Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.15.1.2 Pakistan - Gennemgang af DBO'en

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 31 og den tilhørende protokol, punkt a - i.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1.32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artiklen er ændret ved protokol af den 2. maj 2002, artikel 1.

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark og dækker også ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som efter dansk lovgivning og international ret er eller senere måtte blive betegnet som et område, hvor Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til:

 • efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og
 • andre aktiviteter med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området

DBO'en omfatter ikke Færøerne og Grønland.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder enhver transport med et skib eller luftfartøj, der anvendes af et foretagende, hvis virkelige ledelse har sit sæde i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat.

Artiklen indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

For at være hjemmehørende efter DBO'en stilles der ikke krav om, at personen bliver beskattet af sin globalindkomst. Se artikel 4, stk. 1.

Artikel 4, stk. 1, nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. Artikel 4, stk. 3, nævner ikke kravet om indgåelse af en aftale mellem de to landes kompetente myndigheder.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Et bygnings-, anlægs-, samle- eller monteringsarbejde anses for et fast driftssted, når det varer mere end 6 måneder. Dette gælder også for tilsynsførende virksomhed i forbindelse med ovennævnte arbejder. Se artikel 5, stk. 3.

I artiklens stk. 4, litra a)-d), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Der foreligger fast driftssted for en afhængig repræsentant:

 • hvis den afhængige repræsentant opretholder et varelager, hvorfra han regelmæssigt leverer varer på foretagendets vegne eller
 • hvis den afhængige repræsentant sædvanligvis sikrer ordrer i kildestaten udelukkende eller næsten udelukkende til foretagendet selv eller til sådanne andre foretagender, som beherskes af det, eller som har en bestemmende indflydelse i det

Se artikel 5, stk. 5.

Forsikringsforetagende anses for at have fast driftssted der, hvor de opkræver præmier. Se artikel 5, stk. 6.

Virksomhed på land med borerigge udgør et fast driftssted, hvis virksomheden udøves i en periode på 6 måneder indenfor en 12-måneders periode. Se protokollen, punkt a.

Et fast forretningssted, der udfører tjenester, der er så fjerne fra den faktiske overskudsfrembringelse, at det er vanskeligt at henføre nogen fortjeneste til det omhandlede faste forretningssted, udgør ikke et fast driftssted. Se protokollen, punkt b.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8, som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 5, stk. 4, litra f, om opretholdelsen af et fast driftssted udelukkende ved at kombinere de omstændigheder, der i øvrigt er nævnt i bestemmelsen.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3.

Hvis det har været sædvane at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af fordeling af foretagendets samlede fortjeneste, skal dette stadig være muligt. Se artikel 7, stk. 4.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5.

Den fortjeneste, der skal henføres til det faste driftssted, skal opgøres efter samme metode år for år, medmindre der er grunde for en anden fremgangsmåde. Se artikel 7, stk. 6.

Bemærk

Artiklen indeholder modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om korresponderende justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Skibs- og luftfart

Der er indsat ny artikel ved protokol af 2. maj 2002, artikel 2.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved luftfartsvirksomhed i international trafik kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 8, stk. 1.

Fortjeneste ved skibsfartsvirksomhed i international trafik kan beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendes virkelige ledelse har sit sæde. Sådan fortjeneste, som erhverves fra kilder i den anden kontraherende stat, kan imidlertid også beskattes i denne anden stat i henhold til denne stats lovgivning, men skal nedsættes med 50 pct. Pakistanske fragtskatter skal således nedsættes med halvdelen, se bemærkningerne til L14/2002. Se artikel 8, stk. 3.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 8, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Indbyrdes forbundne foretagender

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artiklen afviger fra OECD’s modeloverenskomst, se nærmere om OECD’s modeloverenskomst artikel 10, C.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte.

Kildelandet kan beskatte udbytter med op til 15 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er et selskab, som er hjemmehørende i den anden kontraherende stat. Der er ikke krav om, at det modtagende selskab skal have en bestemt kapitalandel i det udbetalende selskab. Nedsættelsen af udbyttekildeskatten til maksimalt 15 pct. gælder alene for selskaber. Der gælder således ingen nedsættelse af udbyttekildeskatten for fysiske personer. Se artikel 10, stk. 2.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL (ligningsloven) § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 Tilbagebetaling af udbytteskat om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan beskatte renter med højst 15 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 11, stk. 2. Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Kildelandet kan ikke beskatte renter som betales til regeringen eller nationalbanken, ligesom renter fra Pakistan vedrørende et lån fra Danmark, der er godkendt af Pakistans regering, er fritaget for beskatning i Pakistan. Se artikel 11, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECD's modeloverenskomst, artikel 12, i afsnit C.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties.

Royalties kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Kildelandet kan beskatte royalties med højst 12 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 12, stk. 1 og 2.

