Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Territorial udvidelse

Indhold

Dette afsnit handler om artikel 30 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører udvidelse af territorier i en eksisterende DBO.

Afsnittet indeholder

  • Territorial udvidelse
  • Fremgangsmåden ved territoriel udvidelse.

 Se link til 2017 OECD modeloverenskomsten her.

Territorial udvidelse

Modeloverenskomstens artikel 30 giver mulighed for, at områder kan blive omfattet af en DBO, som ellers ikke omfatter det pågældende område.

Efter stk. 1 i modeloverenskomstens artikel 30 skal det dreje sig om:

  • En del af et af aftaleparternes territorium, som udtrykkelig er udelukket fra aftalens anvendelsesområde, sådan som det er fastlagt i DBO'en, eller
  • En anden stat eller et andet område, for hvis internationale relationer én af parterne i DBO'en er ansvarlig.

Det pågældende område eller den pågældende stat skal desuden pålægge skatter, som er af tilsvarende karakter som dem, der er omfattet af DBO'en.

Bemærk

De danske DBO'er indeholder en definition af Danmark, som udtrykkelig undtager Færøerne og Grønland fra DBO'ens anvendelsesområde. Se afsnit C.F.8.2.2.3.1.2 Definition af lande og kompetente myndigheder.

Færøerne og Grønland er omfattet af det sidste led i stk. 1 i modeloverenskomstens artikel 30: Et andet område, for hvis internationale relationer én af parterne - her Danmark - er ansvarlig. Hermed kan Færøerne og/eller Grønland blive omfattet af de danske DBO'er, der indeholder denne artikel. Færøerne/Grønland kan blive omfattet af DBO'erne i deres helhed eller af dele af dem.

Det er ikke alle Danmarks DBO'er, der indeholder denne artikel.

Fremgangsmåden ved territorial udvidelse  

Territorial udvidelse kræver en aftale mellem de to lande, der har indgået DBO'en. Aftalen indgås ved diplomatisk noteveksling, og landenes forfatningsmæssige regler skal overholdes. De nærmere vilkår for udvidelsen skal fremgå af notevekslingen.

Det skal bl.a. fremgå: 

  • Fra hvornår udvidelsen har virkning
  • Om der - eventuelt - er særlige vilkår og betingelser. Fx at det kun er en del af DBO'en, der skal gælde på det pågældende territorium
  • Om der gælder særlige regler om opsigelse i forhold til det pågældende territorium. Hvis andet ikke fremgår, omfatter en opsigelse af aftalen også det pågældende territorium. Se modeloverenskomstens artikel 30, stk. 2. Det er ligegyldigt, om det er det land, som territoriet henhører under, der opsiger aftalen, eller om det er det andet land.   

Bemærk

Når Færøerne eller Grønland ønsker at blive omfattet af en dansk DBO, foregår det gennem Udenrigsministeriet. Skatteministeriet har ingen kompetencer i forhold til beslutningen, men bidrager rent teknisk med at udarbejde teksten til en protokol til DBO'en. Se afsnit C.F.9.1 Generelt om dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler om protokoller til DBO'er.

Territorial udvidelse af en DBO til også at omfatte Færøerne og/eller Grønland har ikke betydning for DBO'ens anvendelse i Danmark.

 

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.