Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.1.6.2 Argentina - Gennemgang af DBO'en

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 31 og den tilhørende protokol, punkt 1 - 7.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1.32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artiklen indeholder ikke modelovenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark og dækker også de havområder, der støder op til Danmarks kystlinje, og som Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder eller jurisdiktion over efter international ret.

DBO'en omfatter ikke Færøerne og Grønland.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder i denne overenskomst enhver transport med et skib eller luftfartøj, der anvendes af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til transport af passagerer eller gods bortset fra tilfælde, hvor hovedformålet med transporten er at befordre passagerer eller gods mellem pladser i den anden kontraherende stat.

Artiklen indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Registrering (for ikke fysiske personer) opregnes som tilknytningsmoment. Se artikel 4, stk. 1.

Artikel 4, stk. 1 nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. Artikel 4, stk. 3 nævner ikke kravet om indgåelse af en aftale mellem de to landes kompetente myndigheder.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Efterforskning af mine, olie, gaskilde, stenbrud eller ethvert andet sted udgør et fast driftssted. Se artikel 5, stk. 2.

Efterforskning og udvinding af naturforekomster uden for kysten er særskilt beskrevet i artikel 23. Ordet efterforskning under artikel 5, stk. 3, litra f, har kun betydning ved efterforskning af naturforekomster på land.

Bygnings-, anlægs-, montage- eller installationsarbejde eller tilsynsførende virksomhed i forbindelse dermed, udgør et fast driftssted ved aktivitet i mere end 6 måneder. Se artikel 5, stk. 3, litra a.

Et foretagendes levering af tjenesteydelser, herunder tjenesteydelser af rådgivende art gennem ansatte eller andet personale, udgør et fast driftssted. Se artikel 5, stk. 3, litra b. Tjenesteydelserne skal udføres i det land, hvor betalingerne stammer fra i en eller flere perioder, som tilsammen overstiger 6 måneder inden for en 12-måneders-periode. Hvis tjenesteydelserne er leveret uden for det land, hvor betalingerne stammer fra, skal disse henføres til artiklen om royalties. Se artikel 12 nedenfor.

Fiskerivirksomhed, der varer mere end 3 måneder inden for en 12-måneders-periode, udgør et fast driftssted. Argentina har en økonomisk zone, der strækker sig 200 sømil ud fra kysten, som de har retten til at udnytte. De gældende regler i international ret tillader imidlertid ikke et land at beskatte sådan virksomhed, hvis den finder sted uden for territorialfarvandet, der strækker sig 12 sømil ud fra kysten. Se artikel 5, stk. 3, litra c, og bemærkningerne til DBO'en.

I stk. 4, litra a)-d), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af artiklens stk. 5 fremgår, at en afhængig agent, der handler på foretagendets vegne i den anden stat og har og i den anden stat udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, anses for at have et fast driftssted i denne anden stat med hensyn til hele den virksomhed, som denne person påtager sig for foretagendet (medmindre denne persons virksomhed er begrænset til sådanne forhold, som er nævnt i stykke 4, som, hvis de var udøvet gennem et fast forretningstid, ikke ville gøre dette faste forretningstid til et fast driftssted efter bestemmelserne i nævnte stykke).

En agent skal ikke anses for uafhængig, hvis vedkommende udelukkende eller næsten udelukkende udøver virksomhed for ét foretagende. Se artikel 5, stk. 6.

Ifølge OECD's modeloverenskomst vil en personen ikke anses for at være en uafhængig agent, hvis personen udelukkende - eller næsten udelukkende - arbejder for et eller flere nært forbundne foretagender.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8. som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Et foretagende kan beskattes i driftsstedslandet af den fortjeneste, der vedrører driftsstedet af både salg og virksomhed i øvrigt og som normalt udøves gennem det faste driftssted. Bestemmelserne anvendes ikke, hvis foretagendet kan godtgøre, at et sådant salg eller virksomhed ikke med rimelighed er udøvet af foretagendet. Se artikel 7, stk. 1, litra b og c.

Fortjeneste, som et foretagende erhverver ved forsikringsvirksomhed (inklusiv genforsikring) i et land, beskattes i dette land, selvom foretagendet ikke har et fast driftssted. Skatten må ikke overstige 2,5 pct. af præmiens bruttobeløb. Se artikel 7, stk. 4.

Der er aftalt følgende mellem landene om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed:

 • Et land er ikke forpligtet til at indrømme fradrag for udgifter i videre omfang end det, der er hjemlet i den interne lovgivning. Se artikel 7, stk. 3.
 • Eksport af varer til et foretagende i det andet land skal uanset bestemmelserne i artikel 5, stk. 4, litra d, fortsat være underlagt gældende national lovgivning om eksport. Se artikel 7, stk. 6.
 • Leasing-betalinger i forbindelse med leasing med forkøbsret af maskinelt, videnskabeligt eller industrielt udstyr skal være fritaget for skat i det land, hvor betalingen stammer fra, i overensstemmelse med dette lands interne regler.

