Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.11.4.2 Kina - Gennemgang af DBO'en

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 29 og den tilhørende protokol, punkt 1 - 2.

Afsnittet indeholder:

 • DBO'ens 29 artikler
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1.32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

DBO'ens 29 artikler

Artikel 1: Personer omfattet af aftalen

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: Skatter omfattet af aftalen

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

DBO'en omfatter ikke formueskat.

Bemærk

Kinesisk Business Tax er ikke omfattet af overenskomsten, idet den anses for en afgift. Se SKM2008.927.SR.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark og dækker også ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som efter dansk lovgivning og efter international ret er eller senere måtte blive betegnet som et område, hvor Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til:

 • efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og
 • anden virksomhed med henblik på økonomisk efterforskning og udnyttelse af området

DBO'en omfatter ikke Færøerne og Grønland.

"Statsborgere" betyder alle fysiske personer, som har statsborgerskab i en af de kontraherende stater, og alle juridiske personer, som er oprettet eller organiseret i henhold til denne kontraherende stats lovgivning, samt alle organisationer som, uden at være juridiske personer, i skattemæssig henseende behandles som juridiske personer, der er oprettet eller organiseret i henhold til denne kontraherende stats lovgivning.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende, hvis virkelige ledelse har sit sæde i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i den anden kontraherende stat.

Artiklen indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 4, stk. 1 nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. Artikel 4, stk. 3, nævner ikke kravet om indgåelse af en aftale mellem de to landes kompetente myndigheder.

Se afsnit C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om udtrykket fast driftssted, hvori fast driftssted er udvidet vedrørende:

a) samlearbejde og tilsynsopgaver i forbindelse med bygge-, anlægs- monterings- og samlearbejde,

b) en installation, en borerig eller et skib, der anvendes ved efterforskning eller udnyttelse af naturforekomster og

c) levering af tjenesteydelser, herunder rådgivningsydelser, ved brug af medarbejdere eller andet personale, hvis opgaverne strækker sig over en eller flere perioder, som tilsammen udgør mere end 183 dage inden for en 12-måneders-periode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår.

Se artikel 5, stk. 3. 

I artiklens stk. 4, litra a)-d), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst. 

Af artikel 5, stk. 5, fremgår, at hvis en afhængig agent handler i den ene stat på vegne af et foretagende i den anden stat og har og sædvanligvis udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, anses dette foretagende for at have et fast driftssted i denne stat med hensyn til enhver virksomhed, som denne person påtager sig for foretagendet, medmindre denne persons virksomhed er begrænset til sådan virksomhed, som er nævnt i stykke 4, og som, hvis den var udøvet gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted i henhold til bestemmelserne i dette stykke.

En repræsentant, der udelukkende eller næsten udelukkende arbejder for en virksomhed, skal ikke anses som en uafhængig repræsentant i stk. 6's forstand, hvis det påvises, at dispositionerne imellem parterne ikke er truffet under frie vilkår. Se artikel 5, stk. 6

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8. som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3.

Hvis det har været sædvane at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af fordeling af foretagendets samlede fortjeneste, skal dette stadig være muligt. Se artikel 7, stk. 4.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5.

Den fortjeneste, der skal henføres til det faste driftssted, skal opgøres efter samme metode år for år, medmindre der er grunde for en anden fremgangsmåde. Se artikel 7, stk. 6.

Bemærk

Artiklen omfatter ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om sekundær justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Skibs- og luftfart

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved skibs- eller luftfartsvirksomhed i international trafik kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 8, stk. 1.

Artiklen omfatter også fortjeneste ved:

 • udlejning af skibe og fly uden besætning (bareboat-charter), og
 • anvendelse, rådighedsstillelse eller udleje af containere (herunder anhængere og lignende udstyr til transport af containere), der anvendes til transport af varer

Se artikel 8, stk. 2.

Hvis den virkelige ledelse har sit sæde om bord på et skib, skal foretagendet anses for at have sit sæde i den kontraherende stat, i hvilken skibet har sit hjemsted, eller, såfremt et sådant ikke findes, i den kontraherende stat, hvor skibets reder er hjemmehørende. Se artikel 8, stk. 3.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se protokollen, punkt 1.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Forbundne foretagender

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECD's modeloverenskomst artikel 10, afsnit C.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte.