"Royalties" omfatter også betalinger for anvendelsen af eller retten til at anvende industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr. Se artikel 12, stk. 3.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, hvor den person, som betaler royalties, er hjemmehørende eller fra det land, hvor en politisk underafdeling eller lokal myndighed, som betaler royalties, er hjemmehørende.

Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 Royalty og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3 Modtager af udbytte.

Se også afsnit C.F.8.2.2.12.3 Beskatningsretten til royalties om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Honorarer for teknisk bistand

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Honorarer for teknisk bistand kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Kildelandet kan beskatte honorarer for teknisk bistand med højst 12 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 13, stk. 1 og 2.

Artiklen indeholder en definition af begrebet honorar for teknisk bistand. Se artikel 13, stk. 3.

Se også

Se også DBO'en artikel 13 for det nærmere indhold af bestemmelsen.

Artikel 14: Kapitalgevinster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved salg af skibe eller luftfartøjer, der anvendes i international trafik, eller af rørlig formue, som er knyttet til driften af sådanne skibe eller luftfartøjer, kan kun beskattes i den stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 14, stk. 3.

Fortjeneste ved salg af aktier i et selskab, hvor aktiverne hovedsageligt består af fast ejendom, kan beskattes i det land, hvor selskabet er hjemmehørende. Ordet "hovedsageligt" betyder at mindst 50 pct. af selskabets formue skal bestå af fast ejendom. Der er ikke anført nogen bestemt tidsperiode før salget, hvor betingelserne skal være opfyldt. Andre ejerandele, som ligner aktier, er ikke omfattet af bestemmelsen. Se artikel 14, stk. 4 og protokollen, punkt e.

Fortjeneste ved salg af aktier, som udgør mindst 30 pct. af aktiekapitalen i et selskab, kan beskattes i det land, hvor selskabet er hjemmehørende. Se artikel 14, stk. 5.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 15: Frit erhverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten i 2000.

Kildelandet kan beskatte indkomst ved frit erhverv hvis:

 • opholdet i en eller flere perioder tilsammen udgør eller overstiger 183 dage i det pågældende skatteår, eller
 • arbejdet udføres for en person, som er hjemmehørende i kildelandet eller
 • arbejdet betales af et fast driftssted eller et fast sted i kildelandet og indkomsten overstiger 75.000 rs. (PKR) i et skatteår eller modværdien heraf i danske kroner

Skatteåret i Pakistan løber fra den 1. juli - den 30. juni.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.14 Artikel 14: Frit erhverv om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 16: Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

183-dages-reglen anvendes i forhold til skatteåret. Skatteåret i Pakistan løber fra den 1. juli - den 30. juni.

Vederlag for personligt arbejde, der udføres om bord på et skib eller et luftfartøj i international trafik, kan beskattes i den kontraherende stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 16, stk. 3.

Lønindkomst, som en person, der er hjemmehørende i Danmark, har tjent ved arbejde ombord på et af SAS' luftfartøjer i international trafik, kan kun beskattes i Danmark. Se artikel 16, stk. 4.

Se også

Se også

Artikel 17: Bestyrelseshonorarer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan beskatte gage, løn og lignende vederlag til en funktionær i en ledende direktørstilling. Se artikel 17, stk. 2.

"Ledende direktørstilling" omfatter en begrænset gruppe stillinger, som indebærer hovedansvaret for den almindelige ledelse af selskabets forretninger, bortset fra bestyrelsesmedlemmernes arbejde. Udtrykket omfatter en person, som handler både som medlem af bestyrelsen og som direktør i ledende direktørstilling. Se protokollen, punkt f.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar om OECD's modeloverenskomst artikel 16 om bestyrelseshonorarer.

Artikel 18: Kunstnere og sportsfolk

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Bemærk

Artikel 18 anvendes ikke på optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat. De er enten omfattet af artikel 20, stk. 1, om vederlag for offentligt hverv eller artikel 16 eller 17, hvis der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 20, stk. 2.

Artikel 19: Pensioner, sociale sikringsydelser, livrenter og underholdsbidrag

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Pensioner, livrenter og sociale sikringsydelser kan kun beskattes i kildelandet. Se artikel 19, stk. 1.

Bestemmelsen omfatter alle pensioner, både offentlige og private, og uanset om de har forbindelse med et tidligere tjenesteforhold.

Underholdsbidrag og andre tilsvarende ydelser kan kun beskattes i bopælslandet, forudsat at modtageren er skattepligtig af beløbet i bopælslandet. Se artikel 19, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 20: Offentlige hverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bestemmelsen omfatter kun løn for varetagelse af offentlige hverv. Pension for varetagelse af offentlige hverv er omfattet af artikel 19.