Se også protokollen, punkt 1 og 2.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomsten artikel 7, stk. 3, om sekundær justering. 

Artikel 8: Skibsfart, luftfart og containere

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artiklen omfatter også indkomst ved anvendelse, rådighedsstillelse eller udleje af containere (herunder anhængere, pramme og lignende materiel til transport af containere), der anvendes til transport af varer i international trafik. Det er en forudsætning, at disse aktiviteter er et led i skibs- eller luftfartsvirksomheden. Se artikel 8, stk. 2.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 8, stk. 4.

Artikel 9: Indbyrdes forbundne foretagender

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artiklen indeholder en bestemmelse, der anvendes i tilfælde af svig, forsætlig fejl eller forsømmelse. Se artikel 9, stk. 3.

Artikel 10: Udbytter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.10 om OECD's modeloverenskomst artikel 10.

Kildelandet kan beskatte udbytter med 15 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat. 

Hvis det modtagende selskab direkte ejer mindst 25 pct. af den samlede kapital i det udbetalende selskab, som anses for hjemmehørende i kildelandet, og det modtagende selskab anses for at være den retmæssige ejer af udbyttet, kan kildelandet dog kun beskatte udbytter med 10 pct.  Der er ikke noget krav om, at aktierne skal have været ejet i en bestemt periode inden udbetalingen af udbyttet. Se artikel 10, stk. 2, litra a).

Artikel 10 finder ikke anvendelse i de situationer, hvor den retmæssige ejer driver erhverv, i den stat, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende, gennem et fast driftssted eller udøver frit erhverv. Se nærmere om den situation i artikel 10, stk. 4.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL (ligningsloven) § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Faste driftssteder kan ud over selskabsskatten pålægges en tillægsskat. Denne tillægsskat kan ikke overstige 10 pct. Se artikel 10, stk. 6.

Anmodning om refusion af for meget indeholdt kildeskat i udbyttebetaling skal indgives til den kompetente skattemyndighed inden for 3 år efter det år, hvor skatten er blevet opkrævet. Under forudsætning af, at den fornødne dokumentation foreligger, skal der ske refusion inden for 12 måneder. Se protokollen, punkt 4. 

DBO'en indeholder en mestbegunstigelsesregel for udbyttebeskatning. Se protokollen, punkt 7 a og 7 b.

Se også

Se A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat. 

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Kildelandet kan beskatte renter med højst 12 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 11, stk. 2. Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Renter der betales til,

 • staten
 • en politisk underafdeling
 • en lokal myndighed eller et dertil hørende offentligt organ
 • Nationalbanken
 • Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene
 • Dansk Eksportfinansieringsfond
 • Danmarks Skibskredit samt
 • institutioner af samme karakter som oprettes efter DBO'en er trådt i kraft,

er fritaget for beskatning i kildelandet. Se artikel 11, stk. 3.

Fritagelse for beskatning i kildelandet (Argentina) omfatter også Investeringsfonden for Vækstmarkeder. Se TfS 1999, 156 DEP.

Tilbagebetaling af kildeskat

Anmodning om refusion af for meget indeholdt kildeskat i rentebetaling skal indgives til den kompetente skattemyndighed inden for 3 år efter det år, hvor skatten er blevet opkrævet. Under forudsætning af, at den fornødne dokumentation foreligger, skal der ske refusion inden for 12 måneder. Se protokollen, punkt 4. 

Mestbegunstigelsesregel

DBO'en indeholder en mestbegunstigelsesregel for rentebeskatning. Se protokollen, punkt 7 b.

Artikel 12: Royalties

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se afsnit C.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties om OECDs modeloverenskomst artikel 12.

Royalties kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Se artikel 12, stk. 1 og 2.

Kildelandet kan højst beskatte bruttobeløbet med

 • 3 pct. med hensyn til nyheder
 • 5 pct. med hensyn til ophavsret til et litterært, dramatisk, musikalsk eller andet kunstnerisk arbejde (bortset fra royalties fra spillefilm og optagelser på film eller videobånd eller andre gengivelsesmidler til anvendelse i forbindelse med fjernsynsudsendelser)
 • 10 pct. med hensyn til patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel, fremstillingsmetode, eller for anvendelsen af eller retten til at anvende (leasing), industrielt eller videnskabeligt udstyr, eller for oplysninger om industrielle eller videnskabelige erfaringer, og indbefatter betalinger for ydelse af teknisk bistand som defineret i stykke 3
 • 15 pct. i alle andre tilfælde.