Kildelandet kan beskatte bruttobeløbet af udbytter med 10 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Hvis det modtagende selskab direkte ejer mindst 25 pct. af kapitalen i det udbetalende selskab, som anses for hjemmehørende i kildelandet, og det modtagende selskab (dog ikke interessentskab) anses for at være den retmæssige ejer af udbyttet, kan kildelandet kun beskatte bruttobeløbet af udbytter med 5 pct.  Der er ikke noget krav om, at kapitalandelen skal have været ejet i en bestemt periode inden udbetalingen af udbyttet. Se stk. 2, litra a).

Artikel 10 finder ikke anvendelse i de situationer, hvor den retmæssige ejer af udbyttet driver erhverv i den stat, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende, gennem et dér beliggende fast driftssted eller udøver frit erhverv gennem et dér beliggende fast sted. Se nærmere om den situation i artikel 10, stk. 4.

Artiklen indeholder en antimisbrugsbestemmelse. Se artikel 10, stk. 6. Dette betyder, at begrænsningerne i kildelandets beskatningsret ikke gælder for udbytter, hvis de pågældende aktier eller andre rettigheder er oprettet eller erhvervet med et hovedformål om at drage fordel af bestemmelsen.

Det vil afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL (ligningsloven) § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber). 

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 Tilbagebetaling af udbytteskat om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan beskatte renter med højst 10 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 11, stk. 2. Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Renter, der tilfalder det andet lands regering eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed, det andet lands centralbank eller enhver anden offentlig institution er fritaget for skat. Dette gælder også renter til en person hjemmehørende i det andet land med gældsfordringer, som er finansieret, garanteret eller sikret af dette andet lands regering eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed, dette andet lands centralbank eller enhver offentlig institution i dette land. Se artikel 11, stk. 3.

Udtrykket "centralbank" henviser til Kinas Folkebank (the People's Bank of China) og til Danmarks Nationalbank, og udtrykket "offentlig institution" henviser til:

I Kina:

 • Kinas Udviklingsbank (the China Development Bank)
 • Kinas Udviklingsbank for Landbrug (the Agricultural Development Bank of China)
 • Kinas Eksport-Importbank (the Export-Import Bank of China)
 • Nationalrådet for den Sociale Sikringsfond (the National Council for Social Security Fund)
 • Kinas Eksport & Kreditforsikringsselskab (the China Export & Credit Insurance Corporation)
 • Kinas Investeringsselskab (China Investment Corporation), og
 • enhver institution fuldt ud ejet af Kinas regering, således som der fra tid til anden måtte blive opnået enighed mellem de kontraherende staters kompetente myndigheder om

I Danmark:

 • Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU)
 • Eksportkreditfonden
 • Vækstfonden
 • enhver institution fuldt ud ejet af Danmarks regering, således som der fra tid til anden måtte blive opnået enighed mellem de kontraherende staters kompetente myndigheder om

Se protokollen, punkt 2.

Artiklen indeholder en antimisbrugsbestemmelse. Se artikel 11, stk. 8. Dette betyder, at begrænsningerne i kildelandets beskatningsret ikke gælder for renter af en gældsfordring, som er oprettet eller erhvervet med hovedformål om at drage fordel af bestemmelsen.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECD's modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties.

Royalties kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Se artikel 12, stk. 1 og 2.

"Royalties" omfatter også film eller bånd beregnet på udsendelse i radio eller fjernsyn samt betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af, eller retten til at anvende (leasing) industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr. Se artikel 12, stk. 3.

Kildelandet kan beskatte royalties med højst 10 pct. af bruttobeløbet. Royalties i form af betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af, eller retten til at anvende (leasing) industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr kan kildelandet  beskatte med højst 10 pct. af 70 pct. af bruttobeløbet af royaltybeløbet. Se artikel 12, stk. 2.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, der betaler royalties, eller fra det lands regering, den lokale myndighed eller den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra. Se artikel 12, stk. 5. Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes.

Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 Royalty og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3 Modtager af udbytte.

Artiklen indeholder en antimisbrugsbestemmelse. Se artikel 12, stk. 7. Dette betyder, at begrænsningerne i kildelandets beskatningsret ikke gælder for royalties for en rettighed, som er oprettet eller erhvervet med et hovedformål om at drage fordel af bestemmelsen.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 Beskatningsretten til royalties om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Eksempel

Skatterådet bekræftede, at udgifter i form af Business Tax, Flood Prevention Tax mv., der af de kinesiske skattemyndigheder opkræves samtidig med, at et kinesisk datterselskab udbetaler royalty til det danske moderselskab, ved den danske skatteopgørelse kan fradrages som driftsomkostninger ved opgørelsen af royaltyindkomsten. Kinesisk Business Tax er ikke omfattet af DBO'en mellem Danmark og Kina, idet den anses for at være en afgift. Se SKM2008.927.SR.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artiklen afviger fra OECD' modeloverenskomst.