Bemærk

Vederlag til offentligt ansatte kunstnere og sportsfolk er omfattet af bestemmelserne i denne artikel og ikke af artikel 18.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 21: Studerende

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Studerende ved et universitet, et college eller en skole, og erhvervspraktikanter beskattes ikke i opholdslandet af:

 • beløb, som han modtager fra udlandet til sit underhold, sit studium eller sin uddannelse
 • legater, ydelser, tilskud eller stipendier, uanset om de udbetales fra udlandet eller opholdslandet
 • vederlag for arbejde i tjenesteforhold i opholdslandet,
  • som står i forbindelse med studierne eller uddannelsen eller
  • er nødvendige for hans underhold (gæstestuderendefradrag)

Gæstestuderendefradrag

I Danmark er det beløb, der er nødvendigt for en studerendes underhold, fastsat til 46.600 kr. i 2022 (46.700 kr. i 2021). Studerende, der har påbegyndt studieophold i Danmark før den 1. januar 2011, er berettiget til fortsat at anvende fradraget for 2010, 71.000 kr., så længe betingelserne herfor er opfyldt.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.20.2 Beskatningsretten til studerendes indkomst om betingelserne for at få fradrag som gæstestuderende.

Artiklen omfatter også personer, der modtager ydelser, tilskud eller stipendier fra en religiøs, velgørende, videnskabelig eller uddannende organisation, som hovedsageligt er tildelt som hjælp til studier eller forskning.

Bemærk

Modeloverenskomstens krav om, at den studerende skal være hjemmehørende i det andet land umiddelbart før besøget i opholdslandet, er ikke medtaget i bestemmelsen.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.20 Artikel 20: Studerende om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 22: Virksomhed uden for kysten

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Artiklen omfatter virksomhed uden for kysten i forbindelse med efterforskning eller udnyttelse af havbunden og dens undergrund og deres naturforekomster (kulbrintevirksomhed). Se artikel 22, stk. 2.

For kulbrintevirksomhed er der fast driftssted/fast sted, hvis virksomheden sammenlagt overstiger 30 dage inden for en 12-måneders-periode. Se artikel 22, stk. 3.

Aktiviteter udøvet af indbyrdes afhængige foretagender, hvor det ene anses for at have fast driftssted, skal i visse tilfælde anses for udøvet af dette foretagende. Se artikel 22, stk. 3, litra a.

Forsyningsvirksomhed (transport af forsyninger eller personel) i forbindelse med kulbrintevirksomhed ud for kysten kan kun beskattes i det land, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Tilsvarende gælder for drift af bugserbåde og?andre hjælpefartøjer. Se artikel 22, stk. 4.

Løn i forbindelse med kulbrintevirksomhed kan beskattes i det land, hvor virksomheden udføres, hvis arbejdet i dette land udføres i en periode der sammenlagt overstiger 30 dage inden for en 12-måneders-periode. Se artikel 22, stk. 5, litra a.

Løn i forbindelse med forsyningsvirksomhed kan kun beskattes i det land, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 22, stk. 5, litra b.

Se også

Se også

 • LBK nr. 1820 af 16/09/2021 om kulbrinteskatteloven
 • DBO'en artikel 22 om indholdet af bestemmelsen

Artikel 23: Andre indkomster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Andre indkomster kan beskattes i kildelandet, hvis de stammer fra dette land. Se artikel 23, stk. 3. Det gælder dog ikke tredjelandsindkomst.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 24: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen er ændret ved protokol af den 2. maj 2002, artikel 3.

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Pakistan kan beskatte efter overenskomsten. Se artikel 24, stk. 2, litra a og b.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Pakistan, nedsættes den danske skat efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Pakistan. Se artikel 24, stk. 2, litra c.

Matching credit

Danmark giver matching credit på skat af erhvervsvirksomhed uden for den finansielle sektor, industrielle royalties og honorarer for teknisk bistand. Se protokollen, artikel 3, litra a, c og d.

Udbytter udloddet fra pakistanske datterselskaber til danske moderselskaber er fritaget for beskatning i Danmark, når datterselskabet driver virksomhed i Pakistan uden for den finansielle sektor. Se protokollen, artikel 3, litra b.

Pakistan giver creditlempelse på skat af indkomst, som Danmark kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 24, stk. 1.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 25: Ikke-diskriminering

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 26: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure) om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 27: Udveksling af oplysninger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 26, stk. 4, om anmodning om oplysninger og artikel 26, stk. 5, om at nægte at afgive oplysninger.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.27 Artikel 27: Bistand med opkrævning af skatter om OECD's modeloverenskomst artikel 27.

Artikel 28: Personer ansat ved diplomatiske og konsulære repræsentationer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 29: Territorial udvidelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.29 Artikel 29: Entitlement to benefits om OECD's modeloverenskomst artikel 29.

Artikel 30: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 22. oktober 1987 og har virkning fra den 1. januar 1988.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Territorial udvidelse om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 31: Opsigelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Ikrafttræden om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.