Til forside TAX.DK - skat & afgift
Reklameudgifter

Udgifter afholdt til reklame og lignende med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser kan fradrages.1)

De to grundlæggende betingelser for at der kan opnås fradrag er, 1) at udgifterne er erhvervsmæssigt begrundede, og 2) at udgifterne de i almindelighed skal være afholdt over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder.

1. Erhvervsmæssigt begrundede

En erhvervsmæssig begrundelse foreligger, hvor udgiften direkte sigter mod at opnå salg af varer eller tjenesteydelser, som f.eks. hvor der indrykkes en annonce i et dagblad med omtale af virksomhedens produkter. En erhvervsmæssig begrundelse foreligger imidlertid også, hvor afholdelsen af udgiften har til formål at fremme virksomhedens interesser ved at gøre den kendt eller fordelagtigt bemærket.2)

2. Ubestemt kreds

Udgifterne skal i almindelighed være afholdt over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder.3) Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis man uddeler balloner til alle de kunder, som kommer ind i ens butik.4)

Et sponsorat opfylder i almindelighed betingelsen. Ved et sponsorat vil kredsen således typisk blive betragtet som tilstrækkelig ubestemt til, at der kan opnås fuldt fradrag.5)

Er udgifterne rettet mod kunder eller forretningsforbindelser, som virksomheden i forvejen har relationer til, kan udgifterne få karakter af Repræsentation, hvor fradragsretten er begrænset til 25% af udgifterne.6)


1) Jf. ligningslovens § 8, stk. 1, og Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.2.2.5.3.
2) Se f.eks. TfS 1986.601 Udtalelse. Statsskattedirektoratet blev spurgt, om bidrag til "Flygtning 86" afholdt af nogle handlende kunne fradrages. De handlende havde indrykket annoncer i aviserne med oplysning om, at de ville give en vis procentdel af deres omsætning til flygtningehjælpen. Samtidig reklamerede de i forretningen med, at de ydede bidrag til "Flygtning 86". Statsskattedirektoratet svarede, at de omhandlede bidrag kunne fradrages som reklameudgifter.
3) Jf. cirkulære 72/1996 pkt. 14.2.
4) Jf. herved eksempel nævnt i cirkulære 72/1996 pkt. 14.2.
5) Jf. herved TfS 1988.619 LSR om et selskab, der drev malerforretning. Selskabet havde ydet et beløb på 2000 kr. til en lokalradios betaling af en Koda-Gramex afgift. Malerforretningen var sammen med andre erhvervsdrivende i lokalområdet blevet anmodet herom. Til gengæld for bidraget var det aftalt, at virksomhedens navn og adresse samt beløbets størrelse skulle annonceres i radioen - Ún gang pr. 100 kr. Efter indtelefonering af bidraget var malerforretningen den pågældende dag blevet nævnt 20 gange, herunder et antal gange som en af de største bidragydere. Landsskatteretten godkendte fradrag for det ydede beløb, da formålet havde været at reklamere for erhvervsvirksomheden.
6) Jf. ligningslovens § 8, stk. 4. Se hertil TfS 2002.446 ØLD om et selskab, der producerede chokolade- og konfektureprodukter. Selskabet havde i 3 år ved juletid foræret mellem 3.000 og 3.500 æsker chokolade væk. Ca. 55% af æskerne var givet til kunder, ca. 20% til leverandører og ca. 25% til øvrige samarbejdspartnere. Sidstnævnte omfattede Kongehus, dagblade, politikere, bestyrelser, banker, revisorer, forsikringsselskaber, ambassader mv. Landsretten nægtede fradrag for udgifterne som reklameudgifter, der normalt afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Da gaveæskerne var udsendt til en større, men bestemt og udvalgt kreds af kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere, blev udgifterne alene anset som repræsentationsudgifter. Se endvidere TfS 2002.959 H om en ejendomsmæglervirksomhed, der i anledning af virksomhedens 20-års jubilæum og indvielse af nye lokaler havde afholdt en reception. Til receptionen, hvori der indgik et traktement, var kunder og forretningsforbindelser inviteret. Udgifterne blev anset for repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret, selvom receptionen blev afholdt som "åbent hus" og der samtidig med receptionen blev iværksat en reklamekampagne med rabat på salær.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2024, kan du beregne skatten for indkomståret 2024. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2023, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2023.
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2024. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2023.
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
BEREGNER
Beregn, hvad det koster dig at sætte arbejdstiden et par timer ned om ugen.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.