Fortjeneste, der erhverves af et foretagende ved salg af skibe eller fly, som anvendes i international trafik af foretagendet, eller af containere anvendt i international trafik, eller af rørlig ejendom, som er knyttet til driften af sådanne skibe, fly eller containere, kan kun beskattes i den stat, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 13, stk. 3.

Fortjeneste, som er person, der er hjemmehørende i en stat, erhverver ved salg af aktier, hvis værdi for mere end 50 pct.’s vedkommende direkte eller indirekte hidrører fra fast ejendom beliggende i den anden stat, kan beskattes i denne anden stat. Der er ikke anført nogen bestemt tidsperiode før salget, hvor betingelserne skal være opfyldt. Andre ejerandele, som ligner aktier, er ikke omfattet af bestemmelsen. 

Hvis en person eller et selskab, der er hjemmehørende i det ene land, sælger aktier i et selskab, som er hjemmehørende i det andet land, kan dette andet land beskatte gevinst ved salget, hvis sælgeren på noget tidspunkt inden for 12 måneder før salget har ejet mindst 25 pct. af kapitalen i selskabet. Se artikel 13, stk. 5.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se protokollen, punkt 1.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Frit erhverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten fra 2000.

Kildelandet kan også beskatte indkomst fra personer, der driver frit erhverv uden fast sted, hvis personen opholder sig i landet i en eller flere perioder, der tilsammen overstiger 183 dage inden for en 12-måneders-periode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår. Se artikel 14, stk. 1, litra b.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.14 Artikel 14: Frit erhverv om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Personligt arbejde i ansættelsesforhold

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Vederlag for personligt arbejde, der udføres om bord på et skib eller et fly i international trafik, kan beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.

Se også

Se også

Artikel 16: Bestyrelseshonorarer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan ikke beskatte vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk efter artikel 17, når virksomheden er udført efter aftale om kulturudveksling indgået mellem begge landes regeringer. Se artikel 17, stk. 3.

Bemærk

Artikel 17 anvendes ikke på optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, medmindre de optræder i forbindelse med offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 19, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 18: Pensioner og sociale ydelser

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Regel

Private pensioner og andre lignende vederlag, der stammer fra et tidligere ansættelsesforhold, kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 18, stk. 1. Denne bestemmelse svarer til modeloverenskomsten artikel 18. Andre private pensioner er omfattet af artikel 21 om andre indkomster.

Undtagelse - kildelandsbeskatning

Kildelandet kan beskatte private pensioner og andre lignende vederlag, hvis:

 • modtageren har haft fradrag i kildelandet for betalte bidrag til pensionsordningen, eller
 • modtageren ikke er blevet beskattet i kildelandet af bidrag, som er indbetalt af en arbejdsgiver.

Kildelandet kan i disse tilfælde beskatte alle private pensionsudbetalinger, uanset om de stammer fra et tidligere ansættelsesforhold eller ikke. Se artikel 18, stk. 3.

Overgangsregel

Personer, som den 14. november 2012 var hjemmehørende i Kina og som på denne dato var begyndt at modtage pension fra Danmark, som kun kunne beskattes i Kina efter artikel 18, stk. 1, i den tidligere DBO, er fritaget for beskatning af pensionen i Danmark, så længe personen forbliver hjemmehørende i Kina. Reglen gælder for private pensioner og andre lignende vederlag, der stammer fra et tidligere ansættelsesforhold. Se Lov nr. 1229 af 18. december 2012 § 3.

Sociale ydelser

Pensioner og andre lignende betalinger, der udbetales efter en offentlig velfærdsordning under det sociale sikringssystem i kildelandet, kan kun beskattes i kildelandet. Se artikel 18, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 19: Vederlag og pensioner vedrørende offentlige hverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 19 anvendes kun på vederlag, der optjenes for udførelse af hverv med myndighedsfunktioner for staten eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed.

Se afsnit C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 20: Studerende

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.20 Artikel 20: Studerende om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Andre indkomster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Hvis der mellem indbyrdes forbundne parter er aftalt andre vilkår, end der ville være gældende i et frit marked, anvendes artiklen kun på den del af indkomsten, som ville være aftalt i et frit marked. Den overskydende del af indkomsten kan beskattes i begge lande i henhold til interne skatteregler og under hensyntagen til aftalen andre bestemmelser. Se artikel 21, stk. 3.

