Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.19.2.2 Taiwan - Gennemgang af DBO'en

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 28.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1.32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: De af overenskomsten omfattede personer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: De af overenskomsten omfattede skatter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

DBO'en omfatter ikke formueskatter.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2 OECD's modeloverenskomst om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Område" betyder de områder, hvor dansk og taiwanesisk skattelovgivning anvendes.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende i et område, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i det andet område.

Artiklen indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Taiwan beskatter fysiske personer efter territorialprincippet. Fysiske personer, som er hjemmehørende på Taiwan, er derfor kun skattepligtige til Taiwan af indkomster fra kilder dér.

Ved anvendelsen af aftalen anses en person ikke for at være hjemmehørende i et område, hvis denne person kun er skattepligtig til dette område for indkomst fra kilder i dette område. Det gælder dog ikke fysiske personer, der er hjemmehørende i Taiwan, så længe de som hjemmehørende dér, kun er skattepligtige af indkomst fra kilder dér. Se artikel 4, stk. 2.

Artikel 4, stk. 3 nævner ikke kravet om indgåelse af en aftale mellem de to landes kompetente myndigheder.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bygge-, anlægs- og monteringsarbejder medfører fast driftssted efter 6 måneder. Se artikel 5, stk. 3.

Installation, borerig eller skib, som anvendes ved efterforskning af naturforekomster, der er i drift i mere end 6 måneder, udgør et fast driftssted. Se artikel 5, stk. 4, litra a.

Foretagende der udfører tilsynsopgaver i mere end 6 måneder i forbindelse med bygge-, anlægs- eller installationsarbejde, udgør et fast driftssted. Se artikel 5, stk. 4, litra b.

Tjenesteydelser, herunder konsulentbistand i forbindelse med bygge-, anlægs, og monteringsarbejder udgør et fast driftssted, hvis de vedvarer i mere end sammenlagt 6 måneder indenfor en 12 måneders periode. Se artikel 5, stk. 4, litra c.

Virksomhed udøvet af et foretagende, der har forbindelse med virksomhed udøvet af et foretagende, med hvilket det er forbundet, anses for udøvet af foretagendet, medmindre de pågældende aktiviteter udøves samtidigt. Det er derfor ikke muligt at omgå 12 måneders perioden ved at forbundne foretagender på skift udøver virksomheden på et projekt. Se artikel 5, stk. 5.

I artiklens stk. 6, litra a)-d), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af artiklens stk. 7 fremgår, at hvis en afhængig agent handler på et foretagendes vegne, og denne person i et område har og sædvanligvis udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, skal dette foretagende uanset bestemmelserne i stykke 1 og 2 anses for at have et fast driftssted i dette område med hensyn til enhver virksomhed, som denne person påtager sig for foretagendet, medmindre denne persons virksomhed er begrænset til sådan virksomhed, som er nævnt i stykke 6, som, hvis den var udøvet gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted i henhold til bestemmelserne i dette stykke.

Artiklens stk. 8 om uafhængige agenter indeholder ikke modeloverenskomstens bestemmelse om, at en personen ikke anses for at være en uafhængig agent, hvis personen udelukkende - eller næsten udelukkende - arbejder for et eller flere nært forbundne foretagender.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8, som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3.

Hvis det har været sædvane at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af fordeling af foretagendets samlede fortjeneste, skal dette stadig være muligt. Se artikel 7, stk. 4.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5.

Den fortjeneste der skal henføres til det faste driftssted, skal opgøres efter samme metode år for år, medmindre der er grunde for en anden fremgangsmåde. Se artikel 7, stk. 6.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om korresponderende justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Skibs- og luftfart

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen omfatter også fortjeneste ved udlejning af skibe eller fly bemandet (time-charter eller voyage-charter) eller ubemandet (bareboat-charter) og fortjeneste ved brug, rådighedsstillelse eller udlejning af containere, som anvendes til transport af varer eller gods, når sådan udlejning eller sådan brug, rådighedsstillelse eller udlejning har nær tilknytning til drift af skibe eller fly i international trafik. Artikel 8, stk. 2.

For luftfartsvirksomhed, der drives i form af et konsortium fx SAS, kan Danmark beskatte den del af fortjenesten, som svarer til den andel, som det danske selskab har i det pågældende konsortium. Se artikel 8, stk. 4.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Forbundne foretagender

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artiklen afviger fra OECD’s modeloverenskomst, se nærmere om OECD’s modeloverenskomst artikel 10 C.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte.

