Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>
En pensionsordning med løbende udbetalinger af et tilsagn fra et pensionsinstitut om en livsvarig pengeydelse, der udbetales fra et givet tidspunkt og i resten af den pensionsberettigedes levetid, uanset hvor længe han eller hun lever.

C.A.10.2.1.1.1 Hvad forstås ved en pensionsordning med løbende udbetalinger?

Indhold

Dette afsnit indeholder en afgrænsning af en pensionsordning med løbende udbetalinger.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Modifikationer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition

Pensionsordninger med løbende udbetalinger kaldes også alderspension. En pensionsordning med løbende udbetalinger kan udover alderspension bestå af invalidepension, ægtefælle- og samleverpension og børnepension.  

I sin grundform består en pensionsordning med løbende udbetalinger af et tilsagn fra et pensionsinstitut om en livsvarig pengeydelse. Det vil sige, at der sker udbetaling af en periodisk ydelse fra et givet tidspunkt og i resten af den pensionsberettigedes levetid, uanset hvor længe han eller hun lever. Ydelsen skal have karakter af pension, og ydelsen skal derfor afgrænses over for løn, understøttelse, legater m.m.

Endvidere skal ydelsen i en pensionsordning med løbende udbetalinger i sin grundform være livsbetinget. Det vil sige, at ydelsen bortfalder, når den pensionsberettigede dør.

Modifikationer

Pensionsinstituttet og pensionsopspareren kan aftale modifikationer til en pensionsordning med løbende udbetalinger. Modifikationerne går ud på, at udbetalingerne ikke skal være livsvarige eller livsbetingede.

Disse modifikationer er:

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2014.75.SR Skatterådet anså en pensionsordning, der bestod af en opsat livsvarig livrente med tilknyttet supplerende kollektiv ydelse (garanteret ydelse), samt en kollektiv tegnet ægtefællepension med ophørende risiko og ophørende udbetaling for at opfylde betingelserne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og d, samt §§ 4-5.
Indbetalingerne til pensionsordningsordningen med løbende udbetalinger var fuldt fradragsberettiget efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 18.
Skatterådet fandt, at det ikke havde indflydelse på fradragsretten, hvis udbetalingerne først begyndte ved forsikringstagerens fyldte 75. år, eller hvis pensionsordningen først blev oprettet efter forsikringstagerens fyldte 75. år
 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.