Til forside TAX.DK - skat & afgift
Fri internetforbindelse

Lønmodtagere

En lønmodtager, der får stillet fri internetforbindelse til rådighed af sin arbejdsgiver, herunder fri telefon, skal betale skat af (2023: 3.100 kr.; 2022: 3.000 kr.) om året.1) En fri internetforbindelse beskattes dog ikke, hvis lønmodtageren via internetforbindelsen har adgang til arbejdsstedets netværk.2)

Har arbejdsgiveren ikke stillet fri internetforbindelse til rådighed hele året, nedsættes den skattepligtige værdi af fri internetforbindelse dog svarende til det antal hele måneder, hvor den fri internetforbindelse ikke har været stillet til rådighed.3)

Hvis to ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, begge skal betale skat af fri internetforbindelse, nedsættes den skattepligtige værdi af fri internetforbindelse, herunder fri telefon, for hver ægtefælle med 25%. Det er en betingelse for nedsættelsen, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et grundbeløb på mindst (2023: 4.100 kr.; 2022: 4.000 kr.)4)

Selvstændigt erhvervsdrivende

En selvstændig erhvervsdrivende, der har adgang til privat at benytte en internetforbindelse, herunder en telefon, der indgår i den erhvervsmæssige virksomhed, skal betale skat af (2023: 3.100 kr.; 2022: 3.000 kr.) om året.5) En privat benyttelse af en internetforbindelse beskattes dog ikke, når den erhvervsdrivende fra sin computer har adgang til virksomhedens netværk.6)

Har der kun været adgang til at benytte internetforbindelsen privat en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi af fri internetforbindelse dog svarende til det antal hele måneder, hvor der ikke har været adgang til at benytte internetforbindelsen privat.7)

Hvis to ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, begge skal betale skat af fri internetforbindelse, nedsættes den skattepligtige værdi af fri internetforbindelse, herunder fri telefon, for hver ægtefælle med 25%. Det er en betingelse for nedsættelsen, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et grundbeløb på mindst (2023: 4.100 kr.; 2022: 4.000 kr.)8)


1) Jf. ligningslovens § 16, stk. 12, jf. lov 396/2018 § 1, nr. 6, og lov 1584/2019 § 1, nr. 1.
2) Jf. ligningslovens § 16, stk. 12.
3) Jf. ligningslovens § 16, stk. 12, og Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.2.5.1.
4) Jf. ligningslovens § 16, stk. 12.
5) Jf. ligningslovens § 16, stk. 14, jf. lov 396/2018 § 1, nr. 8, og lov 1584/2019 § 1, nr. 1.
6) Jf. ligningslovens § 16, stk. 14. Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende driver virksomheden fra bopælen, har den selvstændigt erhvervsdrivende allerede af den grund adgang til samme funktioner eller dokumenter som på arbejdspladsen. Efter omstændighederne er det derfor ikke en betingelse for at undgå beskatning, at en datakommunikationsforbindelse, der benyttes erhvervsmæssigt i en virksomhed, der drives fra bopælen, skal give adgang til virksomhedens netværk, jf. skatteministerens svar af 6. december 2011 på spørgsmål 11 fra Skatteudvalget (L 31, 2011-12). Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.1.4.4.4.2.
7) Jf. ligningslovens § 16, stk. 12 og 14.
8) Jf. ligningslovens § 16, stk. 12 og 14.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.