Kildelandet kan beskatte udbytter med 10 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL (ligningsloven) § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Efter artikel 26, stk. 1, skal et område (Danmark) ikke nedsætte sin skat på renter og royalties, når disse betales til et selskab i det andet område (Taiwan), når dette andet selskab hovedsageligt oppebærer sin indkomst fra kilder uden for dette område ved at drive bank-, finansierings- eller forsikringsvirksomhed eller virksomhed som hovedkvarter, koordinationscenter el. lign., og sådan indkomst bliver beskattet betydeligt lavere (på Taiwan), end den ville være blevet, hvis indkomsten havde haft taiwanesisk kilde.

Efter stk. 2, gælder endvidere, at et område (Danmark) kan beskatte udbytter, renter og royalties efter sin interne lovgivning, når modtageren er et selskab eller anden juridisk person, som er hjemmehørende i det andet område (Taiwan), når mere end 50 pct. af kapitalen eller stemmerne i selskabet m.v. ejes eller kontrolleres af en person eller af forbundne selskaber m.v., som ikke er hjemmehørende i Danmark eller på Taiwan eller i et land, der er medlem af EU eller EØS. Det er også en betingelse, at udbytterne, renterne eller royaltybeløbene ikke ville have været omfattet af skattefritagelse eller nedsat beskatning, hvis de havde været betalt direkte til den person eller det/de selskab(er), som kontrollerer det selskab, der modtager de pågældende renter, udbytter eller royaltybeløb. Se lovforslag nr. 43 af 27. oktober 2005.

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 Tilbagebetaling af udbytteskat om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Der kan ikke opkræves skat af renter, hvis modtageren er en offentlig institution (herunder en centralbank) i et område eller et organ (herunder en finansiel institution), som ejes eller kontrolleres af en myndighed, der administrerer et område. Se artikel 11, stk. 3.

Bemærk

Artiklen indeholder modeloverenskomstens artikel 11, stk. 4, om kildelandsbeskatning af renter i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed med fast driftssted.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECD’s modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties.

Royalties kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Kildelandet kan beskatte royalties med højst 10 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 12, stk. 1 og 2.

"Royalties" omfatter også betalinger af enhver art for anvendelsen af eller retten til at anvende en persons navn, billede eller andre tilsvarende rettigheder, der knytter sig til en person, og film eller bånd med optrædende kunstnere eller sportsfolk anvendt til udsendelse i radio eller fjernsyn. Se artikel 12, stk. 3.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, hvor den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 Royalty og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3 Modtager af udbytte.

Se også afsnit C.F.8.2.2.12.3 Beskatningsretten til royalties om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Af artikel 13, stk. 4, fremgår, at fortjeneste, der oppebæres af en person, som er hjemmehørende i et område, ved salg af aktier, hvis værdi for mere end 50 procents vedkommende direkte eller indirekte hidrører fra fast ejendom beliggende i det andet område, kan beskattes i dette andet område. Der er ikke anført nogen bestemt tidsperiode før salget, hvor betingelserne skal være opfyldt. Andre ejerandele, som ligner aktier, er ikke omfattet af stk. 4.

Hvis foretagender fra flere lande driver skibe eller fly i international trafik sammen i form af et konsortium fx SAS, kan det enkelte foretagende kun beskattes af sin andel af fortjenesten i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 13, stk. 6.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Personligt arbejde i ansættelsesforhold

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Lønindkomst for personligt arbejde ombord på skib eller fly i international trafik kan beskattes i det område, hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 14, stk. 3.

Se også

Se også

Artikel 15: Bestyrelseshonorarer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 16: Kunstnere og sportsfolk

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Hvis besøget af kunstnere eller sportsudøvere helt eller i det væsentlige er støttet af offentlige midler fra det ene eller begge områder, kan indkomsten kun beskattes i det område, hvor kunstneren eller sportsudøveren er hjemmehørende.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 17: Pensioner, sociale ydelser og lignende betalinger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Regel

Private pensioner og andre lignende vederlag kan kun beskattes i bopælsområdet, hvad enten de stammer fra tidligere tjenesteforhold eller ikke. Se artikel 17, stk. 2.