Se artikel 12, stk. 2.

"Royalties" omfatter også nyheder, industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr, ydelse af teknisk bistand, når denne bistand er ydet uden for det land, hvor betalingerne stammer fra samt videobånd eller andre gengivelsesmidler, der anvendes ved fjernsynsudsendelser. Se artikel 12, stk. 3.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, hvor den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra. Se artikel 12, stk. 5. Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 Royalty og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3 Modtager af udbytte.

Bemærk

. Royaltyskatten indeholdes på grundlag af bruttobeløbet. Dette kan i flere tilfælde betyde en skat, der er meget belastende for en virksomhed, hvis der er knyttet store omkostninger til indtægtserhvervelsen. I to protokolbestemmelser er der taget højde for dette forhold for visse indkomster. Se protokollen, punkt 3.

5 pct.-beskatningen skal for Argentinas vedkommende kun anvendes, når royaltybeløbet (for ophavsret) betales til forfatteren selv eller til hans efterkommere. Se protokollen, punkt 3 a.

10 pct.-beskatningen skal kun anvendes, når krav i den nationale lovgivning til bl.a. registrering er opfyldt. Se protokollen, punkt 3 b, litra i.

Anmodning om refusion af for meget indeholdt kildeskat skal indgives til den kompetente skattemyndighed inden for 3 år efter det år, hvor skatten er blevet opkrævet. Under forudsætning af, at den fornødne dokumentation foreligger, skal der ske refusion inden for 12 måneder. Se protokollen, punkt 4. Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 Beskatningsretten til royalties om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

DBO'en indeholder en mestbegunstigelsesregel for royaltybeskatning. Se protokollen, punkt 7 b.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Fortjeneste ved salg af forretningsaktiver, der anvendes i økonomisk øjemed i et land, og som ikke er omfattet af stk. 1 og 2, kan kun beskattes i det land, hvor sælgeren er hjemmehørende. Artiklen omfatter leaset udstyr og containere. Se artikel 13, stk. 3.

Fortjeneste ved salg af aktier i et selskab, der er hjemmehørende i et land, kan beskattes i dette land. Skatten må ikke overstige de satser, der er anført i artikel 10, stk. 2.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 13, stk. 6.

Fortjeneste ved salg af ethvert formuegode, der ikke tidligere er nævnt, og som befinder sig i det andet land, kan beskattes i begge lande. Se artikel 13, stk. 7.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fraflytterbeskatning af aktier. Se artikel 13, stk. 9. Bestemmelsen finder kun anvendelse på hovedaktionæraktier. Se protokollen, punkt 5.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomsten artikel 13, stk. 4, om kildelandsbeskatning af fortjeneste ved salg af aktier i ejendomsaktieselskaber. Denne fortjeneste er derfor omfattet af artikel 13, stk. 8 (opsamlingsbestemmelse).

Artikel 14: Frit erhverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten i 2000. Se afsnit C.F.8.2.2.14 Artikel 14: Frit erhverv om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Kildelandet kan også beskatte indkomst fra personer, der driver frit erhverv uden fast sted, hvis personen opholder sig i landet i mindst 90 dage inden for en 12-måneders-periode.

Artikel 15: Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.15 Artikel 15: Indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold om OECD's modeloverenskomst artikel 15.

Vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, som udføres om bord på et skib eller luftfartøj, der anvendes i international trafik og som drives af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan beskattes i denne stat. Se artikel 15, stk. 3.

Lønindkomst, som en person, der er hjemmehørende i Danmark, har tjent ved arbejde om bord på et af SAS' luftfartøjer i international trafik, kan kun beskattes i Danmark. Se artikel 15, stk. 4.

Se også

Se også

 • Artikel 16 om bestyrelseshonorarer
 • Artikel 17 om vederlag til kunstnere og sportsfolk
 • Artikel 19 om løn for offentligt hverv
 • Artikel 23, stk. 5, om løn i forbindelse med kulbrintevirksomhed

Artikel 16: Bestyrelseshonorarer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Kildelandet kan ikke beskatte vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk efter artikel 17, når besøget i kildelandet i væsentligt omfang er støttet af offentlige midler fra bopælslandet. Se artikel 17, stk. 3.

Bemærk

Artikel 17 anvendes ikke på optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat. De er enten omfattet af artikel 19, stk. 1, eller af artikel 15 eller 16, hvis der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 19, stk. 3.

Artikel 18: Pensioner og livrenter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artiklen omfatter

 • private pensioner, herunder livrenter, uanset om de stammer fra tidligere tjenesteforhold eller ikke
 • offentlige pensioner (artikel 19 i modeloverenskomsten)
 • alle ydelser efter kildelandets sociallovgivning eller ordninger med socialt sigte.

