Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.19.4.2 Thailand - Gennemgang af DBO'en

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 31 og den tilhørende protokol, punkt 1 - 5.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1.32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

DBO'en omfatter ikke formueskat.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmarks kontinentalsokkel er omfattet.

DBO'en omfatter ikke Grønland og Færøerne.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder i denne overenskomst enhver transport med skib eller luftfartøj, undtagen når sådanne skibe eller luftfartøjer udelukkende anvendes mellem steder i den anden kontraherende stat.

Artiklen indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning. 

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Hvis en ikke-fysisk person er hjemmehørende i begge lande, skal de kompetente myndigheder i begge lande søge at afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale. Så længe en sådan aftale ikke er opnået, skal denne person i hvert land anses for ikke at være hjemmehørende i det andet land. Se artikel 4, stk. 3.

Artikel 4, stk. 1 nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. 

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Udtrykket fast driftssted omfatter en gård eller en plantage samt et pakhus, i tilfælde hvor en person stiller lagerfaciliteter til rådighed for andre. Se artikel 5, stk. 2, litra g og h.

En byggeplads, et anlægs, monterings-, eller samlearbejde eller tilsynsopgaver i forbindelse hermed udgør et fast driftssted, hvis sådanne arbejder varer mere end 6 måneder. Se artikel 5, stk. 2, litra i.

Virksomhed, der leverer tjenesteydelser, herunder rådgivningsydelser, får fast driftssted i kildelandet, når arbejdet varer i mindst 6 måneder inden for en 12-måneders periode. Se artikel 5, stk. 2, litra j.

Stiller en person et pakhus eller enhver anden indretning til rådighed for andre personer for at oplagre varer, skal han anses for at udøve virksomhed i landet gennem et fast driftssted. Se protokollen, punkt 1, nr. 1.

Anvendelsen af indretninger til udlevering i artikel 5, stk. 3, litra a og b, skal anses for at udgøre et fast driftssted, hvis disse anvendes som salgssted. Se protokollen, punkt 1, nr. 2. 

I artiklens stk. 4, litra a)-d), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af artiklens stk. 5 fremgår,  at hvis en afhængig agent handler i en stat på vegne af et foretagende i den anden stat, skal dette foretagende anses for at have et fast driftssted i den førstnævnte stat, hvis en sådan person:

(a)har og sædvanligvis udøver i den førstnævnte stat en fuldmagt til at indgå aftaler på foretagendets vegne, med mindre denne persons virksomhed er begrænset til indkøb af varer for foretagendet;

b) ikke har en sådan fuldmagt, men sædvanligvis i den førstnævnte stat opretholder et varelager tilhørende foretagendet, hvorfra han regelmæssigt effektuerer ordrer eller leverer varer på foretagendets vegne; eller

c) ikke har en sådan fuldmagt, men sædvanligvis modtager ordrer i den førstnævnte stat udelukkende eller næsten udelukkende for foretagendet og for andre foretagender som kontrolleres af dette eller har en kontrollerende interesse i det.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8, som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Hvis et ejerskab af aktier eller andre selskabsrettigheder berettiger ejeren til at benytte fast ejendom, der tilhører selskabet, kan indkomsten fra direkte brug, udlejning eller benyttelse i enhver anden form af sådan nydelsesret beskattes i det land, hvor den faste ejendom ligger. Se artikel 6, stk. 4.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3.

Hvis det har været sædvane at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af fordeling af foretagendets samlede fortjeneste, skal dette stadig være muligt. Se artikel 7, stk. 4.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5.

Den fortjeneste der skal henføres til det faste driftssted, skal opgøres efter samme metode år for år, medmindre der er grunde for en anden fremgangsmåde. Se artikel 7, stk. 6.

