skattepligtige værdi af den fri firmabil til 50.000 kr. - 6.000 kr. = 44.000 kr. Hertil lægges altid et miljøtillæg, se herom i C.A.5.14.1.6 Den skattepligtige værdi - procentreglen.

Eksempel 2

Lejer en medarbejder en kassevogn af arbejdsgiveren i en enkelt weekend til brug for privat flytning, skal medarbejderen beskattes af fri bil med fradrag af lejebetalingen. Er der tale om et specialindrettet køretøj, sker beskatningen efter LL § 16, stk. 3. Se afsnit C.A.5.14.1.13 Særlige køretøjer om særlige køretøjer.

Eksempel 3

Betaler de ansatte eller hovedaktionæren for brug af en firmabil ændrer det ikke på, at der er tale om fri bil, der skal beskattes. Se SKM2011.514.BR.

Udgangspunktet for beskatningen af fri firmabil efter LL § 16, stk. 4, er, at firmaet betaler alle omkostninger til firmabilen, herunder udgifter til benzin (bortset fra tilfælde af sameje).

Beløb, som den ansatte selv betaler til fx køb af benzin til firmabilen, kan som udgangspunkt ikke reducere den skattepligtige værdi.

I en afgørelse om fri firmabil udtalte Landsskatteretten, at udgangspunktet for beskatning af fri firmabil var, at firmaet betalte alle omkostninger til firmabilen, herunder udgifter til benzin. Beløb, som den ansatte selv betalte til fx køb af benzin til firmabilen, kunne således ikke reducere den skattepligtige værdi. En reduktion i den skattepligtige værdi forudsatte derfor, at den ansatte betalte firmaet med beskattede midler. Se TfS 1997, 658 LSR.

Told- og Skattestyrelse har dog udtalt, at den ansatte og arbejdsgiveren ved at benytte en særlig fremgangsmåde har mulighed for at opnå en reduktion af den skattepligtige værdi af fri bil med den ansattes køb af benzin. Fremgangsmåden er, at den ansatte formelt ikke betaler for benzinen, men overlader de originale bilag til arbejdsgiveren, der samtidig indtægtsfører et tilsvarende beløb som modtaget egenbetaling fra den ansatte. Den ansattes egenbetaling sker således ved, at arbejdsgiveren ikke udbetaler det beløb, den ansatte har lagt ud for arbejdsgiveren til betaling af benzin. Se TfS 1996, 488 TSS.

Befordringsfradrag

Der er ret til fradrag for transport mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. Se LL § 9 C, stk. 7. Denne fradragsret gælder ikke skattepligtige med firmabil til rådighed for privat kørsel. Se Ligningsvejledningen, C.A.5.14.4.3 Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads mv. om fradrag for befordring efter LL § 9 C, stk. 7, når befordringen betales af arbejdsgiveren.

Se som eksempel herpå en sag, hvor Landsretten fandt, at skatteyderen ikke havde ret til fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejde, fordi han havde fri bil stillet til rådighed. Se SKM2004.207.ØLR.

Den indkomstforhøjelse, der eventuelt foretages efter LL § 9 C, stk. 7, som modvægt til et selvangivet fradrag for transport mellem hjem og arbejde, reducerer ikke den skattepligtige værdi af fri firmabil.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2004.207.ØLR

Da skatteyderen fandtes at have haft fri bil stillet til rådighed, kunne han ikke anses for berettiget til at tage fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejde. Ikke fradrag for befordring.

 

Byretsdomme

SKM2011.514.BR 

Byretten fastslog bl.a. at, betaler de ansatte eller hovedaktionæren for brug af en firmabil ændre det ikke på, at der er tale om fri bil, der skal beskattes.

 

Landsskatteretten

TfS 1997, 658 LSR

Udgangspunktet for beskatning af fri firmabil var, at firmaet betalte alle omkostninger til firmabilen, herunder udgifter til benzin. Beløb, som den ansatte selv betalte til fx køb af benzin til firmabilen, reducerede ikke den skattepligtige værdi. En reduktion i den skattepligtige værdi forudsatte derfor, at den ansatte betalte arbejdsgiveren direkte med beskattede midler. Ikke reduktion for benzin.

 

SKAT/Ligningsrådet

TfS 1996, 488 TSS

Den ansatte og arbejdsgiveren kan ved at benytte en særlig fremgangsmåde få mulighed for at opnå en reduktion af den skattepligtige værdi af fri bil med den ansattes køb af benzin. Fremgangsmåden er, at den ansatte formelt ikke betaler for benzinen, men overlader de originale bilag til arbejdsgiveren, der samtidig indtægtsfører et tilsvarende beløb som modtaget egenbetaling fra den ansatte. Reduktion for benzin.

 

TfS 1994, 730 LR

Medarbejdere, der i begrænset omfang lejer en virksomheds biler, skal beskattes af fri bil. Medarbejderne skal i så fald beskattes af værdien af fri bil med fradrag af den foretagne egenbetaling (lejen), jf. LL § 16, stk. 4. Reduktion for lejebetaling.

 
Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.