Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.13.2.7 Dansk særregel om fraflytterbeskatning

Reglens baggrund

Nogle nyere danske DBO'er indeholder en særlig regel om fordeling af beskatningsretten til kapitalgevinster, når en person, der er hjemmehørende i det ene land, bliver hjemmehørende i det andet land.

Reglen har til hensigt at tage hensyn til de danske regler om fraflytningsbeskatning, som betyder, at Danmark i et vist omfang beskatter urealiserede kapitalgevinster, når en persons fulde skattepligt til Danmark ophører.

Reglens indhold

Når det land, som personen flytter fra, har beskattet urealiserede kapitalgevinster ved fraflytningen, fraskriver det land, som personen flytter til, sig retten til siden hen at beskatte personens kapitalgevinster i det omfang, de er opstået forud for flytningen.   

Formålet med reglen er, at personen undgår dobbeltbeskatning af kapitalgevinsten.

I de DBO'er hvor denne bestemmelse er med, står den typisk som sidste stykke i artikel 13. Bestemmelsen kan være suppleret af en mere generel regel, der handler om enhver flytning af økonomiske aktiviteter fra det ene land til det andet.

Bemærk

I de DBO'er, hvor særreglen ikke er med, ligger beskatningsretten til kapitalgevinster som udgangspunkt i det land, hvor personen er hjemmehørende på det tidspunkt, hvor kapitalgevinsten realiseres. Dette er hovedreglen i modeloverenskomstens artikel 13, stk. 1. Det nuværende bopælsland beskatter typisk hele kapitalgevinsten uden hensyn til, at en del af kapitalgevinsten også er beskattet ved fraflytning. Herved opstår der dobbeltbeskatning.

Der er ikke tale om en form for dobbeltbeskatning, der skal afhjælpes gennem DBO'en. Det nuværende bopælsland er ikke forpligtet til at give lempelse for skat, der er betalt i et tidligere bopælsland forud for flytningen. Eventuel lempelse skal derfor ske efter de interne skatteregler i fraflytterlandet.    

Bemærk

Nogle DBO'er indeholder en mere generel bestemmelse om at DBO'ens regler ikke berører et lands ret til at gennemføre fraflytterbeskatning.

Uanset en sådan bestemmelse anser Danmark fraflytterbeskatning for at være sket, da personen stadig var fuldt skattepligtig til Danmark, og dermed inden personen blev omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Der er derfor ikke tale om en form for dobbeltbeskatning, der skal afhjælpes gennem en DBO. Eventuel lempelse skal derfor ske efter de interne danske regler.

Se også

  • C.B.2.14.2 om beskatning af aktier ved fraflytning
  • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst
  • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om begrebet hjemmehørende
  • C.F.8.2.2.23 (artikel 23) om lempelse efter DBO'erne
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.