Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.3.1.2 Definition af lande og kompetente myndigheder

Indhold

Dette afsnit handler om definitioner af lande og kompetente myndigheder.

Afsnittet indeholder:

 • Landedefinition
 • Definition af Danmark i DBO'erne
 • Den kompetente myndighed.

Landedefinition

Modeloverenskomsten indeholder ikke en definition af de to lande, der indgår DBO'en, men kommentaren lægger op til, at begge lande kan indsætte en definition af sig selv i DBO'ens artikel 3. Landene kan herunder indsætte en bestemmelse om, at deres kontinentalsokkel skal være omfattet af overenskomsten. Se punkt 1 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 3.

Danmarks DBO'er indeholder en definition af Danmark. 

Definition af Danmark i DBO'erne

I DBO'erne defineres Danmark altid grundlæggende som Kongeriget Danmark eksklusive Færøerne og Grønland. Det skyldes, at Færøerne og Grønland har fuld selvbestemmelsesret i skattemæssige anliggender.

Danmarks havretlige kontinentalsokkel er omfattet af definitionen. Det gælder både selve havbunden, ressourcer i undergrunden og de overliggende vande.

Se også

Se også afsnit C.F.9.1 om at Færøerne og Grønland er skattemæssigt selvstændige. 

Den kompetente myndighed

Modeloverenskomsten forudsætter, at de lande, der indgår DBO'en, hver skal indsætte en definition af deres "kompetente myndighed". Se modeloverenskomsten artikel 3, stk. 1, litra f. "Kompetent myndighed" er en fast brugt betegnelse for den myndighed inden for landet, som har den praktiske kontakt til det andet land i anliggender, der angår DBO'en.  

I nyere DBO'er er den danske kompetente myndighed altid "skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder". I ældre DBO'er kan ministeren være "ministeren for skatter og afgifter" eller "finansministeren". Det har ingen praktisk betydning, hvad der står.

Det står ikke i DBO'erne, hvem den befuldmægtigede stedfortræder er. Det står derimod i bekendtgørelse om den kompetente myndighed. Se BEK 1029 af 24.10.2005. Her er det fastsat, at Danmarks kompetente myndighed er Skatteforvaltningen.

Den kompetente myndighed har en række forskellige funktioner, som er placeret hos forskellige enheder i Skatteforvaltningen:

 • Kompetent myndighed efter artikel 25 om den gensidige aftaleprocedure (MAP) er for såvel fysiske som juridiske personer:

  • Sager, der vedrører modeloverenskomstens artikel 7 og artikel 9:

Skattestyrelsen Store Selskaber - Kompetent Myndighed, Copenhagen Towers 1, Hannemanns Allé 25, 2300 København S.

eller pr. mail til store-selskaber-sikker-post@sktst.dk

  • Øvrige sager:

Skattestyrelsen Jura - Kompetent Myndighed, Copenhagen Towers 1, Hannemanns Allé 25, 2300 København S.

eller pr. mail til HovedpostkasseJura@SKTST.dk

 

Kompetent myndighed efter artikel 26 om udveksling af oplysninger, er:

Skattestyrelsen, Særlig Kontrol, CEBIS 2 - Kompetent myndighed, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg. 

For automatisk udveksling af oplysninger er det dog Skattestyrelsen, Person, Udland, Kompetent Myndighed - Udland 13, Toldbodgade 3, 8900 Randers.

 

Kompetent myndighed efter artikel 27 om bistand til inddrivelse af skattekrav, er:

Gældsstyrelsen, International Inddrivelse, Pionér Allé 1, 6270 Tønder.

Se også

 • C.F.8.2.2.25 (artikel 25) om gensidige aftaler
 • C.F.8.2.2.26.2.2 (artikel 26) om udveksling af oplysninger
 • C.F.8.2.2.27 (artikel 27) om bistand til inddrivelse af skattekrav.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.