Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.1.9.2 Aserbajdsjan - Gennemgang af DBO'en

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 28.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført om artiklen afviger fra OECD´s modeloverenskomst fra 2017. Se DBO´en om den præcise ordlyd.

Se også OECD´s modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1.32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten. C.F.8.2.2 De enkelte artikler i OECD´s modeloverenskomst.

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk.3.

Artikel 2: Skatter omfattet af overenskomsten

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, da den ikke omfatter formueskatter. Se afsnit  C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med international ret og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til

  • efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande
  • anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området.

Færøerne og Grønland er ikke omfattet af DBO'en. 

Definitionen af "international trafik" afviger fra OECD's modeloverenskomst. Udtrykket "international trafik" betyder i denne overenskomst enhver transport med skib eller fly, der anvendes af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i den anden kontraherende stat.

Artikel 3 omfatter ikke modeloverenskomstens definition af "godkendte pensionsinstitutter".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 4, stk. 1, nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. Der er dog en lignende bestemmelse i artikel 4, stk. 2. Artikel 4, stk. 3, nævner ikke kravet om indgåelse af en aftale mellem de to landes kompetente myndigheder.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se afsnit  C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Fast driftssted omfatter en borerig eller anden installation til efterforskning af naturforekomster, hvis virksomheden varer i mere end 30 dage inden for en 12-måneders periode. Se stk. 2, litra f).

Derudover omfattes et foretagendes levering af tjenesteydelser, herunder konsulentbistand, gennem ansatte eller andet personale engageret af foretagendet til det pågældende formål, men kun hvis sådan virksomhed (for det samme projekt eller et forbundet projekt) i den kontraherende stat varer ved i en periode på 6 måneder eller derover inden for en 12-måneders periode. Se stk. 3, litra b).

I stk. 4, litra a)-d), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af artiklens stk. 5 fremgår, at hvis en afhængig agent handler på et foretagendes vegne, og denne person i en stat har og udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, anses dette foretagende uanset bestemmelserne i stykke 1 og 2 for at have et fast driftssted i denne stat med hensyn til enhver virksomhed, som denne person påtager sig for foretagendet (medmindre denne persons virksomhed er begrænset til sådan virksomhed, som er nævnt i stykke 4, og som, hvis den var udøvet gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted i henhold til bestemmelserne i dette stykke).

Stk. 6 omhandler, hvornår et forsikringsforetagende har fast driftssted i den anden kontraherende stat. Dette kan eksempelvis forekomme, hvis et forsikringsforetagende opkræver forsikringspræmier i den anden stat eller forsikrer risici i den anden stat gennem en person, som ikke omfattes af stk. 7.

Stk. 7 om uafhængige agenter indeholder ikke OECD's modeloverenskomsts bestemmelse om, at hvis en person udelukkende - eller næsten udelukkende - arbejder for et eller flere nært forbundne foretagender, vil personen ikke anses for at være en uafhængig agent.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8. som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit  C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom om OECD's modeloverenskomst artikel 6. 

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit  C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3.

Hvis det har været sædvane at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af fordeling af foretagendets samlede fortjeneste, skal dette stadig være muligt. Se artikel 7, stk. 4.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om sekundær justering. 

Artikel 8: Fortjeneste ved international trafik

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Fortjeneste ved drift af skibe eller fly i international trafik omfatter

  • fortjeneste ved lejlighedsvis udlejning af skibe eller fly uden besætning (bareboat) og
  • fortjeneste ved brug, rådighedsstillelse eller udleje af containere (herunder anhængere og lignende udstyr til transport af containere), 

når denne virksomhed har nær tilknytning til drift af skib eller fly i international trafik.

Hvis foretagender fra forskellige lande driver skibe eller fly i international trafik gennem et konsortium, gælder bestemmelserne i artikel 8 kun for den del af fortjenesten ved denne virksomhed, som svarer til den andel, som et foretagende i en kontraherende stat deltager med i konsortiet.

Artikel 9: Forbundne foretagender

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit  C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECD’s modeloverenskomst artikel 10  C.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte.

