Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

B.4.4 Begrænset skattepligtige m.v.

Begrænset skattepligtige personer er i visse tilfælde berettigede til personfradrag ved skatteberegningen efter tilsvarende regler, som gælder for fuldt skattepligtige personer.

Personfradrag gives således kun ved begrænset skattepligt af indkomst omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 1 og 9-13, eller stk. 2, 1-3. pkt.

Der gives ikke personfradrag til begrænset skattepligtige personer, hvis indkomstansættelse omfatter en kortere periode end 1 år, jf. PSL (personskatteloven) § 10, stk. 5. Begrænset skattepligtige personer, omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, der samtidig modtager indkomster som nævnt i KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 1, 9-13, eller stk. 2, 1-3. pkt., og hvor indkomstansættelsen omfatter en periode kortere end 1 år, kan vælge at få et personfradrag ved beregning af den danske indkomstskat, jf. PSL (personskatteloven) § 10, stk. 6. Det indebærer, at den skattepligtige indkomst, personlige indkomst og kapitalindkomst skal omregnes til helårsindkomster, hvorefter der beregnes helårsskatter, jf. PSL (personskatteloven) § 14, stk. 3. Helårsskatterne nedsættes forholdsmæssigt efter forholdet mellem helårsbeløbene og delårsbeløbene, jf. B.5. Hvis den begrænset skattepligtige ikke vælger personfradraget ved beregning af skatten, vil skatteberegningen ske på grundlag af den faktiske skattepligtige delårsindkomst uden personfradrag og uden omregning af delårsindkomsterne til helårsindkomster, dvs. på grundlag af de indkomster, som den begrænset skattepligtige modtager for udført arbejde her i landet. Valget skal træffes senest den 1. juli i året efter indkomståret, og kan omgøres senest den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.  

Der gives ikke personfradrag ved beregning af skat af indkomst, der er omfattet af reglerne om 30 pct.-beskatning af bruttoindtægten i sømandsbeskatningsloven, § 9, samt for personer, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, jf. PSL (personskatteloven) § 10, stk. 5 og 6.

Er begge ægtefæller begrænset skattepligtige, får hver ægtefælle sit personfradrag ved skatteberegningen. Muligheden for overførsel af uudnyttet personfradrag mellem ægtefæller, jf. PSL (personskatteloven) § 10, stk. 3, forudsætter derimod efter KSL (kildeskatteloven) § 4, stk. 2 og 6, at de begge er fuldt skattepligtige her til landet.

Grænsegængere
Grænsegængere efter KSL (kildeskatteloven) § 5 A-D kan højst få ét personfradrag, uanset øvrige skattepligtsforhold inden for samme indkomstår. En person, der for en del af året opfylder betingelserne for og vælger grænsegængerreglerne, og som inden for samme år er fuldt skattepligtig til og hjemmehørende i Danmark, skal have sin skatteberegning foretaget samlet og med ét personfradrag. En person, der alene bliver beskattet som grænsegænger, og som kun er skattepligtig til Danmark i en del af året, har ligeledes et fuldt personfradrag. SKM2002.259.TSS.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.