Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Ikrafttræden

Indhold

Dette afsnit handler om artikel 31 i OECD´s modeloverenskomst, der vedrører ratificering og ikrafttrædelsesbestemmelser ved indgåelse af en DBO.

Afsnittet indeholder:

  • Modeloverenskomstens artikel 31
  • Ikrafttrædelsesbestemmelsen i de danske DBO'er

 Se link til 2017 OECD modeloverenskomsten her.

Modeloverenskomstens artikel 31

Modeloverenskomstens artikel 31 fastslår, at

  • Overenskomsten skal ratificeres, og parterne skal udveksle ratifikationsinstrumenter på et nærmere fastsat sted hurtigst muligt. Se modeloverenskomstens artikel 31, stk. 1.
  • Overenskomsten træder i kraft ved udvekslingen af ratifikationsdokumenterne. Hvert af landene angiver i overenskomsten, hvornår og hvordan overenskomstens bestemmelser skal have virkning. Se modeloverenskomstens artikel 31, stk. 2.

Bemærk

De danske DBO'er følger normalt ikke modeloverenskomsten.

Ikrafttrædelsesbestemmelsen i de danske DBO'er

Ikrafttrædelsesbestemmelsen i de danske DBO'er er forskelligt udformede. Det skyldes, at både Danmark og den anden aftalepart kan have særlige ønsker til udformningen af bestemmelsen.

De danske DBO'er har for det meste en opbygning, der består af følgende:

  • Stk. 1: Bestemmelse om, at parterne skal give hinanden underretning, eventuelt gennem diplomatiske kanaler, om at de forfatningsmæssige betingelser for, at overenskomsten kan træde i kraft, er opfyldt. Der står ikke noget om ratifikationsinstrumenter. Et ratifikationsinstrument kræver underskrift af statsoverhovedet - i Danmark Dronningen; men der er ikke kutyme i Danmark for at inddrage Dronningen. Den almindeligt brugte formulering betyder, at en diplomatisk note kan udstedes af Udenrigsministeriet, og at parterne ikke behøver at mødes for at udveksle dokumenter.
  • Stk. 2: Bestemmelse om, at overenskomsten træder i kraft umiddelbart på datoen, hvor den sidste note udveksles, og om virkningstidspunkt. Virkningstidspunktet aftales så vidt muligt til
    • Hovedregel: virkning for det indkomstår, der begynder på eller efter 1. januar i det år, som følger efter ikrafttrædelsesdatoen.
    • Eventuelt: For skatter, der opkræves ved kilden, virkning for beløb, der betales eller godskrives på eller efter den 1. januar i det år, som følger efter ikrafttrædelsesdatoen.

Eksempel

Danmark har modtaget diplomatisk note fra den anden part i en DBO den 29. november 2011. Danmark har tidligere sendt sin diplomatiske note til den anden part. DBO'en træder i kraft den 29. november 2011 og har virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2012 eller senere.

En dansk skattepligtig har bagudforskudt regnskabsår, der løber fra den 1. december til den 30. november. For denne skattepligtige har den ovennævnte DBO virkning fra og med det indkomstår, der begynder den 1. december 2012.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.