Kildelandet kan beskatte udbytter med 15 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Kildestaten må dog højst beskatte udbyttet med 5 pct. hvis udbyttets retmæssige ejer er et selskab, som ejer mindst 20 pct. af aktiekapitalen i det udloddende selskab, og forudsat at der er foretaget en investering på et beløb svarende til mindst 1 mio. EURO i det selskab, der udbetaler udbyttet. Der er ikke noget krav om, at aktierne skal have været ejet i en bestemt periode inden udbetalingen af udbyttet. Se artikel 10, stk. 2, litra a).

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL (ligningsloven) § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Kildelandet kan beskatte renter med højst 8 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 11, stk. 2. Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Kildestaten kan efter stk. 3 dog ikke beskatte renterne, hvis modtageren af renter eller betaleren af renten er den anden stats regering, centralbank eller en offentlig institution i denne stat, eller hvis den retmæssige ejer af renterne enter er the State Oil Fund i Aserbadjan eller Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) i Danmark. 

Artikel 12: Royalties

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECD’s modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties.

Royalties kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Kildelandet kan som udgangspunkt beskatte royalties med højst 10 pct. af bruttobeløbet. Skatten kan dog højst udgøre 5 pct. af bruttobeløbet af royalties betalt i forbindelse med anvendelsen af patent, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller proces, eller oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer.

Se artikel 12, stk. 1 og 2.

I stk. 5 defineres, hvornår royalties anses for at hidrøre fra en kontraherende stat. Royalties skal anses for at stamme fra det land, hvor den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra.  Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 Royalty og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3 Modtager af udbytte.

Se også afsnit  C.F.8.2.2.12.3 Beskatningsretten til royalties om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit  C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Hvis mere end 50 pct. af værdien af aktier m.v. i et selskab m.v. består i fast ejendom, der er beliggende i en af staterne, kan gevinst ved afhændelse af disse aktier m.v. beskattes i denne stat. Der er ikke noget krav om, at de pågældende aktier skal have været ejet i en bestemt periode inden afhændelsen. Se artikel 13, stk. 2.

Fortjeneste, der erhverves af et foretagende i en stat ved salg af skibe eller fly, der anvendes i international trafik, eller af rørlig formue, som hører til driften af sådanne skibe eller fly, kan kun beskattes i denne stat. Se artikel 13, stk. 4.

Skibe, der benyttes til transport i indre farvande, er omfattet af artikel 13, stk. 5.

Hvis foretagender fra forskellige lande driver skibe eller fly i international trafik gennem et konsortium, gælder bestemmelserne i artikel 13 for den del af fortjenesten ved denne virksomhed, som svarer til den andel, som et foretagende fra en kontraherende stat deltager med i konsortiet. Se artikel 13, stk. 6. 

Artikel 14: Frit erhverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit  C.F.8.2.2.14 Artikel 14: Frit erhverv om OECD's modeloverenskomst, hvor artikel 14 er ophævet.

Udtrykket frit erhverv omfatter især selvstændig videnskabelig, litterær, kunstnerisk, uddannelsesmæssig eller undervisningsmæssig virksomhed samt selvstændig virksomhed som læge, advokat, ingeniør, arkitekt, tandlæge og revisor. Se artikel 14, stk. 2.

Indkomst ved frit erhverv eller andet arbejde af selvstændig karakter erhvervet af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat (bopælslandet), kan kun beskattes i denne stat, undtagen i følgende tilfælde, hvor indkomsten også kan beskattes i den anden kontraherende stat (kildelandet):

  1. hvis han har et fast sted, som til stadighed står til rådighed for ham i den anden kontraherende stat (kildelandet) med henblik på udøvelse af hans virksomhed. Kun den del af indkomsten, der kan henføres til dette faste sted, beskattes i den anden kontraherende stat, eller
  2. hvis hans ophold i den anden kontraherende stat (kildelandet) strækker sig over en eller flere perioder, der tilsammen udgør eller overstiger 183 dage i enhver 12-måneders periode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår. Kun den del af indkomsten, som er erhvervet for virksomhed udført i denne anden kontraherende stat, beskattes i den anden stat. 