Det er bestemt, at de nævnte ydelser kan beskattes i begge lande. Det betyder, at bopælslandet skal give creditlempelse. Se artikel 24 nedenfor.

"Livrenter" betyder fastsatte beløb, der er periodisk betalbare til fastsatte tidspunkter, enten for livstid eller for et bestemt tidsrum eller et tidsrum, som lader sig bestemme. Betalingerne skal ske efter en forpligtelse til at præstere disse betalinger mod rimeligt og fuldt vederlag i penge eller penges værdi, der ikke er tjenesteydelser. Se artikel 18, stk. 2.

Artikel 19: Offentligt hverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Bestemmelsen omfatter kun løn for at varetage offentlige hverv. Pension for at varetage offentlige hverv er omfattet af artikel 18.

Bemærk

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af bestemmelserne i artikel 19 og ikke af artikel 17.

Artikel 20: Studerende

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.20 Artikel 20: Studerende om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Andre indkomster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Andre indkomster kan beskattes i kildelandet, hvis de stammer fra dette land. Det betyder, at hvis indkomsten er fra et tredjeland, kan den kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 21, stk. 3.

Artikel 22: Formue

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.22 Artikel 22: Formue om OECD's modeloverenskomst artikel 22.

Formuegoder, der er anvendt til økonomiske formål, kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 22, stk. 3.

Formue i tredjeland kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 22, stk. 6.

Artiklen indeholder en bestemmelse om SAS. Se artikel 22, stk. 7.

Bemærk

Denne artikel har kun praktisk betydning for ejendomsværdiskat, som anses for en partiel formueskat, da Danmark ikke har generel formuebeskatning.

Artikel 23: Virksomhed ud for kysten

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Artiklen omfatter virksomhed i forbindelse med efterforskning eller indvinding af naturforekomster i havbunden og undergrunden (kulbrintevirksomhed). Se artikel 23, stk. 2.

Der foreligger i forbindelse med kulbrintevirksomhed fast driftssted, hvis aktiviteten overstiger 30 dage inden for en 12-måneders-periode. Se artikel 23, stk. 2 og 3.

Fortjeneste ved forsyningsvirksomhed (transport af personel eller forsyninger med skib og luftfartøj) kan kun beskattes i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Tilsvarende gælder for bugserbåde og andre hjælpefartøjer. Se artikel 23, stk. 4.

Hvis løn mv. i forbindelse med kulbrintevirksomhed betales af en arbejdsgiver, der ikke er hjemmehørende i det land, hvor arbejdet udføres, kan lønnen kun beskattes i arbejdslandet, hvis arbejdet varer i mere end 30 dage inden for en 12-måneders-periode. Se artikel 23, stk. 5.

Hvis arbejdet udføres på et forsyningsskib kan vederlaget kun beskattes i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 23, stk. 5.

Fortjeneste, som en person, hjemmehørende i et land, erhverver ved salg af

 • efterforsknings- og udnyttelsesrettigheder, og
 • aktiver i det andet land, der anvendes i forbindelse med den omhandlede virksomhed

kan beskattes i dette andet land (kildelandet).  Se artikel 23, stk. 6.

Se også

Se også

 • LBK nr. 862 af 19. juni 2014 om kulbrinteskatteloven
 • DBO'en artikel 23 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 24: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Argentina kan beskatte efter DBO'en.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Argentina, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Argentina.

Argentina giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Danmark kan beskatte efter DBO'en.

DBO'en skal ikke forhindre landene i at anvende bestemmelser om tynd kapitalisering ifølge national lovgivning. Se protokollen, punkt 6.

Artikel 25: Ikke-diskriminering

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 26: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure) om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet. 

Efter modeloverenskomsten gælder der ikke nogen tidsbegrænsning for gennemførelsen af en gensidig aftale. Efter DBO'en gælder de nationale frister for forhøjelser af skatteansættelser, der medtager indkomst, der også er blevet pålagt skat i det andet land. Fristen udløber i alle tilfælde efter 5 år fra udløbet af det pågældende indkomstår. Se artikel 26, stk. 3.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også

 • OECD's landeprofil for Argentina.

Artikel 27: Udveksling af oplysninger

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 28: Personer ansat ved diplomatiske og konsulære repræsentationer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 29: Territorial udvidelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.29 Artikel 29: Entitlement to benefits om OECD's modeloverenskomst artikel 29.

Artikel 30: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 4. september 1997 og har virkning fra og med 1. januar 1998.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Territorial udvidelse om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 31: Opsigelse

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Ikrafttræden om OECD's modeloverenskomst artikel 31.

DBO'en er uopsigelig i de første 6 år efter den trådte i kraft. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.