Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>
En aldersforsikring og en aldersopspa­rin­g er en kapitalpensionsordning, hvor der
  • ikke er fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger, og
  • ikke skal betales indkomstskat eller afgift af udbe­talinger

C.A.10.2.6.1.1 Hvad er en aldersforsikring eller aldersopsparing?

Aldersforsikring og aldersopsparing er indført ved lov nr. 922 af 18. september 2012 med virkning fra og med indkomståret 2013.

En aldersforsikring eller aldersopsparing omfattet af henholdsvis PBL § 10 A og § 12 A er ligesom de hidtidige kapitalpensionsordninger en pensions­ordning, der giver pensionsopspareren ret til at få udbetalt et engangsbeløb (sumudbetaling) i tidsrummet fra pensionsopspareren når sin pensionsudbetalingsalder og indtil 20 år efter, at han eller hun har nået sin pensionsudbetalingsalder.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 1 a og afsnit C.A.10.2.1.1.2.1 Krav til en livsvarig alderspension om pensions­udbetalingsalderen.

Se også lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 4, der med virkning fra 1. januar 2018 forlænger forfaldstidspunktet for seneste udbetaling med 5 år, dvs. fra 15 år til 20 år efter forsikredes pensionsudbetalingsalder.

Med virkning fra 1. januar 2018 kan pensionsopspareren desuden vælge at få udbetalt

  • en aldersforsikringer i lige store løbende ydelser eller lige store rater, jf.  PBL (pensionsbeskatningsloven) § 10 A, stk. 2 og 3.
  • en aldersopsparing i rater, fastlagt efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 1-3, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12 A, stk. 2.

Se lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 5 og 7.

Se afsnit C.A.10.2.6.1.2 om aldersforsikringer og afsnit C.A.10.2.6.1.3 Aldersopsparing (skattekoder 33 og 45) om aldersopsparinger.

Aldersforsikringer og -opspa­rin­ger er imidlertid kapitalpensionsordninger, hvor der

  • ikke er fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger, og
  • ikke skal betales indkomstskat eller afgift af udbe­talinger.

Herved adskiller de sig fra de hidtidige kapitalpensionsordninger, der er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 10 eller § 12, og hvor indbetalingerne har været fradrags- eller bortseelsesberettigede til og med indkomståret 2012. Desuden er  loftet for de årlige indbetalinger til aldersforsikring og - opsparing  lavere, end det har været tilfældet for de hidtidige kapital­pen­sionsordninger.  

Der er grundlæggende alene tale om en ændret beskatningsmåde, men for at lette identifikationen af, om der er tale om en fradragsberettiget kapitalpension eller ej, benævnes en ikke fradragsberettiget kapitalpension

  • "aldersforsikring", når ordningen er oprettet i livsforsikringsselskaber mv. og
  • "aldersopsparing", når ordningen er oprettet i pengeinstitutter.

Afkastet af aldersforsikring og -opsparing beskattes efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) med 15,3 pct., ligesom tilfældet er for afkastet af de hidtidige kapitalpensionsordninger.

Pensionsopspareren har mulighed for at få udbetalt aldersforsikringen eller -opsparingen på et tidligere tidspunkt, hvis han eller hun

Pensionsopspareren kan oprette flere af disse ordninger.

Som det fremgår, kan ordningerne enten oprettes som en

En ordning kan enten oprettes som en privattegnet ordning (skattekode 33) eller som en arbejdsgiveradministreret ordning i et ansættelsesforhold (skattekode 45). 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.