Artiklen skal kunne bruges til skatteligningen af en person i det andet kontraherende land i de tilfælde, hvor de oplysninger, der står til rådighed for skattemyndighederne i dette land, er utilstrækkelige til at fastsætte denne persons skattepligtige fortjeneste. Dog under forudsætning af at resultatet er i overensstemmelse med principperne i artiklen. Se protokollen, punkt 2.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om korresponderende justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Skibsfart og luftfart

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Indkomst eller fortjeneste ved drift af luftfartøjer i international trafik kan kun beskattes i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 8, stk. 1.

Indkomst eller fortjeneste ved drift af skibe i international trafik kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Kildelandet skal reducere skatten med et beløb svarende til 50 pct. Se artikel 8, stk. 2.

Artiklen omfatter indkomst og fortjeneste fra brug, rådighedsstillelse eller udleje af containere, herunder anhængere, pramme og lignende udstyr til transport af containere. Se artikel 8, stk. 3.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 8, stk. 5.

Den laveste skattesats, som anvendes af Thailand på indkomst ved drift af skibe i international trafik, skal finde anvendelse på denne DBO. Se protokollen, punkt 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Forbundne foretagender

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artiklen afviger fra OECD’s modeloverenskomst, se nærmere om OECD’s modeloverenskomst artikel 10, C.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte.

Kildelandet kan beskatte udbytter med 10 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Artikel 10 finder ikke anvendelse i de situationer, hvor den retmæssige ejer driver erhverv i den stat, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende, gennem et fast driftssted eller udøver frit erhverv. Se nærmere om den situation i artikel 10, stk. 4.

DBO'en indeholder en mestbegunstigelsesbestemmelse angående beskatning af udbytter. Se protokollen, punkt 4.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL (ligningsloven) § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Bemærk

Der gælder en subsidiær beskatningsret, jf. artikel 24, stk. 4: "I tilfælde hvor indkomst i henhold til bestemmelserne i denne overenskomst er fritaget for dansk skat, og hvor en fysisk person i henhold til den gældende lovgivning i Thailand er skattepligtig af den nævnte indkomst for så vidt angår det beløb, som er overført til eller modtaget i Thailand og ikke for så vidt angår hele beløbet, skal den fritagelse, der skal gives i Danmark efter denne overenskomst, kun omfatte den del af indkomsten, som er beskattet i Thailand."

Bemærk

Der kan pålignes en "branch profits tax", det vil sige en skat på faste driftssteders overskud (ud over den almindelige selskabsskat) svarende til udbytteskatten efter denne artikel.

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Renter kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet.

Hvis modtageren er et selskab er kildelandets beskatningsret dog begrænset til højst 10 pct. af bruttobeløbet, hvis udbetaleren er en finansiel institution, og højst 15 pct. af bruttobeløbet i alle andre tilfælde. Se artikel 11, stk. 2.

Renter betalt af lån ydet, garanteret eller sikret af en regering, nationalbanken eller enhver styrelse eller ethvert organ (herunder en finansiel institution) der fuldt ud er ejet eller er kontrolleret af denne regering er fritaget for skat i kildelandet. Se artikel 11, stk. 3.

Hvis modtageren er en fysisk person er kildelandets beskatningsret ikke begrænset.

Bemærk

Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Renter i forbindelse med lån, der er ydet, garanteret eller sikret af regeringen, nationalbanken eller enhver anden styrelse eller ethvert organ (herunder en finansiel institution), som fuldt ud er ejet eller kontrolleret af regeringen, er fritaget for beskatning i kildelandet. Se artikel 11, stk. 3.

"Renter" omfatter også rente betalt i forbindelse med kreditsalg og gebyrer og provisioner betalt i forbindelse med optagelse af lån. Se protokollen, punkt 5.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECDs modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties.

Royalties kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Kildelandet kan højst beskatte med

 • 5 pct. af bruttobeløbet for vederlag for anvendelse af eller retten til at anvende enhver ophavsret til litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde
 • 15 pct. af bruttobeløbet i andre tilfælde.

Se artikel 12, stk. 2.