Artikel 15: Personligt arbejde i ansættelsesforhold

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit  C.F.8.2.2.15 Artikel 15: Indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold om OECD's modeloverenskomst artikel 15.

Bopælslandet kan kun beskatte vederlag, som erhverves af en person for arbejde i ansættelsesforhold udført i kildelandet, hvis vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i bopælslandet. Se artikel 15, stk. 2, litra b.

Vederlag for personligt arbejde, som udføres om bord på et skib eller fly, der anvendes i international trafik af et foretagende i en kontraherende stat, kan beskattes i denne stat. Se artikel 15, stk. 3. 

Artikel 16: Bestyrelseshonorarer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit  C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar om OECD's modeloverenskomst artikel 16. 

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit  C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på indkomst, der erhverves ved virksomhed, som udøves i en stat af kunstnere eller sportsudøvere, hvis besøget i denne stat er helt eller delvis understøttet af offentlige midler fra den ene eller begge stater eller administrativ-territorielle underafdelinger eller lokale myndigheder. I sådanne tilfælde kan indkomsten kun beskattes i den stat, hvor kunstneren eller sportsudøveren er hjemmehørende.

Bemærk

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af artikel 19. 

Artikel 18: Pensioner

Artiklen afviger fra OECD´s modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Kildelandet kan beskatte private pensioner, uanset om der er tale om pension i forbindelse med tidligere ansættelsesforhold eller ej. Se artikel 18, stk. 1.

Bemærk

Der ikke hjemmel til dansk beskatning af udbetalinger fra en pensionsordning omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven), hvis der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret her i landet eller i udlandet for indbetalingerne til ordningen. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 20, stk. 4 og § 53 A, stk. 5.

Sociale ydelser

Kildelandet kan endvidere beskatte betalinger, som fysiske personer modtager efter enhver ordning fra midler tilvejebragt af den anden stat eller en dertil hørende administrativ-territoriel underafdeling eller lokal myndighed. Se artikel 18, stk. 2.

Bestemmelsen omfatter fx sociale pensioner, sygedagpenge, andre sociale ydelser, arbejdsløshedsdagpenge samt stipendier efter SU-loven, der er omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2.

Artikel 19: Offentligt hverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 19 anvendes kun på vederlag, der optjenes for udførelse af hverv med udøvelse af myndighedsfunktion for staten eller en dertil hørende underafdeling eller en lokal myndighed heraf.

Artikel 20: Studerende

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit  C.F.8.2.2.20 Artikel 20: Studerende om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Andre indkomster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Der henvises i artikel 14 vedrørende fast sted. Denne artikel findes ikke i OECD's modeloverenskomst.

Derudover fremgår det af artikel 21, stk. 3, at overenskomsten ikke finder anvendelse på kildeskatter på spille- og lotterigevinster. Den bestemmelse findes ikke i OECD's modeloverenskomst.

Artikel 22: Metode til ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Aserbajdsjan kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 22, stk. 2, litra a og b. Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Aserbajdsjan, nedsættes den danske skat efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Aserbajdsjan. Se artikel 22, stk. 2, litra c.

Aserbajdsjan giver lempelse for dansk skat efter creditmetoden. Dog kan lempelsen ikke overstige den skat, der er beregnet af indkomsten i Aserbajdsjan. Se artikel 22, stk. 1. 

Artikel 23: Ikke-diskriminering

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst artikel 24. Se afsnit  C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 24: Fremgangsmåde ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst artikel 25. Se afsnit C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure) om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Artikel 25: Udveksling af oplysninger

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit  C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 26: Diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit  C.F.8.2.2.28 Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 27: Ikrafttræden

DBO´en trådte i kraft den 31. december 2017 og har virkning fra 1. januar 2018. Se tillægsbetænkning af 14.12.2017.

Artikel 28: Opsigelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst, artikel 32. Se afsnit C.F.8.2.2.32 Artikel 32: Opsigelse om OECD's modeloverenskomst artikel 32.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.