Til forside TAX.DK - skat & afgift
Goodwill

Ved goodwill forstås i skattemæssig henseende den til en erhvervsvirksomhed knyttede kundekreds, forretningsforbindelser eller lignende.1)

Erhverves goodwill, er der mulighed for at foretage afskrivning.2) Afstås goodwill, skal en fortjeneste beskattes, mens et tab kan fradrages.3)

Goodwill kan ikke overdrages særskilt, men kan kun overdrages sammen med en erhvervsvirksomhed.4)

Erhvervelse af goodwill

Ved erhvervelse af goodwill kan erhververen afskrive anskaffelsessummen med op til 1/7 årligt. Se hertil Afskrivning.

Erhververen af goodwill kan afskrive allerede i det indkomstår, hvor der er indgået endelig aftale om overdragelsen.5) Derimod kan overdragen ikke afskrive i det indkomstår, i hvilken der måtte ske afståelse.6)

Afståelse af goodwill

Ved afståelse af goodwill beskattes en fortjeneste, mens et tab kan fradrages.

Fortjeneste/tab opgøres som forskellen mellem overdragerens anskaffelsessum fradraget samtlige foretagne afskrivninger og afståelsessummen.

Eksempel:

Afståelsessum

 

100.000 kr.

Anskaffelsessum

50.000 kr.

 

Afskrivninger foretaget af overdrager

5.000 kr.

 
 

45.000 kr.

45.000 kr.

Skattepligtig fortjeneste

 

55.000 kr.


1) Jf. cirkulære 97/1995 pkt. 2.1.
2) Jf. afskrivningslovens § 40, stk. 1.
3) Jf. afskrivningslovens § 40, stk. 6.
4) Jf. cirkulære 97/1995 pkt. 2.1.
5) Jf. afskrivningslovens § 40, stk. 1.
6) Jf. afskrivningslovens § 40, stk. 4.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.