"Royalties" omfatter også vederlag for film og bånd anvendt til udsendelse i fjernsyn eller radio samt vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende (leasing) industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr. Se artikel 12, stk. 3.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, der betaler royalties, eller det land, hvor en lokal myndighed eller den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra. Se artikel 12, stk. 5. Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 Royalty og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3 Modtager af udbytte.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 Beskatningsretten til royalties om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved salg af containere (herunder anhængere, pramme og lignende udstyr til transport af containere) kan kun beskattes i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 13, stk. 4.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 13, stk. 6.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomsten artikel 13, stk. 4, om beskatning i kildelandet af fortjeneste ved salg af aktier i ejendomsaktieselskaber. Denne fortjeneste er derfor omfattet af artikel 13, stk. 5 (opsamlingsbestemmelse).

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Frit erhverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten i 2000.

Kildelandet kan også beskatte indkomst fra personer, der driver frit erhverv uden fast sted, hvis opholdet i landet i en eller flere perioder tilsammen overstiger 90 dage inden for en 12-måneders periode.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.14 Artikel 14: Frit erhverv om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Vederlag for personligt arbejde, som udføres ombord på et skib eller luftfartøj, der anvendes i international trafik, kan kun beskattes der, hvor skibs- eller luftfartsvirksomheden er hjemmehørende. Se artikel 15, stk. 4.

Lønindkomst, som en person, der er hjemmehørende i Danmark, har tjent ved arbejde ombord på et af SAS' luftfartøjer i international trafik, kan kun beskattes i Danmark. Se artikel 15, stk. 4.

Løn til ledende direktører er omfattet af DBO'ens artikel 16 om bestyrelseshonorarer.

Se også

Se også

Artikel 16: Bestyrelseshonorar

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen omfatter også gage, løn og lignende vederlag til funktionærer i en ledende direktørstilling. Se artikel 16, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan ikke beskatte vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk efter artikel 17, når besøget i kildelandet i væsentligt omfang er støttet af offentlige midler fra bopælslandet. Se artikel 17, stk. 3.

Bemærk

Artikel 17 anvendes ikke på optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat. De er enten omfattet af artikel 19, stk. 1, eller af artikel 15 eller 16, hvis der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 19, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 18: Pensioner og livrenter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Alle pensioner kan beskattes i begge lande. Det betyder, at pensioner i forbindelse med tidligere tjenesteforhold, private pensioner, livrenter samt alle sociale pensioner og lignende kan beskattes i kildelandet. Folkepension og førtidspension er omfattet af bestemmelsen.

Hvis den person, der udbetaler indkomsten, har et fast driftssted i et af landene, anses kildelandet i den forbindelse for det sted, hvor det faste driftssted ligger, når pensionen er fratrukket indkomsten af det faste driftssted.

Artiklen indeholder en definition af udtrykket livrente. Se artikel 18, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 19: Offentligt hverv

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Bemærk

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af bestemmelserne i denne artikel og ikke af artikel 17.

Artikel 20: Studerende

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bestemmelsen omfatter udover studerende og praktikanter også personer, der hovedsageligt som hjælp til studier eller forskning har modtaget

 • et stipendium
 • et tilskud
 • en pris

fra en organisation, der er offentlig eller har et formål, der er

 • religiøst
 • velgørende
 • videnskabeligt
 • litterært eller
 • uddannelsesmæssigt.

Personer, der er omfattet af artikel 20, skal ikke beskattes i opholdslandet af

 • beløb, der er modtaget fra udlandet, til dækning af udgifter til underhold, uddannelse, studium, forskning eller oplæring,
 • det pågældende stipendium, tilskud eller pris, uanset om det kommer fra udlandet eller opholdslandet
 • indkomst fra personligt arbejde i opholdslandet, forudsat at indkomsten er nødvendig for personens underhold og uddannelse (gæstestuderendefradrag).

Løn kan fritages for beskatning i en samlet periode på højst 5 år.

Gæstestuderendefradrag

I Danmark er det beløb, der er nødvendigt for en studerendes underhold, fastsat til 46.600 kr. i 2022 (46.700 kr. i 2021). Studerende, der har påbegyndt studieophold i Danmark før 1. januar 2011, er berettiget til fortsat at anvende fradraget for 2010, nemlig 71.000 kr., så længe betingelserne for det er opfyldt.

