Til forside
tax.dk - skat og afgift
Faglitteratur

Udgifter til faglitteratur, som anvendes i arbejdet, kan trækkes fra. Det drejer sig om faglige tidsskrifter, håndbøger og videnskabelige værker.1) Man kan enten få fradrag for udgiften til direkte køb af den pågældende faglitteratur eller få et skattefradrag for udgiften til kontingent til en forening, hvorfra man løbende modtager fagligt materiale.2)

Fradragsretten kræver, at faglitteraturen har en nærmere forbindelse til den aktuelle indkomsterhvervelse. Behovet for litteraturen skal med andre ord udspringe af et arbejde, som i øjeblikket kaster indtægter af sig.3)

Fradraget er udelukket i følgende tre situationer:

1. Litteraturen kan ikke betragtes som faglitteratur

For at der kan opnås fradragsret skal litteraturen kunne understøtte skatteyderen professionelt i dennes arbejde. Derfor kan der eksempelvis ikke opnås fradrag for udgifter til køb af populærvidenskabelige værker.4)

2. Litteraturen anvendes til videreuddannelse

Man kan ikke få fradrag for udgifter til faglitteratur, som alene købes med henblik på opnåelse af en fremtidig stilling.5)

3. Der er tale om opbygning af en bogsamling/bibliotek

I tilfælde, hvor anskaffelsens omfang antager en vis størrelse, som f.eks. hvor man antikvarisk køber alle årgange af et tidsskrift eller køber en større bogsamling, vil anskaffelsen blive betragtet som en anlægsudgift og derfor ikke være fradragsberettiget.

En del af udgiften vil dog stadig kunne betragtes som en driftsudgift, og der anerkendes derfor i praksis et fradrag for denne del af udgiften, når man skal opgøre sin skat.6)


1) Jf. statsskattelovens § 6, litra a. For lønmodtagere finder ligningslovens § 9, stk. 1, anvendelse, jf. Lønmodtagerfradrag.
2) Jf. herved LSR 1983 nr. 108 hvor en skatteyder fik godkendt fradrag for udgiften til kontingent til Foreningen af Yngre Revisorer idet kontingentet i alt overvejende grad måtte antages at medgå til udgivelse af faglitteratur.
3) Selvom den pågældende faglitteratur allerede findes på arbejdspladsen udelukker dette ikke nødvendigvis, at man kan få fradrag, jf. eksempelvis Skat 1986.4.253 ØLD, hvor en byretsdommer fik fradrag for faglitteratur, som var tilgængelig på hans arbejdsplads.
4) Fradrag blev således nægtet i Skat 1987.9.657 LSR i et tilfælde, hvor en adjunkt, der underviste i kemi og fysik på et gymnasium havde fratrukket udgiften til et årsabonnement på tidsskrifterne Naturkampen og Scientific American. Se tillige LSR 1962 nr. 48 om en lærer, der underviste i dansk, historie og naturhistorie ved en kommunal skole samt i religion, geografi og naturhistorie ved et seminarium. Den pågældende fik ikke fradrag for udgiften til køb af Grimbergs Verdenshistorie, bind 1-10, Naturens Verden, 1959, Nordens fugle, bind 1-2, og Nordens vilde Planter, bind 2.
5) Jf. herved UfR 1968.605 H om en universitetsadjunkt, der bl.a. havde fratrukket udgifterne til anskaffelse af faglige tidsskrifter og bøger, herunder udgifterne til køb af en samling af Ugeskrift for Retsvæsen samt en lovsamling. Fradrag blev nægtet med den begrundelse, at de omhandlede udgifter måtte anses for afholdt med henblik på skatteyderens videreuddannelse og hans muligheder for opnåelse af en fremtidig universitetsstilling. Dommen er kommenteret af Spleth i UfR 1968 B 354.
6) Dette fradrag må forventes i hvert fald at kunne udgøre hvad der svarer til sagsøgerens normale årlige udgifter til anskaffelse af faglitteratur, jf. UfR 1985.12 H.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.