Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

B.4.3 Skatteværdi af personfradrag

Skatteværdien af personfradraget, jf. PSL (personskatteloven) § 12, stk. 1, ved beregning af indkomstskat til staten beregnes med >skattesatserne for bundskatten og for sundhedsbidrag, dvs. 5,83 % og 6 % (2013).<.

Skatteværdien af personfradraget vedrørende de kommunale indkomstskatter og kirkeskat, jf. PSL (personskatteloven) § 9 og § 12, stk. 1, beregnes med samme kommunale skatteprocenter og kirkeskatteprocenter, som anvendes ved beregning af kommunal indkomstskat og kirkeskat for medlemmer af folkekirken. For begrænset skattepligtige m.v., der skal betale kommunal indkomstskat med den gennemsnitlige samlede skatteprocent, jf. B.2.4, anvendes den gennemsnitlige samlede skatteprocent.

Indkomstskat til staten, dvs. sundhedsbidrag, bundskat, topskat og udligningsskat, skal, efter at skattebeløbene er reguleret med underskud efter afsnit C, nedsættes med skatteværdien af personfradrag. I det omfang skatteværdien af personfradraget beregnet med skatteprocenten vedrørende sundhedsbidraget ikke kan fradrages i sundhedsbidraget, fragår den i rækkefølgen bundskat, topskat, udligningsskat og skat af aktieindkomst, der overstiger 48.300 kr. Tilsvarende, hvis skatteværdien af personfradraget beregnet med bundskatteprocenten ikke kan fradrages i bundskatten, fragår den i rækkefølgen i sundhedsbidraget, topskat, udligningsskat og skat af aktieindkomst, der overstiger 48.300 kr.

Indkomstskat for begrænset skattepligtige m.v. og indkomstskat til kommunen samt kirkeskat nedsættes på tilsvarende måde.

Hvis skatteværdien af personfradraget ved beregning af henholdsvis indkomstskat til staten og de kommunale indkomstskatter overstiger det beregnede skattebeløb, anvendes den uudnyttede del af skatteværdien til nedsættelse af de øvrige indkomstskatter.

Uudnyttet personfradrag og bortseelse fra udenlandsk indkomst
Ved opgørelsen af eventuelt uudnyttet personfradrag, som efter PSL (personskatteloven) § 10, stk. 3, kan benyttes til nedsættelse af den anden ægtefælles skatter, er der ikke hjemmel til at bortse fra udenlandsk indkomst, jf. ØLD af 14. feb. 1974, skd. 57.160 og Skat 1986.11.655 (TfS 1986.576). Om bortseelse fra udenlandsk indkomst, se C.3.3.4. vedrørende underskud.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.