Se også

Se også afsnit

 • C.F.8.2.2.20.2 om betingelserne for at få fradrag som gæstestuderende
 • C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Professorer, lærere og videnskabsmænd

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Bestemmelsen findes ikke i OECD's modeloverenskomst.

Professorregel

Vederlag for undervisning eller forskning under midlertidigt ophold beskattes ikke i opholdslandet, hvis

 • personen er eller var hjemmehørende i det andet land umiddelbart før besøget i opholdslandet
 • opholdet ikke overstiger 2 år
 • opholdet udelukkende sker med det formål at undervise eller forske
 • opholdet sker efter indbydelse fra et universitet, en læreanstalt, en skole eller anden tilsvarende uddannelsesinstitution, som er godkendt af den kompetente myndighed i opholdslandet
 • forskningen ikke udføres primært til gavn for en eller flere bestemte personer.

Se også

Se også

Artikel 22: Virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Artiklen omfatter virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter (kulbrintevirksomhed). Se artikel 22, stk. 1.

Kulbrintevirksomhed medfører fast driftssted ved virksomhed i mere end 30 dage inden for en 12-måneders periode. Se artikel 22, stk. 2.

Virksomhed med borerigge, der udøves ud for kysten, medfører fast driftssted, hvis virksomheden varer mere end 183 dage inden for en 12-måneders periode. Se artikel 22, stk. 3.

Artiklen indeholder en antimisbrugsbestemmelse rettet imod forbundne foretagenders virksomhed. Se artikel 22, stk. 3.

Se også

Se også

 • LBK nr. 1820 af 16/09/2021 om kulbrinteskatteloven
 • DBO'en artikel 22 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 23: Andre indkomster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Andre indkomster kan beskattes i kildelandet, hvis de stammer fra dette land. Det betyder, at hvis indkomsten er fra et tredjeland kan den kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 23, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 24: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Thailand kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 24, stk. 1, litra a og b.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Thailand, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Thailand. Se artikel 24, stk. 1, litra c.

Thailand giver almindelige creditlempelse på skat af indkomst, som Danmark kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 24, stk. 3.

Subsidiær beskatningsret

Danmark er ikke forpligtet til at nedsætte skat på indkomst, som er skattefritaget i Thailand for en fysisk person, fordi indkomsten ikke er overført eller modtaget i Thailand. Danmark skal fx ikke nedsætte skat på indkomst fra kilder her i landet, der er omfattet af artikel 10-12, hvis modtageren, som er hjemmehørende i Thailand, ikke bliver beskattet i Thailand af indkomsten, fordi den ikke overføres til Thailand. Se artikel 24, stk. 4.

Bestemmelsen gælder for indkomst fra kilder i Danmark, som Thailand har ret til at beskatte efter DBO'en. Se bemærkningerne til L 101/1998.

Bestemmelserne om skattefritagelse (matching credit) i artikel 24, stk. 2, litra d-f, gjaldt kun til og med indkomståret 2009. Se artikel 24, stk. 2, litra g.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 25: Ikke-diskriminering

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomsten artikel 24, stk. 3, 2. punktum, om begunstigelser, lempelser og nedsættelser.

Artiklen finder kun anvendelse på skatter, som er omfattet af denne overenskomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 26: Fremgangsmåde ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure) om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 27: Udveksling af oplysninger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 26, stk. 4, om anmodning om oplysninger og artikel 26, stk. 5, om at nægte at afgive oplysninger.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 29: Territorial udvidelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.29 Artikel 29: Entitlement to benefits om OECD's modeloverenskomst artikel 29.

Artikel 30: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 11. februar 1999 og har virkning fra 1. januar 2000.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Territorial udvidelse om OECD's modeloverenskomst artikel 30.

Artikel 31: Opsigelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Ikrafttræden om OECD's modeloverenskomst artikel 31.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.