Til forside TAX.DK - skat & afgift
Klage over afgørelse fra SKAT

Mener SKAT, at ens skattepligtige indkomst er ansat for lavt, vil man få tilsendt et forslag til afgørelse fra SKAT, en såkaldt »agterskrivelse«, hvori man orienteres om, at SKAT vil forhøje ens skattepligtige indkomst med et vist beløb og hvorfor.1) SKAT kan f.eks. begrunde sit forslag til afgørelse med, at SKAT ikke mener, at man er berettiget til et fradrag eller har undladt at selvangive en indkomst.

Inden for en frist på mindst 15 dage, har man ret til at udtale sig om SKATs forslag til afgørelse. Det er altid en fordel at kommentere SKATs forslag til afgørelse, idet man herved har en chance for at undgå at skulle bruge kræfter på en klagesag.2)

Herefter træffer SKAT en endelig afgørelse, som man kan klage over til skatteankenævnet eller til Landsskatteretten. Se hertil Klage til skatteankenævnet og Klage til Landsskatteretten. Klagen skal i begge tilfælde indgives til Skatteankestyrelsen.

Klagefrist

En klage over en afgørelse fra SKAT skal være modtaget i Skatteankestyrelsen senest 3 måneder efter at man har modtaget afgørelsen.3) Har man ikke modtaget SKATs afgørelse, skal klagen være modtaget af Skatteankestyrelsen, senest 4 måneder efter at SKAT har sendt afgørelsen til en.4)

Klageafgift

Hvad enten klagen behandles af et skatteankenævn eller Landsskatteretten, skal der betales en klageafgift på (2023, 2022: 1.100 kr.)5)

Henstand med skatten

Såfremt man klager til skatteankenævnet eller Landsskatteretten over en afgørelse truffet af SKAT, kan man få henstand med den skat, som afgørelsen vedrører.6)

Omkostningsgørelse

Ved klage til skatteankenævnet eller Landsskatteretten kan man få omkostningsgodtgørelse. Se hertil Omkostningsgodtgørelse i skattesag.


1) Jf. skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1.
2) Har man ikke udtalt sig inden fristens udløb, kan afgørelsen træffes som varslet uden yderligere underretning, jf. skatteforvaltningslovens § 20, stk. 2.
3) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3.
4) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3.
5) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 1.
6) Jf. skatteforvaltningslovens § 51.
Skatteberegnere
Skattesager

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.