Til forside TAX.DK - skat & afgift
Klage til Skatteombudsmanden

Skatteombudsmanden1) kan behandle klager over alle skattemyndigheder: SKAT, SKATs Borger- og retssikkerhedschef, Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, Landsskatteretten og Skatteministeriet mv.2)

Såfremt Skatteombudsmanden modtager en klage over forhold, som det viser sig kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, vil Skatteombudsmanden dog henvise en klager til i første omgang at benytte denne klagemulighed.3)

Skatteombudsmanden kan kritisere de fleste elementer i skattemyndighedernes behandling af en sag. Således vil Skatteombudsmanden kunne tage stilling til om en afgørelse i det hele taget er lovlig, men vil også eksempelvis kunne tage stilling til, om myndighederne har undersøgt en sag godt nok. Derudover vil Skatteombudsmanden kunne påtale, hvis ansatte hos en skattemyndighed ikke har optrådt tilstrækkeligt høfligt og hensynsfuldt eller på anden vis har handlet i strid med god forvaltningsskik.4)


1) Folketingets Ombudsmands skattekontor åbner pr. 1. januar 2017, jf. herved Retssikkerhedspakke II og pressemeddelelse af 6. september 2016 fra Folketingets Ombudsmand. Der vil dog også før denne dato kunne klages til Folketingets Ombudsmand.
2) Jf. Ombudsmandslovens § 7.
3) Jf. Ombudsmandslovens § 14.
4) Jf. Ombudsmandsloven § 21.
Skatteberegnere
Skattesager

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.