Artiklen indeholder en antimisbrugsbestemmelse. Se artikel 21, stk. 4. Dette betyder, at begrænsningerne i kildelandets beskatningsret ikke gælder for indkomst af en rettighed, som er oprettet eller erhvervet med et hovedformål om at drage fordel af bestemmelsen.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 22: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Kina kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 22, stk. 2, litra a og b.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Kina, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Kina. Se artikel 22, stk. 2, litra c.

Kina giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Danmark kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 22, stk. 1, litra a.

Hvis et selskab, der er hjemmehørende i Kina, modtager udbytte fra et datterselskab, der er hjemmehørende i Danmark, vil Kina nedsætte beskatningen af udbytterne med både den danske skat af udbytterne og med den del af datterselskabets danske selskabsskat, som ligger til grund for udbyttet. Denne regel gælder kun, hvis det kinesiske selskab ejer mindst 20 pct. af kapitalen i det danske selskab. Se artikel 22, stk. 1, litra b.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 23: Forskelligt

Artiklen afviger fra OECD' modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Artiklen indeholder en bestemmelse, der medfører, at aftalen ikke begrænser Danmark eller Kinas ret til at anvende intern lovgivning og forholdsregler vedrørende hindring af skatteunddragelse og skattesvig. Dette må dog ikke medføre beskatning i strid med DBO'en.

Se også

Se også DBO'en artikel 23 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 24: Ikke-diskriminering

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 24, stk. 2, om statsløse personer.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 25: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.2.2.25 om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 26: Udveksling af oplysninger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 26, stk. 4, om anmodning om oplysninger og artikel 26, stk. 5, om at nægte at afgive oplysninger.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 27: Personer ansat ved diplomatiske og konsulære repræsentationer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 28: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 28. december 2012 og har virkning fra 1. januar 2013.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Territorial udvidelse om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 29: Opsigelse

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

DBO'en kan ikke opsiges i de første 5 år efter den er trådt i kraft.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Ikrafttræden om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2020.382.SR

Spørger havde boet i Kina i 20 år, hvor hun havde sin virksomhed, men hun havde opholdt sig i Danmark siden den 13. marts 2020. Hun kunne ikke rejse hjem pga. Covid-19 situationen.

Hun havde den 1. juni 2020 købt en lejlighed her i landet, som primært skulle anvendes til udlejning, spørger ville kun benytte den selv i forbindelse med ferier mv.

Skatterådet fandt, at spørger ikke ville blive fuldt skattepligtig efter bopælsreglen i KSL (kildeskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1, som følge af arbejde i Danmark.

Da spørger havde købt en lejlighed og havde en bopæl her i landet fra 1. juni 2020, ville spørger imidlertid blive fuldt skattepligtig, hvis hun havde et uafbrudt ophold i Danmark, der var længere end 3 måneder regnet fra 1. juni 2020, det vil sige hvis opholdet ikke var afsluttet senest 1. september 2020. Spørgers fulde skattepligt ville indtræde med virkning fra den 1. juni 2020, medmindre spørgers uafbrudte ophold i Danmark varede så længe, at KSL (kildeskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2 (6-måneders-reglen) fandt anvendelse.

Spørgers fulde skattepligt ville genindtræde, hvis hun opholdt sig her i landet i et tidsrum af mindst 6 måneder regnet fra den 13. marts 2020, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, jf. KSL (kildeskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2, med virkning fra opholdets begyndelse, det vil sige fra den 13. marts 2020.

Endvidere ville hun blive fuldt skattepligtig, hvis hun fik samlede ophold i Danmark på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, regnet fra 1. juni 2020.

Det fulgte af Danmarks DBO med Kina, at Kina som udgangspunkt havde den udelukkende beskatningsret til indtægterne fra spørgers virksomhed i Kina. Men hvis der var en del af spørgers indkomst, som kunne betragtes som erhvervet ved virksomhed udøvet i Danmark, ville denne del af indkomsten også kunne beskattes i Danmark, hvis spørgers ophold i Danmark kom til at strække sig over en eller flere perioder, der tilsammen udgjorde mindst 183 dage inden for en 12-månedersperiode, der begyndte eller sluttede i det pågældende skatteår.

SKM2008.927.SR

Artikel 12. Skatterådet bekræftede, at udgifter i form af Business Tax, Flood Prevention Tax mv., der af de kinesiske skattemyndigheder opkræves samtidig med, at et kinesisk datterselskab udbetaler royalty til det danske moderselskab, ved den danske skatteopgørelse kan fradrages som driftsomkostninger ved opgørelsen af royaltyindkomsten. Kinesisk Business Tax er ikke omfattet af DBO'en mellem Danmark og Kina, idet den anses for at være en afgift.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.