Undtagelse - kildelandsbeskatning

Kildeområdet kan beskatte private pensioner og andre lignende vederlag, hvis

  • modtageren har haft fradrag i kildeområdet for betalte bidrag til pensionsordningen, eller
  • modtageren ikke er blevet beskattet i kildeområdet af bidrag, som er indbetalt af en arbejdsgiver.

Kildeområdet kan i disse tilfælde beskatte pension, der udbetales af en pensionskasse eller anden tilsvarende institution, der udbyder pensionsordninger, som fysiske personer kan tilslutte sig for at sikre sig pensionsydelser. Pensionskassen eller institutionen skal være oprettet, skattemæssigt anerkendt og kontrolleret efter landets lovgivning. Se artikel 17, stk. 3.

Sociale ydelser

Kildeområdet kan beskatte betalinger efter den sociale sikringslovgivning i kildeområdet eller efter enhver anden ordning, der stammer fra offentlige midler i kildeområdet. Se artikel 17, stk. 1.

Dansk SU er omfattet af bestemmelsen.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 18: Offentlige hverv

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 19: Studerende

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.20 Artikel 20: Studerende om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 20: Andre indkomster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Andre indkomster kan beskattes i kildelandet, hvis de stammer fra dette land. Det betyder, at hvis indkomsten er fra et tredjeland kan den kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 20, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 21: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Det danske område giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som kan beskattes i det taiwanesiske område efter DBO'en.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i det taiwanesiske område, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra det taiwanesiske område.

Det taiwanesiske område giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som det danske område kan beskatte efter DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 22: Ikke-diskriminering

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomsten artikel 24, stk. 2, om statsløse personer.

Bestemmelserne i artiklen finder anvendelse på skatter omfattet af overenskomsten.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 23: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i det område, hvor skatteyderen er hjemmehørende.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure) om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 24: Udveksling af oplysninger

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 25: Bistand ved inddrivelse af skatter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen afviger væsentligt fra modeloverenskomsten. Se DBO'ens artikel 25 om indholdet af bestemmelsen.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.27 Artikel 27: Bistand med opkrævning af skatter om OECD's modeloverenskomst artikel 27.

Artikel 26: Begrænsning af aftalefordele

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Et område (Danmark) skal ikke nedsætte sin skat på renter og royalties, når disse betales til et selskab i et andet område (Taipei), når dette andet selskab hovedsagelig oppebærer sin indkomst fra kilder uden for dette område ved at drive bank-, finansierings- eller forsikringsvirksomhed eller virksomhed som hovedkvarter, koordinationscenter eller lignende, og sådan indkomst bliver beskattet betydeligt lavere (i Taipei) end den ville være blevet, hvis indkomsten havde haft Taipei som kilde. Se artikel 26, stk. 1.

Et område (Danmark) kan beskatte udbytter, renter og royalties efter sin interne lovgivning, når modtageren er et selskab eller anden juridisk person, som er hjemmehørende i det andet område (Taipei), når mere end 50 pct. af kapitalen eller stemmerne i selskabet mv. ejes eller kontrolleres af en person eller af forbundne selskaber mv., som ikke er hjemmehørende i Danmark eller i Taipei eller i et land, der er medlem af EU eller EØS. Det er også en betingelse, at udbytterne, renterne eller royaltybeløbene ikke ville have været omfattet af skattefritagelse eller nedsat beskatning, hvis de havde været betalt direkte til den person eller det/de selskab(er), som kontrollerer det selskab, der modtager de pågældende renter, udbytter eller royaltybeløb. Se artikel 26, stk. 2.

Personer, som er hjemmehørende i et af de to områder, er ikke berettiget til nogen form for nedsættelse eller fritagelse for beskatning i det andet område i medfør af aftalen, hvis formålet har været at opnå fordele efter aftalen. Se artikel 26, stk. 3.

"Forbundne selskaber, fonde eller interessentskaber eller andre juridiske personer" betyder selskaber, fonde eller interessentskaber eller andre juridiske personer, hvor de samme personer direkte eller indirekte har del i ledelsen, kontrollen eller kapitalen. Se artikel 26, stk. 4.

Se også

Se også DBO'en artikel 26 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 27: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 23. december 2005 og har virkning fra 1. januar 2006.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Territorial udvidelse om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 28: Opsigelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Ikrafttræden om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.