Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.14 Artikel 14: Frit erhverv

Indhold

Dette afsnit handler om artikel 14 i OECD's modeloverenskomst fra før 2000, der vedrører beskatning af personer, der udøver frit erhverv.

Afsnittet indeholder:

 • Artikel 14 udgået af modeloverenskomsten
 • DBO'er uden regel om frit erhverv
 • Modeloverenskomstens begreb frit erhverv
 • Beskatningsretten til indkomst ved frit erhverv.

Artikel 14 udgået af modeloverenskomsten

Modeloverenskomstens artikel 14 er udgået af modeloverenskomsten i 2000, men den findes stadig som artikel 14 i FN's modeloverenskomst. Artikel 14 om frit erhverv findes fortsat i mange danske DBO'er.

OECD-landene besluttede i 2000 at fjerne modeloverenskomstens artikel 14 fra modeloverenskomsten, fordi frit erhverv også er dækket af modeloverenskomstens artikel 7, der handler om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed. Se kommentaren til modeloverenskomstens artikel 14.

Artikel 14 og artikel 7 om fordeling af beskatningsretten:

 • I modeloverenskomstens artikel 7 er det afgørende for fordelingen af beskatningsretten, om personen har et fast driftssted i det land, hvor vedkommende ikke er hjemmehørende.
 • I modeloverenskomstens artikel 14 er det afgørende, om personen har et fast sted i det andet land.

OECD konkluderede i 2000, at der ikke var nogen bevidst forskel på de to begreber fast driftssted og fast sted (engelsk henholdsvis "permanent establishment" og "fixed base").

Derudover har det i praksis vist sig vanskeligt at skelne imellem aktiviteter, der skulle henføres til modeloverenskomstens artikel 7, og aktiviteter, der skulle henføres til modeloverenskomstens artikel 14. 

Se også

 • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om begrebet hjemmehørende
 • C.F.8.2.2.5.2.1 (artikel 5) om fast forretningssted
 • C.F.8.2.2.7.1 (artikel 7) om beskatningsretten til fortjeneste ved erhvervsvirksomhed.

DBO'er uden regel om frit erhverv

I DBO'er, der ikke indeholder en artikel om frit erhverv, er frit erhverv omfattet af modeloverenskomstens artikel 7, der handler om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed.

Det er afgørende for fordelingen af beskatningsretten, om personen, der driver frit erhverv, har et fast driftssted i det land, hvor han ikke er hjemmehørende. Dette afgøres efter modeloverenskomstens artikel 5 om fast driftssted. Se punkt 1.1. i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 5 og punkt 77 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 7.

Bemærk

I de nyere DBO'er, der mangler artiklen om frit erhverv, er den efterfølgende nummerering af artiklerne selvfølgelig påvirket af det. Artiklen om indkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold er i de nyere DBO'er ikke artikel 15, men artikel 14, og så fremdeles.

Se også

 • C.F.8.2.2.3.1.4 (artikel 3) om begrebet erhvervsvirksomhed
 • C.F.8.2.2.5.2.1 (artikel 5) om fast forretningssted for personer, der udøver frit erhverv
 • C.F.8.2.2.7.1 (artikel 7) om beskatningsretten til fortjeneste ved erhvervsvirksomhed.

Modeloverenskomstens begreb frit erhverv

Modeloverenskomstens artikel 14, stk. 2 (før 2000), nævner nogle eksempler på, hvad der skal forstås ved frit erhverv.

Det er

 • Selvstændig videnskabelig, litterær, kunstnerisk, uddannelses- eller undervisningsmæssig virksomhed og
 • Selvstændig virksomhed som læge, advokat, ingeniør, tandlæge og revisor.

Bemærk

Opregningen er ikke udtømmende. 

Begrebet omfatter ikke egentlig erhvervsmæssig virksomhed, som er omfattet af artikel 7.

Begrebet omfatter heller ikke professionelle tjenesteydelser, som yderen modtager løn for. De er i stedet omfattet af modeloverenskomstens artikel 15 om indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold.

Bemærk

For at en person kan blive omfattet af artikel 14 om frit erhverv skal der være tale om en person, der efter de nationale interne skatteregler anses for at udøve selvstændig virksomhed vedrørende det specifikke arbejde, der udføres i landet.

En udlænding, der fx underviser i Danmark, skal efter interne danske regler anses for selvstændigt erhvervsdrivende og ikke lønmodtager vedrørende det specifikke udførte arbejde i Danmark  for at blive omfattet af artikel 14. Er personen reelt i et lønmodtagerforhold, skal vederlaget beskattes efter artikel 15. Se afsnit C.C.1.2 om lønmodtager contra selvstændigt erhvervsdrivende og afsnit A.B.4.1.1.1 Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag om indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.

Se også

 • C.F.8.2.2.7 (artikel 7) om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed
 • C.F.8.2.2.15 (artikel 15) om indkomst ved personligt arbejde i ansættelsesforhold.

Beskatningsretten til indkomst fra frit erhverv

Hovedregel

Indkomst fra frit erhverv kan kun beskattes i det land, hvor udøveren er hjemmehørende. Se modeloverenskomstens artikel 14, stk. 1 (før 2000).

Undtagelse

Hvis den, der udøver frit erhverv, har et fast sted til rådighed i det andet land, kan også det andet land (kildelandet) beskatte indkomsten fra frit erhverv. Kildelandet kan dog kun beskatte den del af indkomsten, der kan henføres til det faste sted. Se modeloverenskomstens artikel 14, stk. 1 (før 2000).

Bemærk

Begrebet fast sted betyder i realiteten det samme som et fast forretningssted. Se afsnit C.F.8.2.2.5.1 Generelt om fast driftssted om, hvad et fast forretningssted er. Se også afsnit C.F.8.2.2.7.2.2 om, hvordan man opgør fortjeneste i et fast driftssted, og herunder bl.a. hvilke udgifter der kan henføres til et fast driftssted.

Særlig undtagelse

Nogle DBO'er, der stadig indeholder modeloverenskomstens artikel 14, indeholder også en undtagelse, der handler om personer, der ikke har et fast sted til rådighed. Hvis den person, der udøver frit erhverv i det land, hvor han ikke er hjemmehørende, opholder sig i det andet land i mindst 183 dage inden for enhver 12 måneders periode, kan det andet land som kildeland beskatte indkomsten fra frit erhverv. Kildelandet kan dog kun beskatte den del af indkomsten, der svarer til den del af det frie erhverv, der er udøvet i kildelandet.

Denne undtagelse findes i artikel 14 i FN's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.1.1 Dobbeltbeskatning under afsnittet modeloverenskomster. Den tidsmæssige afgrænsning er parallel med den, der findes i artikel 15, stk. 2, i modeloverenskomsten. Den handler om arbejdslandets ret til som kildelandet at beskatte indkomst fra personligt arbejde i tjenesteforhold. Se afsnit C.F.8.2.2.15.2.2 183-dages-reglen om 183-dages-reglen.

Se også

 • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst, kilde- og bopælsland
 • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om begrebet hjemmehørende.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.