Til forside TAX.DK - skat & afgift
Særlig pensionsordning for selvstændige

Selvstændige erhvervsdrivende, der er fyldt 55 inden afståelsen, og som har drevet virksomhed i mindst 10 år inden for de seneste 15 år forud for det indkomstår, hvori pensionsordningen oprettes, er berettiget til at indskyde fortjenesten ved salget af virksomheden på en pensionsordning.1)

Der kan maksimalt indskydes (2023: 3.054.700 kr.; 2022: 2.966.900 kr.)

Personligt drevet virksomhed

Ved salg af en virksomhed, der har været drevet i personligt regi, opgøres fortjenesten på grundlag af de skattepligtige fortjenester, der opnås ved salg af virksomhedens aktiver.

Virksomhed drevet i selskabsform

Har virksomheden været drevet i selskabsform, vil der kunne indbetales et beløb, der svarer til den skattepligtige fortjeneste ved salg af aktierne.

Likvideres selskabet, kan likvidationsprovenuet indskydes.

Pensionsordninger

Der vil kunne indskydes på en pension med løbende udbetalinger, f.eks. en Livrentepension, eller en Ratepension.2)

Se også oversigten Pensionsordninger.


1) Jf. pensionsbeskatningslovens § 15 A. Se hertil også Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.10.2.3.4 og Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.10.2.3.5.
2) Jf. pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 5.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.